Blaži pad broja dana sa prekomernim zagađenjem vazduha u 2023. godini! Prekoračanja GV za PM 10 registrovana i tokom leta!

U Valjevu je u 2023. godini zabeleženo 149 dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti (GV) za PM 10 čestice, što je blaži pad u odnosu na 2022. godinu kada smo imali 178 dana prekoračenja propisanih vrednosti za isti polutant. Maksimalna vrednost izmerene srednje dnevne koncentracije PM 10 čestica izmerena je prošlog januara – 194,2 μg/m3, što je skoro 4 puta veće prekoračenje granične vrednosti za taj parametar. Srednja godišnja koncentracija PM10 čestica za 2023. iznosila je 58.48 μg/m3. To govore podaci iz Godišnjeg izveštaja o kvalitetu vazduha u Valjevu za 2023. godinu Zavod za javno zdravlje Valjevo. Zabrinjavajuće je da su prekoračenja GV za PM 10 čestice detektovan i u letnjem periodu! Takođe, registrovano je i višednevno prekoračenje za čađ na svih šest mernih mesta u gradu, kao i prekoračenje 3 dana na godišnjem nivou za NO2 na mernom mestu na Petom Puku.

Aerozagađenje Valjevo (5)

Aerozagađenje u Valjevu / Foto: Valjevska posla

“Valjevo se godinama unazad “uklapa” u tu cifru od 140 do 180 dana sa prekoračenjem granične vrednosti za PM 10. Tako je i za 2023. godinu, mada je ovo blagi pad u odnosu na 2022. kada je bilo 178 dana. Ali, tada smo imali blažu zimu. Neke stvari su pokrenute sa mrtve tačke, ali treba da prođe vreme i treba sačekati neke još rezultate da bismo izveli zaključak šta je konkretno uticalo na to smanjenje i da se isprati da li će se taj trend nastaviti”, kaže za Valjevska posla dipl. fiziko-hemičar Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje komentarišući Godišnji izveštaj.

Biljana Mladenović ZZJZ Valjevo (2)

Dipl. fiziko-hemičar Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo / Foto: Valjevska posla

Izmerene vrednosti za PM 10 prelazile su graničnu vrednost po 24 dana u januaru i februaru, u martu čak 26, oktobru 7, u novembru 21 i u decembru 25 dana. Maksimalna vrednost izmerene srednje dnevne koncentracije PM 10 čestica zabeležena je prošle godine u januaru mesecu i iznosila je 194 μg/m3, što je skoro 4 puta veće prekoračenje granične vrednosti za taj parametar.

“Tačno se vidi po tabelama da je najveće aerozagađenje u periodu grejne sezone. To se poklapa i sa niskim temperaturama koje se javljaju tokom zime, što ukazuje na sinergiju temperature i PM 10 čestica. Prekoračenja granične vrednosti za PM 10 su, nažalost, detektovana i u letnjem periodu, doduše sa nekim minimalnim brojem dana. U maju, avgustu i septembru je zabeleženo po 2 dana sa prekoračenjima za svaki taj mesec”, ukazuje Biljana Mladenović.

Aparat za merenje koncentracije PM 10 u dvorištu ZZJZ / Foto: Valjevska posla

Višednevna prekoračenja za čađ smo u prošloj godini imali na svih 6 mernih mestima u gradu. Najveći broj dana sa koncentracijom čađi iznad propisane zabeležen je na mernom mestu u Novom naselju – čak 31! Na istom mernom mestu u januaru prošle godine ostvaren je maksimum od 140 μg/m3 (skoro 3 puta prekoračenje GV za čađ)! Najviše dana sa prekoračenjem na tom  mernom mestu bilo je u decembru – 13, u januaru 6 i u februaru 7 dana sa prekoračenjem za čađ. Na Petom puku smo za čađ imali 16 dana prekoračenje. Maksimum je bio u decembru mesecu – 91 μg/m3 (skoro dva puta iznad GV) i u tom mesecu je zabeleženo prekoračenje 8 dana. Na mernom mestu u Gradcu, u Suvoborskoj ulici kod obdaništa “Vidra” imamo 13 dana sa prekoračenjem propisane vrednosti za čađ. U Zavodu smo imali 10 dana prekoračenja za čađ na godišnjem nivou, od toga je 5 dana zabeleženo u decembru. Na mernom mestu u dvorištu Zavoda maksimalna vrednost za čađ prošle godine izmerena je u oktobru i iznosila je 82 μg/m3 (GV je 50 μg/m3). Najmanja prekoračenja propisanih vrednosti za čađ u prošloj godini beleže se na mernim mestima u Tešnjaru – 4 dana  (što je takođe niže u  odnosu na prethodnu godinu), i u Brđanima – svega 2 dana sa prekoračenjem GV za čađ”, precizirala je podatke Biljana Mladenović uz napomenu da trebalo pratiti broj građana u tom delu grada koji je dobio i iskoristio subvencije za zamenu kotlova, kako vi se videlo da li je to možda uzročnik smanjenja broja dana u pojedinim delovima grada ili klimatski uslovi.

Aerozagađenje - Valjevo (9)

Aerozagađenje u Valjevu / Foto: Valjevska posla

“Posebno bih se ovde osvrnula na merno mesto u obdaništu “Vidra” u Gradcu, gde je registrovan skoro 3 puta manji broj dana sa prekoračenjima za čađ. U 2023. beležimo 13, što je u poređenju sa 35 dana u 2022. osetan pad. Treba napomenuti da je postavljanjem kontejnerske gasne stanice na komprimovani gas od strane “Toplane” u blizini obdaništa “Vidra” od ove grejne sezone ugašeno nekoliko kotlarnica na čvrsto gorivo koje su zagađivale vazduh u tom delu grada. Smatramo da je gašenje tih kotlarnica doprinelo boljem kvalitetu vazduha kada posmatramo čađ”, istakla je Biljana Mladnović.


Najveće srednje dnevne koncentracije (maksimalne vrednosti, maksimumi) na teritoriji grada Valjeva za čađ iznose:

Merno mesto Peti puk – 91.8 μg/m3
Merno mesto Novo Naselje 137.3 μg/m3
Merno mesto Obdanište “Vidra” –  70.6 μg/m3
Merno mesto OŠ “Sestre Ilić” – 90.1 μg/m3
Merno mesto Obdanište “Bubamara” – 63.1 μg/m3


Što se tiče NO2, kao grad beležimo prekoračenje 3 dana na godišnjem nivou za ovaj polutant na mernom mestu na Petom Puku.

Aerozagađenje Valjevo (6)

Aerozagađenje u Valjevu / Foto: Valjevska posla

Rezultati monitoring vazduha nedvosmisleno pokazuju da su suspendovane PM 10 čestice najdominantnije zagađujuće materije u vazduhu u Valjevu. Dominantan izvor PM 10 čestica u gradu dolazi iz individualnih ložišta kojih ima oko 75% u gradu, imajući u vidu da “Toplana” pokriva 15 % domaćinstava.

“Veliki uticaj na oslobađanje štetnih gasova na teritoriji grada Valjeva ima neodgovarajuće loženje u individualnim kotlarnicama pri čemu se zbog nedovoljne količine kiseonika oslobađaju produkti nepotpunog sagorevanja. Savetuje se da se izbegava korišćenje goriva slabog kvaliteta za manje kotlarnice i individualna ložišta i izbegava spaljivanje otpadnog materijala kao što su plastika, guma i drugi materijali sličnog kvaliteta. Na periferiji grada (na obodima u visinskim zonama) i dalje ima mnogo ložišta stambenih jedinica i drugih stacionarnih izvora zagađenja, pa aerozagađenje u tim zonama nije smanjeno. I dalje se dim u danima temperaturne inverzije zagađenje “spušta” u niže delove grada”, navodi se u narativnom delu Godišnjeg izveštaja gradskog Zavoda.

Aerozagađenje Valjevo (9)

Aerozagađenje u Valjevu / Foto: Valjevska posla

Takođe se navodi da je Gradska uprava sprovela konkurs za dodelu subvencija zainteresovanim građanima za promenu korišćenog energenta izmenom kotlova, kao i zamenu fasada i stolarije sa energetski efikasnijim materijalima, s napomenom da se efekti postignutog moraju pratiti u dugoročnijem vremenskom periodu.

“Na osnovu srednjih godišnjih koncentracija posmatranih polutanata može se zaključiti da se te vrednosti u značajnoj meri razlikuju u odnosu na prethodnu godinu, za većinu mernih mesta, za većinu parametara. Na donošenje zaključaka da li su mere koje su preduzete imale efekta na kvalitet vazduha, treba sačekati. Potrebno je posmatrati kvalitet vazduha u dužem vremenskom periodu, kako bi se eliminisao efekat uticaja vremenskih prilika na eventualno poboljšanje kvaliteta vazduha koje je uočeno tokom posmatrane kalendarske godine”, piše u izveštaju.

Aerozagađenje Valjevo (8)

Aerozagađenje u Valjevu / Foto: Valjevska posla

Što se tiče preporučenih mera koje su date u Godišnjem izveštaju, potrebno je preduzeti dalje mere na nivou lokalne samouprave radi postizanja poboljšanja kvaliteta vazduha, smanjiti emisiju štetnih gasova u skladu sa zakonskim propisima, zatim istražiti dalje mogućnosti toplifikacije grada proširenjem mreže sa značajnijim povećanjem priključaka, dostizanje ekonomski prihvatljive cene za priključivanje, kao i upotreba novih ekološki prihvatljivijih goriva, rasterećenje saobraćaja u užem gradskom jezgru, uvođenje pešačkih zona, izmeštanje tranzitnog saobraćaja iz grada, ozelenjavanje i češće čišćenje i pranje gradskih gradskih površina, podizanje svesti građana o štetnosti aerozagađenja, primeniti preporučene mere zaštite i ojačati multisektorsku saradnju kroz zajedničke inicijative, programe i projekt.

U Godišnjem izveštaju o kvalitetu vazduha za Valjevo u 2023. godini uopšte se ne spominju najveći pojedinačni zagađivači, među kojima prednjači HK Krušik, s obzirom na to da se ta informacija nalazi u novom Planu kvalitetu vazduha, čije se odobrenje čeka iz resorsnog ministarstva. Prema zvaničnim podacima HK Krušik i dalje se svrstava u najveći pojedinačni zagađivač grada, imajući u vidu da koristi od 50 do 60 tona ugalj na dnevnom nivou za svoje proizvodne potrebe, u kotlarnici izgrađenoj pre Drugog svetskog rata!

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.