Centar za Integraciju Roma


O namaMi smo nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja ljudskih i manjinskih prava, posebno prava romske nacionalne manjine.

Centar za integraciju Roma od 2013. godine bavi se obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnom zaštitom Roma i Romkinja.

Ciljevi udruženja su: Unapređenje ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, stručno istraživanje kršenja ljudskih prava, pružanje pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava, edukacija građana i drugih udruženja i organizacija o ljudskim pravima, suzbijanje diskriminacije i razvijanje tolerantnog društva.


Projekat "Inovativne inicijative za inkluziju"

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat “ Inovativne inicijative za inkluziju”.

Projekat je deo Programa koji finansira Evropska Unija (DEU) iz sredstava IPA 2016,  Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna Konferencija Gradova i Opština (SKGO).

Projekat se sprovodi na teritoriji grada Valjevai traje 12 meseci, počev od 04.09.2019.god do 03.09.2020. godine.

Primarni  cilj je poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje u rad i društvo. Ključni elementi su rad i aktivno učešće u društvo.

Specifični ciljevi su:

  • Uspostavljanje inovativnog modela inkluzije koji će mladim Romima pružiti osnovu za njihov lični i profesionalni život. Projekat po prvi put predstavlja inovativni model inkluzije koji povezuje različite nivoe i različite sektore. Predloženi model pruža medjusektorski odgovor na izazove mladih Roma.
  • Obezbediti mladim Romima pravo na prvo radno iskustvo i na taj način povećati njihovu zapošljivost, socijalni i ekonomski status.

U okviru projekta biće nagažovan facilitator zapošljavanja. On će raditi na povećanju kapaciteta mladih Roma da bi mogli da pronadju i zadrže posao koji odgovara njihovim interesima i mogućnostima.

Program predlaže model inkluzije koji povezuju različite nivoe, različite sektore i veoma je bitno učešće zajednice.

Ideja je da se kroz radne prakse u preduzećima stekne radno iskustvo i veštine kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanjem.

Na transparentan način biće izabrani mladi Romi za učešće u radnoj praksi u odabranim kompanijama. Organizovaće se radionice za motivaciju i obuku i obezbediće im se mentorski rad tokom praksi.

Program predstavlja pilot model zapošljavanja i podrške aktivnom uključivanju Roma u postavljanju i testiranju zajednice.

NAJNOVIJE VESTI

0

Centar za integraciju Roma Valjevo odlaže održavanje svih obuka

“U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije o zabrani javnih okupljanja u zatvorenom prostoru u sklopu mera radi spreča ...

0

Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajed ...

0

Poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu

Grad Valjevo u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma Valjevo sprovodi projekat „Inovativne ...

inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort