Formirano Radno telo za kontrolu kvaliteta izrade novog Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva

Gradska uprava Valjevo obrazovala je Radno telo za nadzor, odnosno kontrolu kvaliteta izrade Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva 2022-2027. Radno telo ima 11 članova i sastavljeno je od predstavnika grada, javnih službi, preduzeća i predstavnika medija, sa zadatkom da izvrši “kvalitativni i kvantitativni prijem i praćenje” izrade Nacrta Plana kvaliteta vazduha za period od 2022. do 2027. godine u skladu sa Ugovorom koji je Grad Valjevo potpisao 10. avgusta 2021. godine sa Saobraćajnim institutom CIP. Rešenje o formiranju Radnog tela doneto je krajem novembra meseca 2022. godine, a prvi sastanak njegovih članova, prema nezvaničnim informacijama, biće održan u ponedeljak, 30. januara 2023. godine.

Aerozagadenje-1

Aerozagađenje u Valjevu, januar 2023. / Foto: Valjevska posla

Članovi Radnog tela za kontrolu kvaliteta izrade novog Plana kvaliteta vazduha, koji je već trebalo da bude u primeni od početka 2022. godine su: Lazar Gojković – gradonačelnik Grada Valjeva, Biljana Mladenović – predstavnica Zavoda za javno zdravlje Valjevo, Prim. dr Rada Vilotić – Subotić iz Opšte bolnice Valjevo, Vladimir Mišković – član Gradskog veća, Ksenija Badem – direktorka JKP “Vidrak”, Janko Gagić – direktor JP “Toplana”, novinarka Slavica Vujanac – predstavnica medija, Milica Ostojić – načelnica Odeljenja za inspekcijske poslove, Milica Petković – načelnica Odeljenja komunalne milicije, Aleksandar Purić – načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine i Nada Ristović – inspektorka za zaštitu životne sredine.

“Prilikom obrazovanja Radnog tela vodilo se računa o stručnoj osposobljenosti članova, koja je u logičkoj vezi sa prirodom i specifičnostima predmeta Ugovora”, navodi se, između ostalog, u obrazloženju Rešenja o obrazovanju ovog Radnog tela koje je potpisao načelnik Gradske uprave Nebojša Petronić.

Zadaci Radnog tela, kako piše u Rešenju, su sledeći:

– Zadatak Radnog tela je da vrši kvalitativni i kvantitativni prijem i praćenje izrade Nacrta Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2022. do 2027. godine u skladu sa Ugovorom potpisanim sa CIP-om od 10.8.2021. godine, odnosno da kontroliše da li količina i kvalitet pružene usluge odgovara ugovorenoj i da li je pružena usluga u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama. Radno telo je dužno da o tome sačini Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, kojim se potvrđuje prijem izvršenih usluga, kao i da one u svemu odgovaraju ugovorenom. Navedeni zapisnik se sačinjava u dva istovetna primerka, koje potpisuju članovi Radnog tela i ovlašćeni predstavnik Izvršioca, od kojih po jedan zadržava svaka ugovorna strana i predstavlja osnov za izvršenje ugovorenih finansijskih obaveza Naručioca, kao ugovorne strane. U slučaju kada se u toku prijema utvrdi da količina ili kvalitet isporuke ne odgovara ugovorenom, ne vrši se prijem i ne sačinjava se zapisnik o prijemu, već reklamacioni zapisnik u kojem se navodi u čemu izvršene usluge, odnosno izveštaji nisu u skladu sa ugovorenim. Izvršioci su dužni da postupe po primedbama Radnog tela i da u ostavljenom roku otklone nedostatke na način koji odredi Radno telo, o čemu se sačinjava zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, kojim se potvrđuje prijem izvršenih usluga ugovora, kao i da oni u svemu odgovaraju ugovorenom.

– Zadatak Radnog tela je da razmotri sve pristigle komentare, primedbe i predloge nakon održanog javnog uvida, kao i da koordinira u pripremi odgovora podnosiocima istih.

– Zadatak Radnog telo je da učestvuje u izradi Izveštaja o održanom javnom uvidu, u okviru kojeg će biti prikazani svi komentari, primedbe i predlozi, kao i odgovori. Ovaj Izveštaj je sastavni deo Nacrta Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2022. do 2027. godine koji će biti dostavljen resornom ministarstvu na saglasnost.

Administrativne poslove za potrebe Radnog tela obavljaće Odeljenje za poslove organa grada.

M.P.M.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine.