Kako je oslobođeno Valjevo? (2. deo)

Valjevo 16. septembra je i dalje bilo pod borbama. Neprijatelj se još držao u kasarnama 5. puka, ispred kojih su se nalazile minske i žičane prepreke.


Za oslobođenje Valjeva život su dali:

Bogdan Qolta, Dane Žegarac, Bosiljka Obradović, Luka Opačić, Janko Marković, Božo Orlović, Boško Ožegović, Fabijan Pataran, Milan Pjevač, Mile Jejin, Milan Pribić, Angelino Zetti, Smilja Obradović, Soka Medić, Dragan Došen iz Divosela, Draga Došen iz Srba, Mićo Bursać, Božo Lončar, Smilja Lajić, Mile Jakšić, Josip Krajica, Janko Krajnović, Vako Krga, Đuro Škundrić, Luka Šolaja, Dušan Radović, Gianolino Ceherini.

Slava im


Nastavljene su borbe oko kasarni, bez 2. ličke brigade. Sva nastojanja da se neprijateljev otpor slomi bila su uzaludna. Građani Valjeva su odista požrtvovano i svestrano učestvovali u oslobađanju svoga grada. »Našim borcima uveliko pomažu stanovnici Valjeva. Oni su odlični vodiči, koji poznaju svaki prikriveni prilaz. Mnogi se ne zadovoljavaju da budu sam vodiči, već se laćaju oružja i jurišaju sa našim borcima. Treći nuđaju borce jelom i pićem, jer je, kako sami kažu, konačno došao i naš dan“, piše Milan Antončić .

Valjevo, Valjevo vesti, vesti

Probivši se 16. septembra predveče u Valjevo, Nemci su spasli svoj garnizon od uništenja, ali se u gradu nisu mogli duže zadržavati. već noću između 17 i 18. septembra počinju da miniraju i ruše utvrđene i značajne objekte u gradu, pale magacine i sve ono što sobom nisu mogli da ponesu. Oko 19 časova 18. septembra 1944. godine sa položaja južno od Valjeva, jedinice 6. proleterske divizije su ulaze u grad i posle izvesnog puškaranja sa neprijateljskim zaštitničkim delovima konačno oslobodile grad.

Valjevo, Valjevo vesti, vesti

Partizanske jedinice igraju kolo u oslobođenom Valjevu

U borbama za Valjevo 6. divizija je imala 33 poginula, među njiifla i čuvenog junaka Bogdana Boltu, i 75 ranjenih boraca. Prema nemačkim podacima u borbama do 17. septembra samo su njihova dva bataljona 5. policijskog puka imala 60 mrtvih i 120 ranjenih vojnika. Prema podacima Štaba 6. divizije neprijatelj je samo na njenom frontu imao 514 mrtvih, oko 400 ranjenih i 309 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno je 7 minobacača, 3 brdska topa, 15 puškomitraljeza, 264 puške, 47 pištolja, 450 ručnih bombi, oko 300.000 metaka, 400 artiljerijskih granata i 200 mina za minobacače, zatim 4 kamiona i 1 motocikl, a uništena su 3 tenka.

Valjevo, Valjevo vesti, vesti

Zarobljeni Nemački vojnici tokom u okolini Valjeva

Izvor: Đorđe Orlović: ŠESTA LIČKA PROLETERSKA DIVIZIJA “Nikola Tesla” 

Valjevo, Valjevo vesti, vesti

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.