Lokalni front: Deponijska pregrada na reci Gradac dodatno košta Valjevce!

Valjevski Lokalni front je na konferenciji za medije još jednom ukazao na problem sa deponijskom pregradom na reci Gradac, izgrađenom protekle jeseni sa namerom zaštite od poplava, ali se ubrzo pokazalo da je izazvala izlivanje i poplavu, čime je naneta šteta putu prema Aničićima i na privatnim parcelama duž reke. Gradski funkcioneri su tada objašnjavali da je u vezi sa pregradom sve “bilo po zakonu”, da su odgovorni za ovaj posao “pazili na svaki dinar”, kao i da je tom prilikom ušteđeno oko 970 hiljade dinara. Lokalni front je početkom godine demantovao te tvrdnje o ušteđenim sredstvima i naveo da ne da nema ušteda, nego je znatno više potrošeno. Aktivisti “Fronta” su tada pozdravili najavu veštačenja o krivici za pričinjene štete i čekali do početka maja maseca, da bi potom od poverenika za informacije od javnog značaja zatražili informacije o veštačenju za pregradu. Stigao je odgovor da se “Grad Valjevo do danas nije obratio zahtevom nekoj “referentnoj ustanovi” za veštačenje o događajima na reci Gradac od 24. 10. 2017. godine”.

Aktivisti Lokalnog fronta VA Željko Trifunović i Predrag Savić kod deponijske pregrade na valjevskoj reci Gradac

“Priča o deponijskoj pregradi zvanično počinje 14. oktobra 2015. godine. Direktor Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, potpisuje odluku broj 2852, kojom se nalažu dve stvari: izvršiti nabavku usluge za izradu Idejnog rešenja sa hidrološkom studijom deponijske pregrade na reci Gradac, uputiti pozive za podnošenje ponuda kvalifikovanim ponuđačima. Pitali smo, i mi zvanično, ko je i kako odredio imena ponuđača kojima je ovaj poziv upućen. Pitali smo, zašto baš ta tri, a ne neki drugi ponuđači. Zakon o javnim nabavkama propisuje u članu 39, da i kod javne nabavke male vrednosti naručilac, tj. Direkcija, mora voditi računa o obezbeđenju konkurencije i sprečavanju sukoba interesa. Nema nikakvih informacija o razlozima koji su Direkciju naveli da pozive uputi na baš ove tri adrese. Štaviše, ta tri privredna subjekta nisu bili ponuđači u prethodnim godinama. Nema, ni dokumenta koji bi razjasnio kako je posao tehničke kontrole projekta za građevinsku dozvolu dobila preduzetnička radnja osnovana samo mesec ili dva pre izvršenog posla”, kaže Željko Trifunović, aktivista valjevskog Lokalnog fronta.

Aktivisti Lokalnog fronta VA Željko Trifunović i Predrag Savić kod deponijske pregrade na valjevskoj reci Gradac

On navodi da je “gradačka avantura”, pored utvrđenih 7 miliona dinara, u međuvremenu građane Valjeva dodatno koštala i da je do ovog trenutka račun za problematičnu pregradu dostigao 8 miliona dinara. “Na pitanje o ceni radova izvedenih na sam dan 24. oktobra odgovoreno je da ti radovi nisu ni fakturisani ni plaćeni. Imamo, međutim, odgovor da je jednoj osobi isplaćeno 74.100 dinara na ime štete od poplave. Imamo takođe objašnjenje da su naknadni radovi na zaštiti obale i popravci puta za Aničiće izvedeni po ugovoru o redovnom održavanju vodotokova drugog reda, po nalogu Štaba za vanredne situacije. U prilogu je kopija druge privremene situacije od 17. novembra 2017. u kojoj se vidi i pregled i obračun izvršenih radova. U tom pregledu, u koloni “Sanacija od izlivanja reka Gradac”, zbir vrednosti izvedenih radova je ok 1,5 miliona dinara. Prilično posla oko deponijske pregrade bilo je i 7. marta ove godine. U odgovoru na pitanje o ovim radovima rečeno je da je njih izvelo preduzeće “Erozija” po nalogu Odseka za vanredne situacije, da ti radovi nisu fakturisani, niti plaćeni”, istiće Trifunović.

Predrag Savić pokazuje novinarima dokumenta

Aktivista Lokalnog fronta VA Predrag Savić govorio je o javnoj nabavki male vrednosti za usluge projektovanja nasipa na reci Gradac od crpne stanice do deponijske pregrade, koja je objavljena pre petnaestak dana. Procenjena vrednost ovog posla je 1,5 miliona dinara, bez PDV-a. “Frontovci” su pokušali da provere kako se i odakle pojavila potreba da se gradi nasip između crpne stanice kod Ploča i deponijske pregrade na Anatemi, sa obe strane reke Gradac, tamo gde nikakvog nasipa nikada nije bilo. U prvom odgovoru, dobijenom 7. juna, obavešteni su da Gradska uprava ne poseduje dokument kojim je utvrđena potreba za ovakvu javnu nabavku. U dopisu od 14. juna obavešteni su da je Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu dostavilo Službi javnih nabavki Projektni zadatak za izradu idejnog rešenja nasipa-obaloutvrde od crpne stanice do deponijske pregrade. Taj dokument, upozoreni su u obaveštenju, nema potpisa i pečata, jer je stigao kao prilog drugog overenog i potpisanog dokumenta.

“Jedino što možemo da kažemo o autoru priloženog projektnog zadatka jeste da mu je umetničko ime ili pseudonim “Investitor”. Da bismo bolje razumeli zadatak koji je postavio tajanstveni “Investitor” vratimo se najpre na prvi projektni zadatak za samu pregradu, koji je sasvim uredno potpisao i overio pečatom kao naručilac, mr. Dragan Jeremić. Njegov naziv je “Izrada idejnog rešenja sa hidrološkom studijom”. Da bi idejno rešenje bilo pretočeno u projekte za izgradnju pregrade bilo je potrebno rešenje o izdavanju vodnih uslova od Republičke direkcije za vode. U postupku izdavanja vodnih uslova mišljenje je dalo i preduzeće “Srbijavode” u kojem se kaže: “dimenzionisanje pregrade izvršiti tako da se ne pogoršava proticanje u režimu velikih voda”. Saznali smo da izgrađeni objekt nije ispoštovao postavljene uslove”, ističe Predrag Savić.

Prema njegovim rečima, Grad je previše lako odustao od utvrđivanja odgovornosti za promašaj koji je Valjevcima do sada isterao preko sedam miliona dinara iz džepova. Sa pregradom se, kako kaže, očigledno zabrljalo, pa će se sada izgraditi nasipi i levo i desno da bi se sprečile nove poplave.

 

M.P.M.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.