“Lokalni odgovor” traži produženje roka javnog uvida u Nacrt Prostornog plana i organizovanje javne debate

Danas ističe rok od 30 dana za slanje predloga i komentara Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na Nacrt Prostornog plana Republike Srbije, koji bi nakon usvajanja trebalo da važi do 2035. godine. Iz valjevskog udruženja “Lokalni odgovor” obaveštavaju javnost da su poslali predlog za produženje roka u kome bi se mogla organizovati javna debata. “Lokalni odgovor” smatra da nadležni organ nije javnosti omogućio dovoljno vremena da bi se ostvario javni uvid koji bi ispunjavao standarde obaveštavanja i aktivnog učešća zainteresovane javnosti. U saopštenju za javnost ovog udruženja se ističe da je dokument vrlo obiman i složen, tako da nije moguće upoznati se sa sadržajem za kratko vreme. Naglašeno je da posebno nije moguće jasno razumeti šta su namere izrađivača plana, kao i na čemu zasniva svoje projekcije, kao i da se Prostorni plan Republike Srbije zasniva na strateškim dokumentima koji ne postoje (NIP 2025).

“Dokument nije snabdeven nikakvim sažetkom, ne postoje jednostavni prikazi i prezentacije ključnih ideja plana koje bi trebale da doprinesu da javnost u Srbiji bude saglasna. Dokument i prateća akta su objavljeni na zvaničnoj prezentaciji Grada Valjeva, ali u Valjevu nije zabeležena nijedna aktivnost nadležnih organa koja bi olakšala učešće javnosti: nije bilo objavljenih saopštenja, niti analiza u medijima, nije održan nijedan sastananak, ili rasprava na kojoj bi zainteresovanoj javnosti bile predstavljen sadržaj, značaj i ideje Prostornog plana Republike Srbije. Jedina inicijativa koja je pomogla zainteresovanoj javnosti da razume o čemu se radi je poduhvat civilnog sektora okupljen oko Beogradske otvorene škole, koja poziva građane Republike Srbije da se uključe”, navodi se u saopštenju za javost “Lokalnog odgovora” povodom okončanja ranog javnog uvida u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije.

U želji da doprinese razvoju Republike Srbije i razvoju Valjeva, udruženje “Lokalni odgovor” iz Valjeva predlaže nadležnom organu i izrađivaču plana da se, kako je precizirano, stvore uslove da se javnost na suštinski, kvalitetetan i temeljan način uključi u rani javni uvid koji treba da omogući da se usvoji Prostorni plan Republike Srbije. Objašnjeno je da to podrazumeva najpre izradu odgovarajućeg propagandnog materijala i prezentacija koje će biti dostupne javnosti i organizovanje javne debate širom Republike Srbije.

“U ovom procesu naše udruženje smatra da je za interes ovog kraja presudno pitanje prostorno preoblikovanje zemlje, koje omogućava decentralizaciju, na kojoj treba da počiva lokalni održivi razvoj. Očekivano je da se javna rasprava za ovako važan dokument mora voditi intenzivno do kraja ove godine. Ukoliko bi se javna rasprava tako organizovala, naše udruženje bi u takvom okruženju i demokratskoj atmosferi nastojalo da da svoj doprinos”, ističe se u informaciji za javnost “Lokalnog odgovora”.

Kako se još navodi, procedura izrade i usvajanja Prostornog plana Republike Srbije umesto da doprinosi jačanju poverenja javnosti u državu i da podstiče učešće javnost i debatu, nastoji da izbegne ili minimizira svaki uticaj javnosti.

“Takva situacija ne samo da neće doprineti dugoročnom i održivom razvoju Republike Srbije, naprotiv. Ojačaće njeno zaostajanje i pojačati moć političkog i ekonomskog centra u Beogradu na štetu “periferije”. To će stvoriti uslove za dugoročno nezadovoljstvo građana i građanki, doprineti neželjenim i prekomernim migracijama iz sredina van Beograda. Ili će doprineti jačanju lokalnih ili regionalnih separatizama”, kaže se, između ostalog, u saopštenju “Lokalnog odgovora”.

U saopštenju se još navodi da su sve opštine Kolubarskog okruga pogođene intenzivnim demografskim, a Valjevo još i ekonomskim i kulturnim zaostajanjem.

“Posebna odlika Valjeva je neprihvatljivo višedecenijsko zaostajanje u prostornom i urbanom razvoju koji je doveo do potpune depopulacije najvećeg dela teritorije i neprihvatljivu koncentraciju ljudi i ljudskih aktivnosti u centralnoj zoni grada. Кao rezultat takvog zaostajanja Valjevo godinama ima vazduh 3. katetogije, sa prevelikim brojem dana godišnje koji su opterećeni prisustvom suspendovanih PM 10 čestica, što je zabeleženo u godišnjim izveštajima o kvalitetu vazduha Agencije za zaštitu životne sredine. Zbog toga u Valjevu, po izveštaju Svetske zdravstvene organizacije i proceni Evropske agencije za zaštitu životne sredine, najmanje 220 ljudi godišnje prerano izgubi život zbog aerozagađenja. U Valjevu je, što zbog aerozagađenja, što zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija, svake godine približno 600 stanovnika manje”, ukazuju iz “Lokalnog odgovora”.

Iz ovog udruženja, između ostalog, ističu da Valjevo i ostale opštine u okruženju nemaju, srazmerno broju stanovnika, svoje predstavnike u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kao i da Valjevo nije uspelo da razvije dodatno mesnu samoupravu, niti da organizuje svoju teritoriju u okviru gradskih opština.

“Opštine koje su u susedstvu Valjeva ne mogu, takođe, osigurati svoj razvoj bez razvoja velikog urbanog centra, koji bi prirodno trebalo da se nalazi u Valjevu. Međutim, u nacrtu Prostornog plana Republike Srbije se ne vidi na koji način će se podstaći ili omogućiti ublažavanja uticaja Beograda kao megalopolisa i središta nekontrolisane centralne vlasti. Ovlaš uvidom u sadržaj preobimnog dokumenta i priloge može se zaključiti da se gotovo 200.000 žitelja Valjeva, Lajkovca, Ljiga, Mionice, Uba i Osečine, ne mogu nadati da će u budućnosti doživeti sopstveni razvoj zasnovan na lokalnom ekonomskom i demografskom razvoju uz podršku centralne vlasti. Valjevo sa svojim susedima se očigledno ne može nadati ni da će biti svedoci i baštinici preko potrebnog političkog, socijalnog i kulturnog razvoja, budući da su tako grubo uskraćeni i ograničeni da uopšte učestvuju u donošenju ove veoma važne odluke. Valjevo, iako središte opština u dolini Кolubare i Drine, zajedno sa Šapcem i okolnim opštinama je uskraćeno za dostupnost strateške infrastrukture koja se tiče javnog saobraćaja, energetike, raspolaganja i upravljanja prostorom, organizovanja pružanja lokalnih javnih usluga i drugo”, navodi se u saopštenju.

Takođe, “Lokalni odgovor” smatra da je to što više od polovine glasača u Valjevu nije izašlo prošle godine na izbore, između ostalog, posledica nepoverenja u insituticiju izbora, posebno u preteću i sveopštu centralizaciju koja se ogledala i u tome što je ime Predsednika Republike bilo navedeno kao ime nosioca jedne lokalne izborne liste.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.