Održana 68. sednica Gradskog veća

Na poslednjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za godinu. Odlukom o budžetu planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi 2.850.000.000,00, zatim slede poreski prihodi sa 2.193.950.000,00 , porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.577.000.000,00 , porez na imovinu 455.000.000,00, donacije i transferi 388.050.000,00, primanja od prodaje nefinansijske imovine 355.000.000,00, drugi prihodi 267.500.000,00, preneta neutrošena sredstva u iznosu od 170.000.000,00, porez na dobra i usluge116.950.000,00,, drugi porezi 45.000.000,00 i memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000,00 dinara. U strukturi rashoda i izdataka sredstava iz budžeta za 2019. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.375.000.000,00 dinara.

Foto: Grad Valjevo

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2019. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture ovim Planom opredeljena su ukupna sredstva od 906.210.000,00 dinara i obezbeđena su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu. Rashodi za program komunalne delatnosti su planirani u iznosu od 307.500.000,00 dinara u šta ulazi nabavka el. energije, održavanje i izgradnja javne rasvete u iznosu od 64.200.000,00 dinara, za održavanje javnih zelenih površina sredstva iznose 29.000.000,00 dinara, za održavanje čistoće na površinama javne namene planirana su sredstva od 53.000.000,00 dinara, a iznos od 161.300.000,00 dinara je predviđen za ulagaganje, upravljanje i snadbevanje vodom za piće. Za Lokalni ekonomski razvoj planirano je 63.000.000,00 dinara, za razvoj turizma 2.100.000,00 dinara, za zaštitu životne sredine 26.400.000,00 dinara. Za putnu infrastrukturu planirani rashodi iznose 481.260.000,00 dinara, za osnovno obrazovanje sredstva iznose 4.550.000,00 i biće utrošena na izgradnju Osnovne škole „Milovan Glišić“ i za razvoj sporta i omladine planirana sredstva iznose 21.400.000,00 dinara.

Foto: Grad Valjevo

Utvrđen je predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu. Osnovni cilj programa je raspodela sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada kojim se finansiraju planovi, programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u 2019. godini, a ukupno planirana sredstva iznose 69.750.000,00 dinara i biće korišćena za sledeće aktivnosti i projekte: merenje zagađenosti vazduha i buke, realizacija programa EKOD Gradac, upravljanje otpadnim vodama, projektovanje i izgradnja kišne i fekalne kanalizacione mreže, uklanjanje divljih deponija, kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – opremanje JKP “Toplana“ u cilju smanjenja emisije štetnih gasova, i specijalizovane usluge – usklađivanje projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine.

Utvrđen je predlog Kadrovskog plana za 2019. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina i Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva. Razlog za donošenje kadrovskog plana sadržan je u potrebi planiranja broja zaposlenih u 2019. godini u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu oblast radnih odnosa u jedinicama lokalne samouprave. Struktura predloženog Kadrovskog plana je takva da prikazuje broj izvršilaca i broj upražnjenih radnih mesta po zvanjima u Gradskoj upravi Grada Valjeva.

Utvrđen je i predlog Odluke o izmenama odluke o Gradskoj upravi grada Valjeva. Ovom odlukom se u skladu sa izmenama Zakona o planiranju i izgradnji iz nadležnosti Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu brišu poslovi koji se odnose na vršenje tehničkog pregleda građevinskih objekata i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata čiji je investitor grad. Takođe iz nadležnosti Odeljenja za zajedničke poslove brišu se poslovi obezbeđenja zgrade i službenih prostorija i poslovi održavanja čistoće poslovnih prostorija.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017.godinu. Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi Autonomne pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave za 2017. godinu određen je maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za grad Valjevo i on iznosi 1305 zaposlenih. Kako je navedenu odluku donela Vlada Republike Srbije, to ona predstavlja osnov i okvir za određivanje broja zaposlenih u subjektima sistema grada Valjeva.

Utvrđen je predlog Odluke o stavljanju van snage odluke o osnivanju Centra za stručno usavršavanje „TIC“ Valjevo, imajući u vidu i činjenicu da osnivanje ustanove nije upisano u registar Privrednog suda u Valjevu i da za otpočinjanje rada nisu stvoreni propisani uslovi u pogledu prostora, opreme, stručnih kadrova i finansiranja rada ustanove, kao i da se ciljevi u pogledu usavršavanja učenika, unapređenja i kvalitetnijeg obavljanja delatnosti obrazovanja mogu obezbediti u okviru postojećih ustanova obrazovanja. Takođe je utvrđen i predlog Odluke o stavljanju van snage odluke Skupštine grada Valjeva o davanju na korišćenje dela prostora u zgradi OŠ „Milovan Glišić“ Centru za stručno usavršavanje.

Foto: Grad Valjevo

Utvrđen je predlog Plana detaljne regulacije za proizvodnu delatnost drvno-prerađivačke industrije u delu naseljenog mesta Mrčić, kao i predlog Plana detaljne regulacije za katastarsku parcelu broj 7312/8 KO Valjevo.

Utvrđen je predlog odluke o usvajanju LAP-a za obrazovanje Roma za period 2019. do godine, kao i predlog odluke o usvajanju akcionih planova strategije socijalne zaštite grada Valjeva za period 2018-2022 godina.

Takođe je utvrđen predlog Odluke o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja. Ovom odlukom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, obim, način i postupak podele kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuji udruženja, a koji su od javnog interesa. Programi se realizuju na teritoriji grada Valjeva ili van teritorije grada, ako svojim aktivnostima predstavljaljju Grad. Ova odluka se ne primenjuje na finansiranje, odnosno sufinansiranje programa koje je uređeno posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Utvrđen je predlog Odluke o izmeni odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva.

Utvrđen je i predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, koju će na teritoriji grada Valjeva u narednoj godini obavljati „Agrorazvoj-valjevske doline d.o.o. Valjevo”.To su poslovi koji se utvrđuju Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva.

Utvrđen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod-Valjevo“. Propisano da javna preduzeća za svaku kalendarsku godinu donose programe poslovanja.

Radno vreme ugostiteljskih objekata, ćevabdžinica i zanatskih objekata koji se bave isključivo proizvodnjom hleba, peciva i prerađevina od brašna i prodajom istih, u danima 31. decembra 2018. godine, 1.,2.,7. i 13 januara 2019. godine je od 00 do 24 časa narednog dana, dok se u danima 3.,4., i 5. janura 2019.. godine radno vreme produžava do 02 časa narednog dana.

 

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.