Održana 83. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća su na jučerašnjoj sednici usvojili predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Valjeva za 2018. godinu. Tekući prihodi i primanja su ostvareni u iznosu od 2.612.984.812,24 dinara i 95.643.366,02 iz ostalih prihoda budžetskih korisnika, što ukupno čini 2.708.628.178,26 dinara. Ukupni rashodi su 2.827.652.374,42 dinara.

“Tekući prihodi su u odnosu na 2017. godinu po završnom računu, više realizovani za 91 milion. Prihodi od poreza na zarade iz ove grupe su realizovani sa 153 miliona, ili za 73 miliona više u odnosu na 2017. godinu. Ovde se vidi tendencija rasta naših tekućih prihoda u odnosu na 2017. godinu. Od izvornih prihoda je najznačajniji porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, odnosno pravna lica i preduzetnici i fizička lica – 324.152.615 dinara. Od 16 programa, najbolja realizacija je bila kod programa poljoprivrede i ruralnog razvoja. Od planiranih 53 miliona, realizovano je 52 miliona. Što se tiče salda na računu, 31.12. 2018. on je bio 39 miliona dinara i tu ima dosta pomaka u odnosu na 2016. godinu kada je bilo 300 miliona, 2017. je bilo 156 miliona dinara. Sad nemamo taj problem sa prenetim, neutrošenim sredstvima”, obrazložio je završni račun rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević.

Utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu. Strategijom socijalne zaštite grada Valjeva za period od 2018-2022. godine predviđeno je razvijanje novih prava i usluga i to pravo na naknadu troškova užine i usluge porodičnog savetnika. Pravo na naknadu troškova užine je predviđeno kao novo pravo u oblasti socijalne zaštite, koje mogu ostvariti roditelji učenika osnovne škole od 1. do 4. razreda, koji su korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka. Na osnovu ugovora o saradnji na realizaciji projekta “Nevidljiva deca” između Centra za socijalni rad “Kolubara”, Grada Valjeva i Doma zdravlja Valjevo potrebno je obezbediti održivost projekta u 2019. godini kroz uspostavljanje nove usluge socijalne zaštite – porodični saradnik.

Članovi Veća su razmatrali informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo i to: JKP “Vidrak” Valjevo, JKP “Vodovod” Valjevo, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni “Kolubara” Valjevo, JKP “Toplana-Valjevo” i JKP “Polet” Valjevo za period 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine. Ovo je zbirni prikaz koji lokalna samouprava šalje nadležnom Ministarstvu privrede svaka tri meseca.

Usvojen je set rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknadne štete nastale usled ujeda pasa lutalica. U iznosima od 197.270 za uginuće 23 jagnjeta, 58.550 za uginuće tri ovce, jednog ovna i tri jagnjeta i 119.900 dinara zbog uginuća sedam ovaca, jednog ovna i tri jagnjeta, nadoknađene su štete koje su pretrpeli naši sugrađani zbog posledica napada i ujeda pasa lutalica na domaće životinje u selima valjevskog kraja.

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.