Održana 94. sednica Gradskog veća

Gradsko veće na jučerašnjem zasedanju razmatralo je i prihvatilo Izveštaj Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva sa predlogom mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu, kao i Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini. Zamenik predsednika Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja, član Gradskog veća Žarko Kovač, pojasnio je kontrolu kvaliteta vazduha u gradu, praćenje uticaja zagađenog vazduha, merna mesta kao i predlog mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu. Ono što nije navedeno u izveštaju su meteorološki faktori, to su uticaji visokog i niskog vazdušnog pritiska. To drastično utiče, a razlikuje se od grada do grada. Rađena je analiza za Beograd i procenjeno je da su uticaji čak do 90 posto.

Razmatran je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva. Prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Valjeva utvrđena je na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine. Ovom odlukom su utvrđene prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti. Na teritoriji grada Valjeva skupštinskom odlukom je određeno pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i to: prva, druga, treća, četvrta i peta zona, s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju zonu.

Na dnevnom redu današnjeg zasedanja našao se i predlog Odluke o minimalnim ekološkim i ekonomskim uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naseljeno mesto Divčibare, kao i za prečišćavanje otpadnih voda za delove naseljenog mesta Valjevo. Ovom odlukom utvrđuju se minimalni ekološki i ekonomski uslovi koje mora da ispunjava postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koji usled tehničkih mogućnosti ne mogu da se priključe na gradsko postrojenje za preradu otpadnih voda. Postrojenja treba da ispunjavaju stroge EU standarde za zaštitu životne sredine zbog očuvanja prirodnih dobara na području Divčibara i okoline. Prilikom izgradnje navedenih postrojenja primeniće se savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, kako bi se uz efikasan i ravnomeran rad dobio kvalitet prečišćene vode do stepena kvaliteta saglasno Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje i koji neće ugroziti propisani kvalitet vode u recepijentu.

Odlukom o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva se uređuje postupak i način skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kojim raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i koje je obuhvaćeno Programom zaštite, uređenja i i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva, a koje se bez pravnog osnova koristi pravno ili fizičko lice za poljoprivrednu proizvodnju, a za korišćenje tog zemljišta prethodno nije izvršilo obavezu plaćanja u skladu sa zakonom.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o većem obimu prava porodice sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece. Razlog za donošenje ove odluke je usklađivanje odredaba odluke sa Zakonom o finansijskoj podršci porodica sa decom i Odlukom o gradskoj upravi grada Valjeva. Dolazi do promene novčane isplate. Porodilji koja je rodila dete 1. i 14. januara tako da će umesto dosadašnjih 20.000,00 dinara, taj iznos biti 50.000,00 dinara. Takođe deca korisnika novčane socijalne pomoći imaju pravo na naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Utvrđena je dopuna Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene. Ubuduće nadzor nad sprovođenjem ove odluke pored Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove će obavljati i Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu, čime će se postići efikasniji i celovitiji nadzor nad obavljanjem ove komunalne delatnosti.

Grad Valjevo i Turistička organizacija Valjevo će sa Gradom Zrenjaninom potpisati nacrt Protokola koji bi se zaključio između ova dva grada, a tiče se izgradnje objekta na katastarskoj parceli na Divčibarama.

Usvojena je i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

O predlozima ovih odluka koje je utvrdilo Gradsko veće, odbornici Skupštine grada Valjeva izjasniće se na narednoj sednici lokalnog parlamenta, saopšteno je iz Kabineta gradonačelnika.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.