Pozitivni poslovni rezultati za valjevski Vodovod, JP “Kolubara”, Vidrak, Toplanu i TOV

Na 55. sednici sednici Gradskog veća, razmatrani su i prihvaćeni prošlogodišnji izveštaji o radu javnih komunalnih preduzeća „Stubo-Rovni“, „Vodovod-Valjevo“, „Vidrak“, „Toplana-Valjevo“, kao i izveštaji „Agrorazvoj-Valjevske doline“, Turističke organizacije i Saveta za zdravlje grada Valjeva. Članovi Gradskog veća dali su saglasnost i na odluku o raspodeli ostvarene dobiti JKP „Vodovod-Valjevo“, „Vidrak“ i „Toplana“. Utvrđen je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o organizovanju javnog preduzeća „Valjevo-turist” kao turističke organizacije, i predlog odluke o izmeni odluke o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva. Veće je takođe utvrdilo i predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo i na odluku o izmenama statuta Narodnog muzeja Valjevo.

Obaveze Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“, na kraju prošle godine iznosile su 9.682.922.906,00 dinara, od kojih je 8.503.399.422,00 dinara investiciona obaveza Republičke direkcije za vode, a iznos od 1.144.420.392,00 dinara dugoročnih obaveza se može pretvoriti u kapital ovog preduzeća. Ukupno ostvareni prihodi i ukupni rashodi bili su u ravnoteži i iznose 57.003.004,00 dinara. Prihodi kao i rashodi su manji za 3 % u odnosu na planirane u 2017. godini.

Ukupna investiciona ulaganja u prošloj godini iznosila su 136.552.005,00 dinara, tako da je plan realizovan sa 97 % i u skladu sa opredeljenim sredstvima. Investiciona ulaganja u 2017.godini su finansirana sredstvima iz budžeta Republike u iznosu od 127.015.334,00 dinara za građevinske radove i druge investicione aktivnosti na brani i akumulaciji i sredstvima iz budžeta grada Valjeva u iznosu od 9.536.671,00 dinara za kapitalne subvencije. Investiciona ulaganja koja se odnose na branu i akumulaciju „Stubo-Rovni“ realizovana su u prošloj godini u iznosu od 129.820.809,00 dinara. U prošloj godini obavljale su se i investicione aktivnosti na objektima regionalnog cevovoda za transport sirove i čiste vode, lokalnom cevovodu i rezervoaru za selo Stubo i lokalnom cevovodu za snadbevanje vodom dela naseljenih mesta Divci, Veselinovac, Klanica i Valjevska Loznica.

Sa sednice Gradskog veća održane 10. jula 2018. (foto: Grad Valjevo)

JKP „Vodovod-Valjevo“ je u prošloj godini uredno snadbevao zdravom pijaćom vodom potrošače na teritoriji grada, prigradskih naselja, Divčibara i seoskih vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“. Tokom prošle godine vršene su interne analize vode u labaratoriji preduzeća, tako da je urađeno preko 12.000, kao i 598 mikrobioloških analiza. Eksterne analize kvaliteta sirove vode iz rezervoara i vode iz distributivne mreže u Valjevu, na Divčibarama i seoskim vodovodima „Kukalj“ i „Prskavac“ vršio je Zavod za javno zdravlje Valjevo i kvalitet vode bio je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Ukupne obaveze Vodovoda na kraju prošle godine iznosile su 219.833.390,24 dinara i iste su bile za 11% manje nego obaveze na kraju 2016. godine. U prošloj godini ukupan broj korisnika proizvoda-usluga osnovne delatnosti ovog preduzeća je bio na nivou ostvarenja iz prethodne godine i iznosio je 31.000 korisnika u kategoriji fizičkih lica i 1000 korisnika u kategoriji pravnih lica. U toku prošle godine vršena je izgradnja nove i rekonstrukcija stare vodovodne i kanalizacione mreže tako da je ukupno rekonstruisano i izgrađeno 13.470 metara, vrednosti od 55.183.090,11 dinara. Radovi su finansirani iz gradskog budžeta u iznosu od 31.758.972,49 dinara i iz sredstava preduzeća u iznosu od 23.424.117,62 dinara. JKP „Vodovod-Valjevo“ je izvodio i aktivnosti na seoskim vodovodima „Kukalj“ i „Prskavac“, a realizovana je i četvrta faza uvođenja sistema daljinskog nadzora kojim se omogućuje praćenje i funkcionidanje vodovodne mreže u gradskom području.

Ukupno ostvareni prihod JKP “Vodovod Valjevo” u prošloj godini iznosio je 435.099.655,33 dinara, što iznosi 16% više od ostvarenog prihoda u 2016. godini i za 7% je veći od planiranog. Tako na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u prošloj godini osvarena je dobit u poslovanju u iznosu od 19.079.032,57 dinara. Iz finansijskih izveštaja za 2017. godinu može se zaključiti da je ovo preduzeće, posle dužeg niza godina ostvarilo pozitivan poslovni rezultat.

JKP „Vidrak“ je u prošloj godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat i iskazalo je neto dobit u iznosu od 120.843,41 dinara. Odlukom Nadzornog odbora preduzeća 50% ostvarene neto dobiti u iznosu od 60.421,70 dinara biće usmereno JKP „Vidrak“, a ostatak od 50% istog iznosa biće uplaćeno osnivaču. U izveštaju o radu se konstatuje da su ukupne obaveze krajem prošle godine iznosile 26.805.189,00 dinara i za 3,4% su manje nego na kraju 2016. godine. Krajem 2017. godine nenaplaćena potraživanja od građana i privrede su iznosila 86.619.237,00 dinara. U ukupnom iznosu nenaplaćenih potraživanja građani učestvuju sa 61.850.011,00 dinara, a privreda sa 24.769.226.00 dinara, po osnovu prenetih potraživanja i ukupne fakturisane vrednosti sa jedne strane i naplaćenih potraživanja u 2017. godini, sa druge strane, može se zaključiti da je stepen naplate iznosio 74,27 % uz konstataciju da su naplativa potraživanja iznosila 74.856.376,00 dinara.

Sa sednice Gradskog veća održane 10. jula 2018. (foto: Grad Valjevo)

Stepen naplate u izveštajnoj godini JKP „Toplana-Valjevo“ je bio 83%. Obaveze JKP „Toplana-Valjevo“ na kraju prošle godine iznosile su 1.289.086.845,00 dinara a najznačajnije obaveze su po osnovu primljenih donacija i državnih davanja za investicije, zatim slede obaveze po kreditnom zaduženju iz programa KFW i obaveze prema Robnim rezervama (pozajmica mazuta). U izveštajnoj godini u ovom preduzeću ostvarene su investicione aktivnosti u ukupnom iznosu od 27.507.000,00 dinara od planiranih 50.710.000,00 dinara. Realizovana investiciona ulaganja se odnose na aktivnosti nabavke i ugradnje toplotnih podstanica, širenja vrelovodne mreže, nabavke opreme i servisnih vozila. U prošloj godini izgrađeno je 266 metara vrelovodne mreže i izvršena ugradnja sedam toplotnih postanica. Na daljinski sistem grejanja priključeni su objekti ukupne grejne površine od 7.960 kvadratnih metara. Ostvareni prihodi veći su od ostvarenih rashoda, tako da je ovo preduzeće završilo poslovnu 2017. godinu sa neto dobiti od 52.522.968,37 dinara.

Turistička organizacija Valjevo imala je suficit u poslovanju u prošloj godini u iznosu od 304.505,53 dinara. Ona je ostvarila prihod od 25.665.027,32 dinara, od kojih je iz sredstava budžeta grada prihodovano 23.009.190,41 dinara, a sopstvenih prihoda je ostvareno 2.145.179,60 dinara, dok donacije i transferi od drugih nivoa vlasti u ukupnom prihodu učestvuju sa 174.657,31 dinara i sredstva dobrovoljnih transfera pravnih i fizičkih lica u iznosu od 336.000,00 dinara.Tokom prošle godine TOV je realizovala sve aktivnosti i planove koji su predviđeni programom za 2017. godinu. Tokom prošle godine učestvovala je na osam sajmova, na 23 manifestacije i uzela je učešće na posebnim događajima, kao organizator, suorganizator ili izlagač. Aktivno je promovisala Valjevo i njegove turističke lokalitete kroz učešće na sajmovima i manifestacijama, kao i kroz medijsku promociju i društvene mreže. Ubuduće će pratiti nove trendove na turističkom tržištu, sa namerom da utiče na povećanje kvaliteta usluga kod svih privrednih subjekata iz oblasti turizma.

U prošloj godini „Agrorazvoj –valjevske doline“ d.o.o. nije poslovalo kao dobitno preduzeće, jer su prihodi i rashodi bili u ravnoteži.

Članovi Gradskog veća doneli su rešenje kojim je data saglasnost na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica da se Slavoljubu Jankoviću iz Lelića isplati iznos od 66.800,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja od ujeda pasa lutalica.

Konačnu odluku o ovim tačkama doneće odbornici na narednom skupštinskom zasedanju koje je planirano da se održi u petak 20. jula 2018. godine.

 

Grad Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.