Šesta sednica Skupštine grada Valjeva

Šesta sednica Skupštine grada Valjeva, održana je juče u Centru za kulturu uz poštovanje svih protivepidemioloških mera zbog Korona virusa.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su dopunu Odluke o određivanju naziva ulica i drugih delova naseljenog mesta Valjevo. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dalo je saglasnost gradu Valjevu, Komisiji za određivanje naziva ulica, trgova, gradskih čeetvrti, zaselaka i drugih naseljenih mesta na predlog o izmeni Odluke o određivanju naziva ulica i drugih delova naseljenog mesta Valjevo, koji se odnosi na novi naziv „Ulica Slobodana Lazića – Cimera“. Odlukom se predložila promena naziva opisanog dela trase postojeće ulice „Birčaninove“ i promena naziva dela postojeće ulice „Rajićeve“ , tako da se navedenoj trasi menjaju postojeći nazivi ulica i određuje naziv „Ulica Slobodana Lazića – Cimera“.

Usvojen je zaključak sa izveštajem o neizmirenim obavezama Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“ na dan 31.12.2020. godine i utvrđen predlog Odluke o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ čiji je osnivač grad Valjevo. Na osnovu Izveštaja o sprovedenom postupku kontrole nad radom i poslovanjem zdravstvenih ustanova od 13.10.2020. godine, utvrđeno je da kod ZU Apotekarska ustanova „Valjevo“, nastupila trajna nesposnobnost plaćanja i prezaduženost. Navedenim Izveštajem iskazana su dugovanja za obaveze i poslovanja – obaveze prema dobavljačima i obaveze prema zaposlenima. ZU Apoteka „Valjevo“ na dan 31.12.2020. godine iskazala je obaveze za neisplaćene zarade za zaposlene, troškove za dolazak na rad i odlazak sa rada zaposlenih, dela neisplaćene jubilarne nagrade i obaveze ustanove prema dobavljačima u iznosu od 7.167.919,37 dinara.

Odbornici su usvojili i programe poslovanja za 2021. godinu javnih preduzeća i to: JP za upravljanje i korišćenje višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, JKP „Vidrak“, JKP „Polet“, JKP „Toplana“, JKP „Vodovod“, privrednog društva regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava“ Ub, Turističke organizacije i „Agrorazvoja – valjevske doline“. Usvojeni su programi rada za 2021. godinu i sledećih ustanova kulture: Centra za kulturu Valjevo, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija „ Radovan Trnavac Mića“, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Međuopštinskog arhiva, ali i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ i Centra za socijalni rad „Kolubara“.

Odbornici u Skupštini grada usvojili su Odluku o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva. Katastarska parcela nalazi se u kompleksu građevinskog zemljišta u svojini grada Valjeva i neophodna je za formiranje jedinstvenog kompleksa građevinskog zemljišta u skladu sa Planom generalne regulacije „Privredna zona“, a usvojena je i Odluka o otuđenju nepokretnosti poslovnog prostora. Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Valjevo, izvršen je upis prava javne svojine u korist grada Valjeva. Taj poslovni prostor nije potreban gradu za obavljanje osnovne delatnosti i već dugi niz godina grad ga ne koristi, te je odlučeno da je najcelishodnije da se poslovni prostor otuđi.

Usvojena je Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare. Razlozi izrade izmena i dopuna plana su: usklađivanje planskih rešenja za potrebe izgradnje infrastrukturnih mreža predviđenih novom tehničkom dokumentacijom; sagledavanje održivosti saobraćajnih površina u centralnom delu Plana; razmatranje potrebe definisanja zona, odnosno delova naseljenog mesta Divčibare kroz obavezu donošenja plana detaljne regulacije sa propisanom zabranom izgradnje u skladu sa zakonom; preispitivanje tekstualnog dela Plana koji se odnosi na kompatibilne namene i urbanističke parametre izgradnje i stvaranje uslova za održivo, racionalno i odgovorno upravljanje zemljištem.

Usvojena je izmena Odluke o nagradi grada Valjeva. Predloženim izmenama preciziraju se odredbe postojeće odluke koje se odnosi na način glasanja o dodeljivanju nagrade, tako da Komisija za dodelu nagrade grada Valjeva utvrđuje predlog odluke o dodeljivanju nagrade za dela po oblastima određenim Odlukom o dodeli nagrade grada Valjeva, a Skupština grada posebnim zaključkom odlučuje o načinu glasanja o predlogu Komisije ( pojedinačno, za svaku oblast posebno ili istovremeno i objedinjeno za sve oblasti ). Takođe, preciziraju se odredbe postojeće odluke koje se odnose na sastav Komisije tako da predsednik Komisije može biti iz reda odbornika ili iz reda stručnjaka iz različitih oblasti.

Usvojena je izmena Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu. Ovim izmenama, u okviru maksimalno određenog broja zaposlenih na neodređeno vreme, vrši se preraspodela broja zaposlenih u subjektima sistema grada Valjeva. Izmene koje su obuhvaćene ovom odlukom odnose se na smanjenje broja zaposlenih za tri izvršioca u JKP „Polet“ Valjevo i povećanje broja zaposlenih za tri izvršioca u JKP „Toplana“ Valjevo.

Usvojena je Odluka o izmeni Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva. Plan je usmeren ka svoj deci grada Valjeva, a posebno ranjivim grupama dece (siromašna, deca iz osetljivih i manjinskih grupa, deca sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i deca žrtve nasilja). Odbor za impelentaciju Lokalnog plana akcije za decu u gradu Valjevu je doneo zaključak da se pristupi izradi novog Lokalnog akcionog plana za decu u višegodišnjem periodu. Dok se ne izradi novi dokument, potrebno je obezbediti kontinuitet u realizaciji aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja dece u gradu Valjevu. Iz tih razloga potrebno je produžiti važenje postojećeg Lokalnog plana akcije do kraja 2022.godine

Odbornici su usvojili Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020. godinu. Gradska uprava grada Valjeva obratila se dopisom Državnoj revizorskoj instituciji sa zahtevom da ovu upravu obavesti da li je godišnjim programom revizije Državne revizorske institucije za 2021.godinu planirana eksterna revizija završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020.godinu, te da ukoliko to nije slučaj da saglasnost da eksternu reviziju obavi lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Državna revizorska institucija je dala saglasnost da eksternu reviziju Završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020. godinu obavi drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja.

Usvojen je pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnih nabavki, nabavki ispod pragova i nabavki na koje se zakon ne primenjuje za Skupštinu grada Valjeva. Cilj pravilnika je da se nabavke sprovode u skladu sa zakonom, da se obezbedi jednakost, konkurencija i zaštita ponuđača od bilo kog vida diskiminacije, da se obezbedi blagovremeno pribavljanje dobara, usluga i radova uz najniže troškove i u skladu sa objektivnim potrebama naručioca.

Takođe je usvojen program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2021. godini.

U okviru kadrovskih pitanja, odbornici su razmatrali i usvojili sledeća rešenja: rešenje o davanju saglasnosti na razrešenje i imenovanje direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Agrorazvoj – valjevske doline“ Valjevo, rešenje o razrešenju i imenovanju člana komisije za budžet i finansije, rešenje o imenovanju komisije za dodelu nagrade grada Valjeva i rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora JKP „Vidrak“ Valjevo.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.