Gradsko veće usvojilo treći rebalans budžeta

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici prihvatili su predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2016. godinu – treći rebalans.

Razlog za donošenje predloga ove odluke – treći rebalans sadržan je u Zakonu o budžetskom sistemu, kojim je definisano da se indirektnim korisnicima budžetskih sredstava više ne smatraju javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovane od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda a čija je namena utvrđena posebnim zakonom. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi su da do 1. decembra tekuće godine usaglase svoje odluke o budžetu sa izmenom i dopunom Zakona o budžetskom sistemu.

Trećim rebalansom planirani su prihodi i primanja u iznosu od 2.740.099.933,00 dinara sredstava budžeta grada i  i 247.577.739,99 dinara sredstava iz ostalih izvora finansiranja budžetskih korisnika. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su ostala na istom nivou, dok su sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika uvećana za 12.438.000 dinara.

U skladu sa Odlukom o prestanku rada, postojanja i brisanju iz registra privrednih subjekata JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište puteve i izgradnju grada Valjeva“ i preuzimanju prava obaveza i poslova na grad Valjevo rebalansom je izvršena preraspodela rashoda i izdataka ovog javnog preduzeća na Gradske uprave, a sve u skladu sa izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama grada Valjeva. Poslove javnog preduzeća (administrativne, stručne i izvršne na održavanju, uređenju i izgradnji komunalne infrastrukture) od 1. decembra vršiće Gradska uprava.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na treću izmenu i dopunu programa poslovanja JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ za 2016. godinu, kao i treću izmenu i dopunu programa komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“.

„Moja načelna konstatacija gledajući ovu izmenu o dopunu programa je da je dosta sredstava ostalo neiskorišćeno, a posebno na izradi projekata što znači da ćemo se mi u sledećoj godini susresti sa jednim ozbiljnim problemom, sve što smo trebali da uradimo od planova i projekata urađeno je u malom obimu, tako da verovatno u 2017. godini prvo počinje izrada projekata pa tek onda pristupanje. Takođe cifra govori da vrlo malo sredstava u odnosu na planirano je utrošeno na vodosnadbevanje, što znači da moramo prilikom donošenja budžeta  voditi računa da ako opredelimo sredstava za odgovarajuću poziciju, za odgovarajuće radove da ona budu ostvarena sa 80 do 90 %, a ne sa nekih 10. 20 ili 30 %. To znači da prioritetan zadatak u narednom periodu je da se završe svi ti projekti i planovi kako bi sledeće godine moglo brže i efikasnije da se radi. Posebnu pažnju ćemo posvetiti zaštiti životne sredine i načinu trošenja tih sredstava imajući u vidu podatke koji su izneti na prošloj sednici o aerozagađenju“, istakao je član veća Borisav Radojičić.

Zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić istakao je da ima mnogo problema vezano za planove, a nažalosti procedura oko izrade planova je vrlo komplikovana i mnogo dugo i teško se uklapa u jednu budžetsku godinu. „Mi imamo mnogo malo stručnog kadra u javnim preduzećima. Vodovod ima samo jednog inženjera koji može da projektuje, a stručna osposobljenost zaposlenih u javnim preduzećima je ravna nuli, a što se tiče Direkcije tu imamo kašnjenja na određenim tenderima, raspisivanje određenih tendera pre svega za planiranje, ali Direkcija raspisuje tendere za izvođenje, ali je tu problem izvođača koje dobijemo. Primera radi  u Rađevom  selu tek je počelo da se radi pre mesec dana, a ugovor je sklopljen pre četiri meseca. Situacija je takva kakva jeste, ali činjenica je da su izvođači u Valjevu krajnje spori. Malo imamo stručnog kadra koji može adekvatno da odgovori na postavljene zadatke“, istakao je zamenik Jeremić.

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2016. godinu.

Takođe je utvrđen i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o gradskim upravama grada Valjeva. Razlog za donošenje ove odluke je u tome što JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ prestaje da postoji, a kako je ovo javno preduzeće obavljalo poslove iz delokruga jedinice lokalne samouprave, potrebno je obezbediti kontinuitet obavljanja navedenih poslova, tako da grad Valjevo preuzima poslove, prava i obaveze ovog preduzeća. U Gradskoj upravi za društvene delatnosti, finanasije, imovinske i inspekcijske poslove obrazovaće se Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu i preuzeće poslove koje je do sada obavljala  Direkcija, a 37 zaposlenih na neodređeno vreme preuzeće Gradske uprave. U Gradsku upravu za društvene delatnosti, finansijske, imovinske i inspekcijske poslove biće preuzeto 19 zaposlenih, dok će preostalih 18 biti u Gradskoj upravi za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne delatnosti.

Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2015. godinu.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog programa održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2016. godinu, predlog odluke o prenosu na gazdovanje šuma i šumskog zemljišta JP „Agrorazvoj-Valjevske doline“ Valjevo, kao i predlog odluke o promeni pravne forme JP „Agrorazvoj – Valjevske doline“ Valjevo.

Na današnjoj sednici imenovana je radna grupa za Brankovinu, kao operativno telo koje bi bilo zaduženo za koordinaciju rada javnih preduzeća i gradskih službi i efikasnije praćenje realizacije odluka grada Valjeva na prostoru Brankovine, a sve u cilju opšteg unapređenja Brankovine, njene turističke ponude, komunalnih usluga i infrastrukture.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.