Održana deveta sednica Skupštine grada Valjeva

Odbornici su na jučerašnjem devetom po redu skupštinskom zasedanju usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2016. godine po kome je izvršenje budžeta u navedenom periodu ostvareno sa 67, 61 posto u odnosu na plan. Ovim rebalansom je predviđeno da planirana sredstva budžeta grada ostanu na istom nivou od 2,74 milijarde dinara, a da sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika uvećaju i iznose 247, 6 miliona dinara. Predviđeno je i povećanje sredstava za plate, a ona bi na nivou lokalne samouprave iznosila 508,4 miliona dinara uz preraspodelu između budžetskih korisnika, i sve to srazmerno broju i strukturi zaposlenih.

 Razlog za donošenje rebalansa sadržan je u Zakonu o budžetskom sistemu, kojim je definisano da se indirektnim korisnicima budžetskih sredstava više ne smatraju javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovane od strane lokalne samouprave koji se finansiraju iz javnih prihoda, a čija je namena utvrđena posebnim zakonom. Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da do 1. decembra usaglase svoje odluke o budžetu sa izmenom i dopunom  Zakona o budžetskom sistemu.

Odbornici su usvojili Program zaštite životne sredine grada Valjeva za period od 2016.  do 2025. godine. Vesna Srećković je istakla da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da se jedinica lokalne samouprave preko svojih organa u skladu sa Ustavom i Zakonom stara o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i Programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine. Suština plana je da prepozna probleme koji su vezani za aspekte životne sredine i da uskladi delovanje lokalne samouprave, da napravi jednu politiku, razradi akcione planove za dostizanje ciljeva. Politika zaštite životne sredine lokalne samouprave mora biti usaglaglašena sa drugim sektorskim politikama na lokalnom nivou, ali i sa odgovarajućim politikama na nacionalnom nivou.

O Godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za prošlu godinu, koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine odbornike je upoznao predsednik Zdravstvenog saveta Skupštine grada dr Zoran Živković. On je istakao da je vazduh u gradu na Kolubari prekomerno zagađen usled prekoračenih tolerantnih vrednosti koncentracije suspendovanih čestica koje sadrže teške metale i to olovo, kadmijum, nikl i arsen. Nakon izlaganja predsednika dr Sava Žunjić je istakao da suspendovane čestice imaju akumulacioni efekat i da su bolesti pluća gotovo u rangu sa karcinomom i da tu nema neke velike razlike. Naglasio je da ako briga o zaštiti životne sredine košta, koliko tek košta lečenje preko 600 teško obolelih pacijenata, koji ne mogu da rade i privređuju. Smatra da u rešavanju ovog problema treba  uključiti i Republiku, a treba pronaći i zajedničke projekte koji rešavaju ovaj problem.

„Ne verujem da je Valjevo grad kao Černobilj, ali tačno je da imamo problem sa zagađenošću vazduha, ali isto toliko imamo problem konkretno kada su faktori rizika u pitanju. Ako suspendovane čestice u bolesti pluća učestvuju sa 14% u faktorima rizika za hroničnu opstruktivnu bolest pluća i karcinom pluća, a šta je sa onih 86% i da li imamo plan kako da ogroman procenat od 86% kada su faktori rizika u pitanju karcinom pluća i opstruktivni bronhitis i sva druga nezarazna hronična oboljenja pre svega kardiovaskularne, maligne i slične bolesti to sprečimo.Mnogo je pametnije za nas da u narednom periodu pristupimo projektu zdravog načina življenja pod imenom „Valjevo zdrav grad“ a ja ću svakako biti zagovornik toga“, rekao je u obraćanju odbornicima sa skupštinske govornice gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović.

Valjevo

Odbornici su jednoglasno usvojili Plan kvaliteta vazduha grada Valjeva za period od 2016. do 2021. godine. Odbornici su dali saglasnost na treću izmenu i dopunu programa poslovanja JP „Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva „ za 2016. godinu, kao i zaključak o usvajanju treće izmene i dopune programa komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture ovog javnog preduzeća sa zaključkom da se formira radna grupa za praćenje radova na šestoj školi, da se u budžetu za 2017. godinu predvidi više sredstava za Industrijsku zonu i da se prednost u komunalnoj izgradnji da mesnim zajednicama koje ulažu sopstvena sredstva.

Valjevo

Odbornici su razmatrali i usvojili rešenje  o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja JP „Kolubara“. Po ovim izmenama iz gradskog budžeta biće izdvojeno 893.048 dinara za finansiranje radova na crkvi u Tubraviću.

Usvojena je odluka o prestanku rada, postojanja i brisanja iz sudskog registra privrednih subjekat JP“Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva“ i preuzimanju prava, obaveza i poslova na grad Valjevo,

odluka o izmenama i dopunama odluke o Gradskim upravama grada Valjeva, odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređenovreme u sistemu grada Valjeva za 2015. godinu a takođe usvojen je i Program održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2016. godinu.

Odluka o prenosu na gazdovanje šuma i šumskog zemljišta Javnom preduzeću „Agrorazvoj-valjevske doline“ Valjevo kao i odluka o promeni pravne forme ovog javnog preduzeća koje iz javnog preduzeća prelazi u Društvo sa ograničenom odgovornošću su dobile zeleno svetlo.

Prihvaćena je inicijativa za finansiranje radova na izgradnji dela puta prvog B reda Loznica-Valjevo-Ćelije. Usvojen je i izveštaj Saveta za zdravlje grada Valjeva za 2015. godinu.

Odbornici su usvojili odluku o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Ovom odlukom predviđeno je da radno vreme ugostiteljskih objekata bude ograničeno radnim danima do 23 časa, a vikendom do 24 časa.

Odluku o radnom vremenu je obrazložio gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović i istakao da je odluka privremenog karaktera. „Ova odluka je posledica nekih događanja u našem gradu na koje smo prosto morali da reagujemo. Odluku predlažemo u cilju sagledavanja poslovanja svih ugostiteljskih objekata  i tu pre svega mislim na uslove rada.Tražićemo da se turistička inspekcija izjasni o potrebnim uslovima, a takođe i po pitanju protiv-požarne zaštite, ispitati fizičko tehničko obezbeđenje koje objekti imaju i da li je sve to po zakonu. Odluka je privremena, ali mi moramo neke stvari da preveniramo. Za vremenski period od 25. decembra do 20. januara biće doneta posebna odluka o radnom vremenu  s obzirom na to da je veliki broj praznika u tom predstojećem periodu. Zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić je odbornicima predočio izmene Zakona o turizmu kojim se kako kaže brišu razlike između ugostiteljskih objekata, ali ostavlja sloboda lokalnim samoupravama da daju uslove za rad. „ Zakon o turizmu iz 2015. godine drastično je promenio postojeće akta. Dok je 2011. predviđao klasifikaciju sada je više na taj način nema pa su izjednačeni ugostiteljski objekti, nema razlike između kafića i noćnog bara. U Zakonu ne postoji noćni klub iako tako može da se registruje. Što se tiče kontrole, mi nemamo turističkog inspektora iako imamo tu mogućnost i sve je prepušteno republičkim organima za koje vidimo kako su do sada odradili posao. Mi takođe nemamo ni preciznu evidenciju o ugostiteljskim objektima pa se spekuliše različitim podacima. Ali novina je da sada lokalne samouprave mogu da urede uslove poslovanja za ugostiteljske objekte i zato predlog jeste da oformimo radnu grupu koja će se baviti izradom ovih akata“, rekao je između ostalog zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić.

Govoreći o ovoj odluci, gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović je rekao da se odluke mogu menjati.“Nekada i naizgled loša odluka može doneti nešto dobro. Možda je odluka ishitrena, zavisi kako se na nju gleda. Mi ne možemo sada da uradimo sve ono što su propustili roditelji, škole, pa i crkva, društvo uopšte, ali možemo da preveniramo neke stvari i nadam se da ćemo upravo to i postići“, rekao je između ostalog gradonačelnik Gvozdenović.

Na sednici Skupštine grada, izabrani su i novi članovi Gradskog veća advokat Dragana Terzić i informatičar Damjan Cvetković, tako da Gradsko veće grada Valjeva sada broji 11 članova.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.