Skupština donela odluku o promeni Statuta Grada, kao i odluku o drugom rebalansu budžeta

Skupština grada Valjeva na današnjoj sednici usvojila je Odluku o izmenama i dopunama Statuta grada Valjeva. Odbornici su na junskoj sednici usvojili odluku o pristupanju promeni Statuta, kojom su određeni članovi, poslovi i zadaci Komisije za izradu nacrta akta o promeni statuta grada Valjeva. Predsednik komisije Mihailo Milutinović u obraćanju za skupštinskom govornicom je istakao da je ovaj posao započeo prethodni saziv, a da je ovaj saziv preuzeo tu obavezu da završi.On je istakao da niko nije sporio zakonitost statuta, da je ova odluka zakonita i u skladu je sa svim propisima. Ovaj Statut treba da reši pitanja koja su vezana za funkcionisanje samog grada, jer smisao svih podzakonskih akata leži u tome da se oni prilagode osobenosti sredine u kojoj se određeni akt primenjuje. „Primedbe su se odnosile na ovlašćenja gradonačelnika, na broj uprava i na broj članova Gradskog veća. Broj članova Gradskog veća, to je stvar za koju ćemo se opredeliti i apsolutno je u skladu sa zakonom i takođe oko broja uprava zakonodavac dozvoljava formiranje jedne ili više uprava“, rekao je između ostalog Mihailo Milutinović, predsednik Komisije i zamenik predsednika Skupštine. Kako je Milutinović istakao ovom prilikom, izmene Statuta su bile nužne i u skladu su sa zakonom.

„Donećemo akt o organizaciji i sistematizaciji uprave kao i druga akta kojim će se tačno precizirati i organizovati vlast. Cilj izmene ovog Statuta ja da koalicija koja je dobila poverenje na izborima hoće da deo vlasti iz upravnih organa premesti u izvršne organe, dakle veću vlast će dobiti gradonačelnik i Gradsko veće i smatram da će time vlast biti kvalitetnija i efikasnija i da će biti odgovornija lica koja su izabrana na izborima nego lica koja su dugogodišnji činovnici i službenici u upravi“, istakao je predsednik Skupštine Milorad Ilić.

Odbornici su sa 37 za, sedam protiv i jednim uzdržanim glasom usvojili odluku o promeni Statuta grada Valjeva.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Valjeva za 2016. godinu-drugi rebalans. Ovom odlukom planirani su prihodi i primanja u iznosu od 2.740.699.933 dinara sredstava budžeta grada i 235.139.739,99 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika.

Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su uvećana za 28.000.000 dinara odnosno za 1,03%, dok sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika uvećana za 2.362.973,99 dinara odnosno za 1,02%.

Korekcija planiranih prihoda je izvršena u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu kojim je regulisano da u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka.

Po ovom osnovu budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 5.539.933 dinara i to za realizaciju: dva projekta Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ koja finansira Ministarstvo kulture i informisanja u ukupnom iznosu 2.180.000 dinara, za projekat Centra za kulturu za koji je Ministarstvo kulture i informisanja takođe opredelilo sredstva u iznosu od 800.000 dinara i za projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je takođe od resornog ministarstva dobio sredstva i to u iznosu od 1.909.933 dinara.

Pored toga, u strukturi prihoda je izvršena korekcija u skladu sa izvršenjem istih u prvih osam meseci tekuće godine, kao i korekcija prenetih sredstava iz prethodne godine po osnovu završnog računa budžeta grada Valjeva.

Prihodi po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke su uvećani za ukupno 18.000.000 dinara od čega se 11.000.000 dinara odnosi na porez na zarade, a 7.000.000 dinara na porez na prihode od samostalnih delatnosti.

Grupa prihoda Porez na imovinu je uvećana ukupno za 1.600.000 dinara. U grupi poreza na dobra i usluge uvećana je komunalna taksa za držanje motornih vozila za iznos od 3.000.000 dinara, naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta za iznos od 256.653,81 dinar, boravišna taksa za iznos od 1.200.000 dinara i komunalna taksa za držanje sredstava za igru za iznos od 60.000 dinara

Prihodi od imovine su umanjeni u ukupnom iznosu od 16.000.000 dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga su uvećani u ukupnom iznosu od 11.700.000 dinara na osnovu realizacije za osam meseci 2016. godine.

Uvećani su prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova u ukupnom iznosu od 18.000.000 dinara.

„Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2016. godinu –drugi rebalans planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 2.740.699.933 dinara, kao i 235.139.739,99 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora. Bitno je naglasiti da je planirana masa sredstava za plate po ovoj odluci ostala na nivou prvobitno planirane mase za 2016. godinu, u skladu sa uputstvom resornog ministarstva, s tim što je izvršena preraspodela između budžetskih korisnika srazmerno broju i strukturi zaposlenih“, rekla je između ostalog Jelica Stojanović, načelnica Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove obrazlažući drugi rebalans budžeta.

Odlukom o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece, koju je Skupština usvojila, reguliše se veći obim prava porodici sa decom, pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, pravo na novčanu isplatu porodiljama koje su rodile dete 1. ili 14. januara kao i pravo na naknadu troškova boravka dece u PU „Milica Nožica“i finansijska podrška za podsticanje rađanja dece.

Gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović ovom prilikom je govorio o značaju izdvajanja sredstava iz budžeta za podsticanje nataliteta. On je istakao da se tom pitanju mora posvetiti posebna pažnja u sistematskom rešavanju tog problema, koji je aktuelan već više od dve decenije ne samo u Valjevu već u celoj Srbiji.

„Ne rešavamo ovaj problem tako što ćemo opredeliti 30.000 dinara za svako rođeno dete i nećemo na taj način povećati natalitet. Ovom problemu mora se ozbiljno pristupiti, ako želite ozbiljnu diskusiju, omogući ću vam da razgovarate sa ljudima koji se ozbiljno bave tim poslom, jer to su ljudi iz struke. Hoću samo da podsetim da mi za program vantelesne oplodnje odvajamo oko 5 miliona dinara, to nisu mala sredstva, ali nisu ni dovoljna. Lično mislim da u narednom budžetu moramo izdvojiti znatna sredstva za te namene.Tako jednom problemu treba pristupiti sa više strana i ja uvažavam vašu inicijativu da sednemo i da otvoreno razgovaramo“, rekao je između ostalog gradonačelnik Gvozdenović.

Jednoglasno je usvojena i odluka o izmenama odluke o finansiranju troškova vantelesne oplodnje. Takođe je usvojena i odluka o dopuni odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva. O problemu smeštaja dece u obdaništa govorio je direktor Predškolske ustanove „Milica Nožica“ Zlatomir Lukić. „Kako bi obezbedili dodatni prostor za decu, koristićemo adekvatan prostor za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa u vaspitnoj grupi za decu uzrasta od pet i po godina do polaska u osnovnu školu, u objektu Udruženja „Anđeli čuvari“ u Karađorđevoj ulici 35“, rekao je Lukić.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni vode i kanalizacije kojom je predviđeno uvećanje cena usluga proizvodnje i isporuke vode za 15%.

Između ostalog, odbornici Skupštine grada prihvatili su rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu programa poslovanja Direkcije, programa komunalne izgradnje ovog javnog preduzeća, kao i rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja Vodovoda

Odbornici su prihvatili sporazum o vrsti i visini naknade štete koji će zaključiti grad Valjevo i bivši smenjeni direktori Slađana Marković, Ivko Stojković i Janko Gagić.

Na današnjem zasedanju razrešen je dužnosti direktora JKP „Polet“ Dragan Branković. Za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća imenovan je Ljubinko Andrić.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.