Šta nam donosi novi zakon o zdravstvenom osiguranju

Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju trebalo bi da uđe na jesen u skupštinsku proceduru. A evo i šta nam novo donosi:

 1. Roditelji dece obolele od teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja dobijaju pravo na bolovanje u neograničenom trajanju do detetovih 18 godina, sa naknadom zarade u visini od 100%.
 2. Izabrani lekar odobravaće bolovanje do 60 dana, umesto do 30, kao što je sada
 3. Evidenciju o obavljenim skrining pregledima vodi RFZO, i to o svim pacijentima, i osiguranim i neosiguranim.
 4. Predložena je sankcija za neopravdano neodazivanje na skrining preglede – onaj ko se ne odazove ni na treći poziv u okviru jednog ciklusa pozivanja, a ne opravda izostanak, gubi pravo na plaćeno lečenje ukoliko do sledećeg ciklusa pozivanja oboli od bolesti za koju je pozvan na skrining pregled.
 5. Detaljno je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao deo zdravstvenog osiguranja.
 6. Predložena je mogućnost da Republički fond za zdravstveno osiguranje može ugovoriti ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i sa organizacijom socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, kao i ugovor sa pravnim licem, odnosno preduzetnikom kao javno-privatno partnerstvo.
 7. Proširen je krug onih kojima se obezbeđuje zdravstvenu zaštita u punom iznosu – davaoci organa, ćelija i tkiva, osim za lekove i medicinska sredstva, osiguranici koji spadaju u kategoriju “naročito osetljiva populacija”, kao što su stari, deca, žene, trudnice, porodilje, Romi…
 8. Osnov za naknadu zarade tokom bolovanja biće prosečna zarada u prethodnih 12 meseci, umesto dosadašnja 3 meseca.
 9. Lekar specijalista koji leči osiguranika po uputu izabranog lekara može neposredno uputiti osiguranika na stacionarno lečenje.
 10. Predloženi su precizni rokovi za podnošenje zahteva za zaključivanje sporazuma o arbitraži i predloženo je rešavanje spora putem stalne arbitraže ili ad hok arbitraže.
 11. Racionalnije rešenje u pogledu organizacije stručno-medicinskih organa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – umesto lekarskih komisija, predloženi su jednočlani organi.
 12. Predložena je mogućnost da se preduzetnik kome je prestalo svojstvo osiguranika u skladu sa zakonom, kao i supružnik zaposlenog koji je upućen na rad u inostranstvo, a kome miruju prava i obaveze iz radnog odnosa za period upućivanja uključe u obavezno zdravstveno osiguranje radi obezbeđivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za sebe i članove uže porodice.
 13. Predviđena su prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, u slučaju palijativnog zbrinjavanja.
 14. Predviđena je mogućnost overe isprave o osiguranju za osigurana lica za koja nije redovno izmirivan doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je obveznik uplate doprinosa započeo sa izmirivanjem zaostalih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i nastavio sa kontinuiranim izmirivanjem.
 15. Palijativno zbrinjavanje obezbeđuje se u celosti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 16. Prošireno pravo na naknadu troškova prevoza u smislu da se ovo pravo vezuje za kilometražu (preko 50 km) bez obzira na to da li se zdravstvena ustanova u kojoj se ostvaruje zdravstvena zaštita nalazi na području matične filijale ili ne.
 17. Pregledi dece uzrasta od šest do 14 godina, radi utvrđivanja sposobnosti za bavljenjem sportom, obezbeđuju se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 18. Proširen je obim prava osiguranica kojima je izvršena mastektomija jedne ili obe dojke, na taj način što im se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje rekonstrukcija ili korekcija obe dojke.
 19. Uređeno je plaćanje troškova hitne medicinske pomoći pružene u inostranstvu u slučaju kada osiguranik pre odlaska u inostranstvo nije pribavilo potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite, tako što te troškove plaća RFZO, a onda ih potražuje (refundira) od osiguranika.
 20. Predviđeno je upućivanje u inostranstvo radi dijagnostike, a ne samo radi lečenja.
 21. Izvršeno je proširenje osnova osiguranja za osiguranike: uvođenjem dva osnova osiguranja za poljoprivrednike; uvođenjem osnova osiguranja po osnovu obavljanja poslova javnog beležnika; uvođenjem osnova osiguranja po osnovu statusa borca.
Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.