Vodič parking servisa

Parking zone

Tabla I Zona
AA_Tabla_DT_02_006

I Zona

Cena parkiranja po času je 36 dinara

Plaćanje parkiranja se vrši slanjem SMS-a na broj 9141.

180 minuta max. zadržavanje

II Zona

Cena parkiranja po času je 23 dinara.

Plaćanje parkinga se vrši slanjem SMS-a na broj 9142.

Zadržavanje je neograničeno.

PARKIRALIŠTA

Lokacija Broj
1. Zatvoreno parkiralište u ulici S.Đorđevića 150
2. Selimira Đorđeviđa (kod Nove pijace) 64
3. Železnička (od Vojvode Mišića do Vuka Karadžića) 23
4. Železnička (od Vuka Karadžićado Vlade Danilovića Dom   zdravlja) 130
5. Doktora Pantića (od Dušanove do Pop Lukine) 17
6. Doktora Pantića (od Pop Lukine do Vojvode Mišića) 30
7. Doktora Pantića (od Vojvode Mišića do V. Karadžića) 35
8. Doktora Pantića (od V. Karadžića do V. Danilovića) 35
9. Doktora Pantića (od V. Danilovića do Sinđelićeve) 26
10. Doktora Pantića(od Sinđelićeve do Hajduk Veljkove) 23
11. Karađorđeva (od Dušanove do Pop Lukine) 42
12. Karađorđeva (od Pop Lukine do Vojvode Mišića) 52
13. Karađorđeva (od Vojvode Mišića do Vuka Karadžića) 10
14. Gradski trg (od V.Karadžića do V. Danilovića) 18
15. Karađorđeva (od Vlade Danilovića do Sinđelićeve) 47
16. Karađorđeva (od Sinđelićeve do Hajduk Veljkove) 40
17. Karađorđeva (od Hajduk Veljkove do Uzun Mirkove) 82
18. Čika Ljubina (od Vuka Karadžića do Vojvode Mišića) 18
19. Birčaninova (od V. Karadžića do pešačkog mosta) 70
20. Knez Mihajlova (od Vuka Karadžića do Vitkovićeve) 85
21. Kod Jugopetrola (Pijačni kej-Braće Jugovića) 72
22. Pijačni kej 40
23. Ispred autobuske stanice u Hajduk Veljkovoj 30
24. Hajduk Veljkova (od Karađorđeve do Dr. Pantića) 15
25. Sinđelićeva (od Čika Ljubine do Karađorđeve) 19
26. Sinđelićeva (od Karađorđeve do Dr. Pantića) 30
27. Vlade Danilovića (od Karađorđeve do Dr. Pantića) 41
28. Vlade Danilovića (od Dr. Pantića do Železničke) 24
29. Vuka Karadžića (od Prote Mateje do Karađorđeve) 26
30. Vuka Karadžića (od Karađorđeve do Doktora Pantića) 26
31. Vuka Karadžića (od Dr. Pantića do Železničke) 32
32. Vojvode Mišića (od Desankinog trga ka Karađorđevoj) 20
33. Vojvode Mišića (od Karađorđeve do Dr. Pantića) 20
34. Vojvode Mišića (od Dr. Pantića do Železničke) 22

TIPOVI I KARAKTERISTIKE PARKIRANjA

Grad Valjevo je karakterističan po tome što je parkiranje omogućeno duž frontova gotovo celokupne ulične mreže centralne gradske zone. U ovim ulicama, vozila se parkiraju na kolovozu, na trotoaru i izvan kolovoza, duž uličnih frontova. Manji deo parkirališta nalazi se na posebnim površinama, sa servisnom saobraćajnicom. Nekoliko parkirališta u užoj centralnoj gradskoj zoni ima karakter zatvorenih, sa ulazno-izlaznom rampom. Centralnu gradsku zonu Valjeva karakteriše I veći broj objekata kolektivnog tanovanja, koji generišu povećane zahteve za dugotrajnim parkiranjem. Na ovim lokacijama, parkiranje se vrši unutar samih blokova, na saobraćajnicama i na površinama posebno namenjenim za parkiranje. Struktura parkirališta u centralnoj gradskoj zoni Valjeva po tipovima parkiranja:

Tip parkiranja Broj parking mesta %
Ulično parkiranje (ulični frontovi) 470 20,81%
Ulično parkiranje (trotoari) 724 32,05%
Vanulično parkiranje (posebne površine) 120 5,31%
Zatvorena parkirališta 280 12,39%
Unutar blokovsko parkiranje 665 29,40%
Ukupno: 2259 100,00%

PRAVNA OSNOVA ZA UPRAVLjANjE PARKIRANjEM

Na sednici Skupštine opštine Valjevo održanoj 18.06.2003. godine doneta je Odluka o parkiralištima, koja je objavljena u Službenom glasniku opštine Valjevo broj 3/03. Nakon toga isti organ je na sednici održanoj 18.10.2005. godine doneo Odluku o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, koja je objavljena u Službenom glasniku opštine Valjevo broj 15/05. Tim odlukama su utvrđene pravne osnovne za regulisanje odnosa u oblasti parkiranja vozila na području Valjeva i na njima je zasnovan model po kome se danas upravlja parkiralištima.

 

PREDLOG ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

 

 • Opšte odredbe

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se vrste javnih parkirališta, upravljanje i korišćenje javnih parkirališta i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila sa javnih parkirališta i drugih površina određenih ovom odlukom, na teritoriji opštine Valjevo.

 

Član 2.

Upravljanje, održavanje i korišćenje javnih parkirališta, u smislu odredaba ove odluke je komunalna delatnost od interesa za opštinu Valjevo.

 

 • Pojam i vrste javnih parkirališta

 

 

Član 3.

Javnim parkiralištima u smislu odredaba ove odluke smatraju se javne površine koje su uređene za parkiranje vozila, javni objekti izgrađeni za parkiranje i garažiranje motornih vozila sa ograničenim i neograničenim vremenom trajanja parkiranja i druge javne površine koje se odrede za parkiranje vozila. Javna parkirališta mogu biti opšta i posebna.

 

Član 4.

Opšta parkirališta su delovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara posebno obeležene za parkiranje motornih vozila. Opšta parkirališta određuje odeljenje Opštinske uprave nadležno za poslove saobraćaja.

 

Član 5.

Posebna parkirališta su objekti i površine koji su izgrađeni i uređeni za parkirenje motornih vozila. Posebna parkirališta se izgrađuju i uređuju u skladu sa odgovarajućim urbanističkim planom.

 

Član 6.

Odeljenje Opštinske uprave nadležno za poslove saobraćaja može, na predlog Javnog preduzeća “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva”, odrediti i neuređene javne površine za privremeno parkiranje vozila, ukoliko se za tim ukaže potreba. Predlog iz prethodnog stava treba da sadrži oznaku katastarske parcele, uslove za uključenje na saobraćajne površine, podatke o tehničkim uslovima koje izdaju javna preduzeća i druge uslove za uređenje građevinske parcele i građenje objekata.

 

Član 7.

Javnim parkiralištima, u smislu odredaba ove odluke, ne smatraju se posebni prostori za parkiranje motornih vozila koji pripadaju određenom objektu (stambeni blok, preduzeće, ustanova, taksi stajalište i dr.

 

 

 • Upravljanje, održavanje i korišćenje javnih parkirališta

 

 

Član 8.

Uslovi i način parkiranja vozila na javnim parkiralištima (u daljem tekstu: parkirališta) utvrđuje odeljenje Opštinske uprave nadležno za poslove saobraćaja.

 

Član 9.

Delatnost upravljanja, održavanja i korišćenja parkirališta na teritoriji opštine Valjevo vrši javno preduzeće, drugo preduzeće ili preduzetnik kome Skupština opštine poveri vršenje ove delatnosti (u daljem tekstu: vršilac komunalne dealatnosti).

 

Član 10.

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da na parkiralištu postavi tablu koja sadrži obaveštenje o načinu parkiranja, načinu naplate naknade za parkiranje, vremenu parkiranja i vremenskom ograničenju parkiranja, kao i da parkiralište obeleži horizontalnom signalizacijom. Dužnost vršioca komunalne delatnosti je da parkirališta, oznake i objekte na parkiralištu održava u ispravnom stanju.

 

Član 11.

Vršilac komunalne delatnosti vrši naplatu naknade, rezerviše prostor za parkiranje, izdaje pretplatne karte za parkiranje, uklanja nepropisno parkirana vozila i čuva ih.

 

Član 12.

Pod uslovima utvrđenim ovom odlukom, parkirališta se koriste za parkiranje vozila pravnih i fizičkih lica. Autobusi, teretna motorna vozila, priključna vozila i kamp prikolice, na teritoriji naseljenog mesta Valjevo, mogu se parkirati samo na posebno određenim parkiralištima za tu vrstu vozila. Vršilac komunalne delatnosti je dužan da na parkiralištima na kojima postoji mogućnost za to, obeleži mesta za parkiranje vozila lica sa invaliditetom. Kategorija invalida koji mogu koristiti parkirališta iz stava 3. ovog člana, kao i uslove za dobijanje posebnih nalepnica za obeležavanje vozila ovih kategorija korisnika, utvrđuje svojim aktom Predsednik Opštine

 

Član 13.

Predsednik opštine, na predlog odeljenja Opštinske uprave nadležnog za poslove saobraćaja, određuje parkirališta u okviru zona iz stava 4. ovog člana na kojima će se vršiti naplata naknade za parkiranje (u daljem tekstu: naknada). Vršilac komunalne delatnosti, uz sagalasnost Predsednika opštine donosi cenovnik kojim se utvrđuje visina naknade, vreme u kom se naplata vrši i visinu troškova uklanjanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila. Visina naknade za parkiranje zavisi od lokacije i stepena uređenosti i opremljenosti parkirališta, a utvrđuje se po zonama iz stava 4. ovog člana. Predsednik opštine može, na predlog odeljenja Opštinske uprave nadležnog za poslove saobraćaja, odrediti posebna parkirališta koja se nalaze van zona iz stava 4. ovog člana, na kojima će se vršiti naplata naknade.

 

Član 14.

Odeljenje Opštinske uprave nadležno za poslove saobraćaja može svojim rešenjem, na zahtev državnih organa, javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica odrediti deo parkirališta koji će koristiti podnosilac zahteva za parkiranje službenih vozila (rezervisani parking), uz plaćanje odgovarajuće naknade, ukoliko se time bitno ne remeti kapacitet parkirališta.

NAPLATA PARKIRANJA

Član 15.

Za korišćenje posebnog parkirališta korisnik je dužan da plati odgovarajuću naknadu za određeno vreme korišćenja. Naknadu iz stava 1. ovog člana plaća vozač (korisnik) ili vlasnik vozila. Visinu naknade iz stava 2. ovog člana određuje preduzeće na osnovu cenovnika na koji prethodnu saglasnost daje Predsednik opštine Valjevo.

 

Član 16.

Korisnik javnog parkirališta je obavezan da:

 1. plati korišćenje parking mesta prema vremenu zadržavanja na propisan način,
 2. postupa u skladu sa dozvoljenim vremenom korišćenja parking mesta utvrđenim aktom iz člana 13. ove odluke,
 3. koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnim znakom, horizontalnom i vertikalnom signalizacijom kojima je označeno parking mesto.

 

Član 17.

Za parkiranje vozila hitne pomoći, policije i vatrogasnih vozila, kada u vršenju službe koriste parkirališta, ne naplaćuje se naknada. Naknada se ne paplaćuje za vozila lica sa invaliditetom, koja su obeležena posebnim nalepnicama.

 

Član 18.

Pojedini korisnici (stanari, invalidi, korisnici poslovnih prostora) mogu posebna parkirališta koristiti kao povlašćeni korisnici, pod uslovima i na način utvrđen aktom opštinske uprave nadležne za poslove saobraćaja. Povlašćenim korisnicima iz stava 1. ovog člana preduzeće izdaje povlašćenu parking kartu koja se može koristiti isključivo za vozilo za koje je ova karta izdata. Povlašćeni korisnici iz stava 1. ovog člana, posebna parkirališta mogu da koriste samo po jednom osnovu.

 

Član 19.

Kupovinom parking karte korisnik stiče pravo korišćenja parking mesta i prihvata propisane uslove za korišćenje parkirališta. Korisnik parkirališta dužan je da istakne parking kartu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila ili plati parkiranje putem mobilnog telefona. Preduzeće je dužno da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke zaključi ugovor sa telekomunikacionim operaterom koji će pružati usluge plaćanja parkiranja putem mobilnog telefona. Preduzeće nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

 

Član 20.

Kontrolu parkiranja, odnosno ispravnost korišćenja posebnog parkirališta vrši ovlašćeni kontrolor preduzeća (u daljem tekstu: kontrolor). Kontrolor ima službenu legitimaciju koju izdaje preduzeće i mora nositi službeno odelo. Izgled legitimacije i službenog odela kontrolora utvrđuje preduzeće posebnim aktom.

 

Član 21.

Korisnik koji postupa suprotno odredbama člana 16. i 19. ove odluke dužan je da plati doplatnu parking kartu prema cenovniku preduzeća. Nalog za plaćanje doplatne parking karte izdaje kontrolor i uručuje ga korisniku, a kada nije u mogućnosti da uruči nalog korisniku, pričvršćuje ga na vozilo. Dostavljanje naloga za plaćanje doplatne karte na način iz stava 2. ovog člana, smatra se urednim i docnije oštećenje ili uništenje naloga nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje doplatne parking karte. Korisnik parkiranja dužan je da postupi po primljenom nalogu i plati doplatnu parking kartu u roku od osam dana od dana dostavljanja naloga za plaćanje.

UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

Član 22.

Zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila na sledećim površinama:

 1. u pasažu ili pešačkom prolazu zgrade ili pored njih,
 2. na dečijim igralištima i drugim mestima predviđenim za rekreaciju,
 3. na pešačkim stazama,
 4. na mestima čijim zauzimanjem se onemogućava pristup posudama za odlaganje smeća,
 5. na rezervisanim parkinzima, zelenim površinama, parkovima, trgovima, šetalištima i manipulativnim prostorima prilazu zgradi ili parking mestu,
 6. na mestima gde se nalaze šahtovi, slivnici, okna i slični komunalni objekti i urećaji,
 7. drugim javnim površinama koje po svojoj funkciji nisu namenjene za parkiranje vozila.
 8. Na parking mestima obeleženim za parkiranje vozila sa invaliditetom, zabranjeno je zaustavljenje i parkiranje svih vozila koja nisu obeležena posebnim nalepnicama

 

Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

 1. parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji kao i ometanje korišćenja javnih parkirališta na drugi način,
 2. parkiranje neregistrovanog vozila,
 3. ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona, plovnih objekata, kao i drugih stvari i predmeta,
 4. zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili ometanje parkiranja drugih vozila.
 5. postavljanje ograde ili slične prepreke bez odobrenja gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja,
 6. pranje i popravka vozila i druge radnje koje dovode do prljanja i uništavanja javnog parkinga.

 

Član 23.

U slučajevima kada se javna parkirališta koriste suprotno odredbama ove odluke komunalni inspektor, doneće usmeno rešenje da vozač ako je prisutan odmah ukloni vozilo sa parkirališta, odnosno javnih površina koje nisu određene za parkiranje, a pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ukoliko se korisnik ne nalazi na licu mesta komunalni inspektor će doneti rešenje da se vozilo ukloni u određenom roku pod pretnjom prinudnog izvršenja. Prilikom uklanjanja vozila vršilac komunalne delatonosti je dužan da postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da čuva vozilo od oštećenja, kao i da obezbedi čuvanje vozila na prostoru adekvatno uređenom i obezbeđenom. Ako vlasnik vozila ili vozač dođe na mesto gde je vozilo parkirano u toku uklanjanja vozila, radnici preduzeća će prekinuti uklanjanje vozila, a vlasnik ili vozač će snositi troškove pokušaja uklanjanja. Pod pokušajem uklanjanja vozila smatra se momenat u kom radnici vršioca komunalne delatnosti stave uređaj za podizanje vozila. Vršilac komunalne delatnosti je dužan da uklonjeno vozilo čuva do trenutka predaje vlasniku. Vlasnik je dužan da pre preuzimanja vozila plati vršiocu komunalne delatnosti troškove odvoženja i čuvanja vozila

 

Član 24.

Troškovi pokušaja uklanjanja vozila po nalogu komunalnog inspektora upotrebom specijalnog vozila naplaćuju se korisniku prema cenovniku koji utvrđuje preduzeće. Naplaćeni troškovi za pokušaj uklanjanja vozila prihod su preduzeća.

OSTALE ODREDBE

Član 25.

Za vreme čišćenje snega sa površina iz člana 1. ove odluke može se zabraniti parkiranje vozila na tim površinama, a na osnovu rešenja odeljenja Opštinske uprave nadležnog za poslove saobraćaja. Preduzeće odnosno preduzetnik koje čisti i uklanja sneg dužno je da na pogodan način objavi na kojim će se površinama i u koje vreme čistiti i uklanjati sneg. Vozač je dužan da ukloni svoje vozilo sa površina iz stava 1. Ovog člana, do isteka roka koji je rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđen. Ukoliko vozač ne ukolni vozilo u roku iz prethodnog stava, preduzeće odnosno preduzetnik, koji vrši čišćenje snega može izvršiti pomeranje vozila na mesto na kojem svojim položajem neće ometati čišćenje snega, uz obavezu čuvanja vozila od oštećenja pri pomeranju.

NADZOR

Član 26.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ove odluke vrši opštinska uprava – odeljenja nadležna za komunalne poslove i poslove saobraćaja. Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj vršilac komunalne dužnosti ako:

 1. ne postupi u skladu sa odredbama člana 10.
 2. ne vrši poslove utvrđene u članu 11.
 3. ne ukloni vozilo po nalogu komunalnog inspektora (član 23.)
 4. ne postupi u skladu sa odredbama člana 23. stav 4.
 5. ne postupi u skladu sa odredbama člana 23. stav 6

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice vršioca komunalne delatnosti novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 dinara.

 

Član 28.

Novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 dinara kazniće se drugo pravno lice ako:

 1. postupi suprotno odredbama člana 11. stav 2.
 2. postupi suprotno zabranama iz člana 22. stav 1.
 3. preduzima radnje iz člana 22. stav 2.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 do 3.000.

 

Član 29.

Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 dinara kazniće se fizičko lice ako:

 1. postupi suprotno odredbama člana 13. stav 2.
 2. postupi suprotno odredbama člana 23.
 3. postupi suprotno zabranama iz člana 22 stav 1.
 4. ne postupi po nalogu komunalnog inspektora (član 23.)
 5. ne ukloni svoje vozilo radi čišćenja snega (član 25. stav 3)
 6. preduzima radnje iz člana 22. stav 2.

 

Član 30.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se pravno lice – vršilac komunalne delatnosti čišćenja ako:

 1. ne objavi na vreme u kom periodu će se čistiti sneg sa određenih površina (član 25. stav 2.)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.