Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja

Zajednički izazovi i mogućnosti zapošljavanja Roma i Romkinja treba da budu usklađeni kako sa međunarodnim okvirom, tako i sa nacionalnim i lokalnim strategijama i politikama zapošljavanja.

Lokalne politike zapošljavnja uzimaju u obzir sledeće:

Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) koji predstavlja strateški dokument i glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, u predpristupnom procesu. Na osnovu identifikovanih izazova na tržištu rada, utvrđeni su sledeći ciljevi politike zapošljavanja:

1) Sprečavanje velikog rasta nezaposlenosti;
2) Smanjenje opšte stope neaktivnosti i povećanje stope zaposlenosti kroz jačanje uloge politike zapošljavanja i povećanje pristupa tržištu rada;
3) Unapređenje položaja mladih na tržištu rada.

Donošenjem Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, 2003. godine, stvorena je mogućnost da se formiraju Lokalni saveti za zapošljavanje (u daljem tekstu: LSZ), koji bi sa uključivanjem socijalnih partnera uticali da se kroz programe aktivne politike zapošljavanja smanji nezaposlenost na lokalnom nivou.

Preporuka je da se u već formiranim telima opština i gradova, kroz lokalne savete uključe predstavnici romske zajednice, u slučaju ovog Projekta da facilitator koji je predvođen Projektom učestvuje u radu Saveta i prati ekonomsko i privredno kretanje u Gradu.

Programi i mere aktivne politike zapošljavanja utvrđeni akcionim planom Grada Valjeva, , realizuju se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i propisima o državnoj pomoći a kriterijumi, način i druga pitanja od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja uređuju se opštim aktom NSZ.

Ovde treba posebno set mera koje se odnose na afirmativne mere, odnosno mere koje će unaprediti zapošljavanje Roma i Romkinja, pa je preporuka Projektu da se nakon sprovedenih mera i aktivnosti predloži nadležnim institucijama da se naučene lekcije i primere dobre prakse koji će se sprovesti kroz Projekat, predlože i u narednom periodu postanu sastavni deo politika zapošljavanja.

Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011−2020. godine prepoznaje romsku populaciju kao jednu od posebno osetljivih, odnosno ranjivih grupa na tržištu rada. Nacionalnim akcionim planovima zapošljavanja, koji se donose na godišnjem nivou, utvrđuju se mere aktivne politike zapošljavanja kroz čiju realizaciju se teži unapređenju zapošljivosti i podstiče zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine.

Mere koje su predložene imaju niz nedostataka koje bi trebalo unaprediti tako da romska zajednica ima bolji pristup u ostvarivanju prava i korišćenju mera.

Nacionalne i lokalne politike treba da revidiraju i primene mere koje pružaju više fleksibilnosti u formalnom sektoru, nego što to uspeva da pruži neformalni sektor. Zbog toga mere treba da pruže podršku malim preduzetnicima da mogu da se nose sa formalnim zahtevima i takođe podstaknu i ohrabre velike kompanije da angažuju teže upošljava lica, odnosno romsku zajednicu.

Razlike između Roma i opšte populacije u Srbiji je moguće pratiti između brojnih indikatora, a pojavljuju se još u najranije doba. Stopa uključenosti opšte populacije u obavezno osnovno obrazovanje (7-15) je 95%, dok je ova stopa kod Roma niža i iznosi 80%. Stopa ukupne uključenosti u srednje obrazovanje kod Roma iznosi samo 25%, dok je kod opšte populacije 71% .

Kako niz faktora ukazuje na ogromnu razliku između opšte i romske populacije niz mera je potrebno sprovesti od obrazovanja, dodatne kvalifikacije, praćenja i posebni mera koje bi se odnosile na romsku zajednicu.

Preporuke
1. Pored brojnih mera Romi imaju ograničeni pristup informacijama o mogućnostima, važno je informisati zajednicu o svim mogućnostima koje mogu koristiti.
2. Kroz podršku je važno pružiti dodatnu „mentorska“ podršku i baviti se pojedinačnim slučajevima od početka o održivog zaposlenja.
3. Facilitator koji je predviđen Projektom bi trebao/la da u saradnji sa savetnicima unutar filijala NZS zajedno radi, razmenjuje informacije, pilotira određene mere, posreduje između poslodavaca i zajednice.
4. Posebno je važno da se mere podrške za trgovinu, usluge čišćenja i održavanja, taksi usluge, muziku ponude kao posebne mere podrške uz punu participaciju zajednice.
5. Diskriminacija je najveći problem sa kojim se suočava romska zajednica (unutar porodice, zajednice). Neophodno je pokrenuti mere ekonomskog osnaživanja same zajednice.
6. Unapređivanje procesa pojedinaca: Projekat u saradnji sa nacionalnom službom za zapošljavanje bi trebala da sprovodi kvalitetnije procene unutar zajednice za posebne grupe (mladi, Romkinje, lica sa višom ili visokom stručnom spremom, starija lica, preduzetnici, i druge) kako bi se omogućilo preciznije usmeravanje mera podrške.
7. Prikupljanja podataka o broju, obrazovnom statusu i prioritetnim problemima lokalne romske zajednice u oblasti zapošljavanja, posebno kroz pružanje direktne podrške nezaposlenim licima romske nacionalnosti u vidu informacija o slobodnim radnim mestima na tržištu rada
8. Učestvovanje u promociji primera dobre prakse (kompanija koje zapošljavaju mlade Rome i Romkinje), kroz promovisanje dobrih primera
9. Raditi na poverenju romske zajednice u državne strukture i osnažiti međusobno poverenje i uvažavanje sa većinskim stanovništvom.
10. Za određeni broj Roma, posebno mladih pokrenuti programe stažiranja ili radne prakse uz stalnu podršku Projekta i mentora/facilitatora.

U skladu sa gore navedenim preporukama, koje su plod istraživanja, OBAVEŠTAVAM pripradnike romske nacionalne pripadnosti da je U TOKU KONKURS ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA STUČNA PRAKSA UZ NAKNADU.

Program realizuje Grad Valjevo u saradnji sa Centrom za integracijom Roma u okviru projekta „ Inovativne inicijative za inkluziju“, koji se finansira sredstvima Evropske Unije u okviru grant šeme programa“Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih samouprava za inkluziju Roma“ koji je zaključen između Grada Valjeva i Stalne konferencije Gradova i Opština.

Pravo učešća imaju lica romske nacionalnosti od navršenih 15 godina do navršenih 35 godina starosti u trenutku podnošenja prijave.

Bliže informacije možete dobiti pozivom na broj 014/502-603

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.