Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije podseća povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada, na nužnost da deca, kao najosetljivija društvena grupa, budu zaštićena od svake vrste eksploatacije, pa tako i radne, te da prilikom eventualnog radnog angažmana moraju da dobiju dodatnu i adekvatnu zaštitu.

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 12. juna 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija protiv dečjeg rada, tražeći podršku pojedinih vlada, civilnog društva, kao i medija, u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece.

Ovaj dan se ove godine obeležava pod sloganom „Socijalna pravda za sve – zaustavite dečji rad”.

Primereno angažovanje deteta u porodičnim i poslovima van kuće tokom raspusta, sa ciljem obezbeđivanja zarade za svoje potrebe i rad primeren uzrastu deteta, a da pritom ne ometa školovanje ili slobodno vreme deteta, smatra se poželjnim i neophodnim radi sticanja radnih navika i funkcionalnog osposobljavanja za život.

Međutim, deca koja odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima lako postaju žrtve nedozvoljenog radnog angažovanja. Mogućnosti za tako nešto se uvećavaju ukoliko se siromaštvo i socijalna isključenost dece i roditelja poklapaju sa pripadnošću nekoj od društveno osetljivih podgrupa.

Najugroženije su devojčice iz najsiromašnijih porodica, deca romske nacionalnosti (uključujući decu iz podstandardnih naselja), deca u uličnoj situaciji, deca sa teškoćama u razvoju, deca u sukobu sa zakonom, deca migranti (uključujući decu iz porodica povratnika po sporazumu o readmisiji) i deca u ruralnim područjima uključena u rad u poljoprivredi.

Prema globalnim procenama dečjeg rada za 2020. godinu, 160 miliona devojčica i dečaka rade, od kojih je polovina na opasnim poslovima. Takođe, 112 miliona dece je u poljoprivredi, a regrutovanje dece vojnika se nastavlja.

Od 2016. do 2020. godine, dečji rad se povećao za 8,9 miliona, u potpunosti među decom uzrasta od 5 do 11 godina.

Usvajanjem Rukovodećih načela o biznisu i ljudskim pravima od strane Ujedinjenih nacija i sprovođenje principa „Zaštiti, poštuj, otkloni” trebalo bi da doprinese smanjenju ovih trendova.

U Agendi 2030. podcilj 8.7. odnosi se na prisilni rad i dečji rad i postavlja čovečanstvu sledeće preporuke: „Preduzeti neposredne i delotvorne mere da bi se iskorenio prisilni rad, uklonilo ropstvo i trgovina ljudima i obezbedila zabrana i eliminacija najgorih oblika dečjeg rada, uključujući regrutovanje i korišćenje dece vojnika, a do 2025. godine iskoreniti zloupotrebu dečjeg rada u svim oblicima”.

Komitet za prava deteta UN doneo je 2017. godine Opšti komentar broj 21 o deci u uličnoj situaciji. Zloupotreba dečjeg rada remeti obrazovanje tako što onemogućava dete da redovno pohađa ili ga primorava da napusti školovanje.

U opasne i nedozvoljene vidove ove pojave spadaju trgovina decom, iskorišćavanje deteta za prostituciju i pornografiju i zloupotreba dečjeg rada.

U godini obeležavanja 75-godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima podsećamo na to da celokupna društvena zajednica mora biti senzibilisana, a ovlašćeni akteri obučeni, radi uspešne identifikacije i rehabilitacije deteta žrtve.

Prevencija podrazumeva smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti dece iz najosetljivijih grupa, osnaživanje porodice kroz univerzalni pristup socijalnoj zaštiti i podizanje svesti o značaju obrazovanja, kao i uspostavljanje institucionalnih mehanizama zaštite.

Kao i sve druge pojave koje ugrožavaju uživanje ljudskih prava, i zloupotreba dečjeg rada je složena i višeslojna – kako u pogledu aktera, tako i u pogledu oblika.

Zato je neophodno posvećeno, kontinuirano i sinhronizovano delovanje svih relevantnih segmenata državnog i civilnog sektora. Položaj dece u društvu mora biti neprikosnoven u pogledu poštovanja i zaštite njihovih prava i njihove bezbednosti u svakom smislu.

Kada su deca u pitanju, a pogotovo u kontekstu zloupotrebe njihovog rada, odgovornost je na svima nama, od roditelja, rodbine, komšija, preko nastavnika, zdravstvenih radnika do pripadnika policije i vojske.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog 12. juna – na Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada organizuje društveni dijalog na temu „Deca u uličnoj situaciji”, koji se održava u Centru za integraciju mladih – Klub 16, Cetinjska 15 a, u Beogradu, sa početkom u 13 časova.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.