Održana sednica Gradskog veća

Izveštaj o izvršenju budžeta grad Valjevo u periodu od 1. januara do 30. juna 2017. godine je jednoglasno usvojen na današnjoj sednici Gradskog veća i upućen na usvajanje Skupštini grada Valjeva.

Valjevo

Članovi Gradskog veća su prihvatili predlog Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Valjevo da se Skupštini grada Valjeva upute predlozi da se za direktore JKP „Toplana-Valjevo“ i JKP „Vodovod-Valjevo“ imenuju Zoran Stepanović i Đorđe Milanović, dosadašnji vršioci dužnosti direktora ovih preduzeća. Gradsko veće je mišljenja da Nadzorni odbor JP za upravljanje i korišćenje Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ može ovlastiti predsednika Nadzornog odbora ovog preduzeća Relju Milanovića za zastupanje, predstavljanje i potpisivanje u ime preduzeća, zbog smrti dosadašnjeg direktora.
Na današnjoj sednici je usvojen predlog Odluke o zameni obaveza dužnika društva „Vujić Valjevo“ prema poveriocu gradu Valjevu i to katastarskih parcela u Železničkoj ulici i zemljišta u Petnici.
Prihvaćena je Odluka o pretvaranju potraživanja grada Valjeva prema obvezniku SP „Lasta“ A.D. Beograd u osnovni kapital grada Valjeva, tako što će se konvertovati u trajni ulog lokalne samouprave, u iznosu od 11.319.391,64 dinara.
Gradsko veće je usvojilo predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode 2. reda grada Valjeva za 2017. godinu. Operativni plan sadrži sve podatke i kriterijume za proglašavanje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekata odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.
Prihvaćeni su izveštaji o aktivnostima realizovanim tokom 2016. godine u okviru Istorijskog kompleksa Znamenitog mesta Brankovina i Saveta za zdravlje grada Valjeva za 2016. godinu.
Narodni muzej, kao staralac Znamenitog mesta Brankovina je podneo izveštaj o aktivnostima, poseti, ali i problemima u ovom mestu, među kojima dominira snabdevanje vodom, nepostojanje kanalizacije, kao i nestabilno snabdevanje električnom energijom i neosvetljenost kompleksa.
U Izveštaju Saveta za za zdravlje su navedene aktivnosti ovog tela u 2016. godini i zaključci o neophodnim aktivnostima i nabavci opreme, angažovanju stručnih lica, izradi programa, izveštaja i ostalih dokumenata radi unapređenja i zaštite zdravlja stanovništva. Gradsko veće je donelo zaključak u kome je ovlastilo člana Veća Andru Savčića da u saradnji sa predsednikom Saveta za zdravlje dr Zoranom Živkovićem i načelnikom Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu Zoranom Trifunovićem sagleda u kom obimu su u budžetu grada Valjeva planirana i realizovana sredstva za uništavanje ambrozije na teritoriji Valjeva. Savet za zdravlje u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje treba da utvrdi i predloži mere za suzbijanje ambrozije iduće godine.
Razmatrana je informacija o stanju gradskih i seoskih grobalja na teritoriji grada Valjeva. JKP „Vidrak“ Valjevo kao vršilac ove komunalne delatnosti je dostavio izveštaj o stanju grobalja koja su u upotrebi, iz koga se može konstatovati da je Novo groblje uređeno i na njemu ima još mesta za sahranjivanje. Zbog postojanja mogućnosti širenja je potrebno uraditi proširenje infrastrukture, električne mreže i video nadzora. Ostala groblja su infrastrukturno uglavnom neuređena i na njima nema mesta za sahranjivanje, pa ih je potrebno priširiti pribavljanjem novih nepokretnosti.
Razmatrana je informacija u vezi rešavanja problema pasa lutalica i mačaka u gradu Valjevu. Ove informacije će se takođe naći pred odbornicima na prvoj narednoj Sednici Skupštine grada Valjeva.
U skladu sa obavezama lokalne samouprave usvojen je predlog Politike upravljanja ljudskim resursima i Uputstvo za sprovođenje analize potreba za stručnim usavršavanjem u gradskim upravama Valjeva.
Članovi Gradskog veća su dali saglasnost na odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica za oštećene građane.

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.