Saopštenje Krušika povodom određenih navoda i tumačenja delova izveštaja Državne revizorske institucije

Na osnovu navoda i tumačenja delova izveštaja Državne revizorske institucije o poslovanju HK “Krušik” a.d. Valjevo od strane određenih medija i narodnog poslanika Miroslava Aleksića, obaveštavamo javnost da su isti izvučeni iz konteksta, da apsolutno nisu tačni i da ne prikazuju realno i istinito činjenično stanje, navodi se u saopštenju Holding kompanije Krušik.

Valjevo

“I ovom prilikom se kroz politikantske manipulacije i zloupotrebom podataka, pokušavaju diskreditovati rezultati naše fabrike postignuti u poslednjih šest godina, kada su ugovoreni i realizovani izvozni poslovi u ukupnoj vrednosti od preko 400 miliona američkih dolara, što je nekoliko puta više nego u prethodnom periodu.

Pogrešno tumačenje navoda respektabilne institucije koju predstavlja Državna revizorska institucija (DRI), a koje je nastalo bez uvida u dokumentaciju na osnovu koje je DRI izvršila reviziju, nema validnu osnovu za donošenje objektivnih zaključaka, dodatno otežavaju naše poslovanje i produbljuju probleme na tržištu koje su izazvala negativna medijska dešavanja oko naše fabrike u prethodnih nekoliko meseci.

U cilju pojašnjenja javnosti načina obavljanja spoljnotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme koji Krušik obavlja već decenijama, poštujući u potpunosti zakonsku regulativu Republike Srbije, neophodno je navesti sledeće činjenice vezane za nedavno objavljeni izveštaj DRI, koja je prethodnih nekoliko meseci vršila kontrolu našeg preduzeća:

“Preduzeća GIM, Krupnik i Jugoimport SDPR kao i sva druga posrednička preduzeća u ulozi komisionara sa kojima Krušik sarađuje, imaju zaključene komisione ugovore u kojima je Krušik komitent. Prema tim ugovorima, komisionar ugovara prodaju sredstava iz komisionog ugovora u svoje ime, a za račun komitenta, a obaveze komisionara, između ostalih, su: da obezbedi izvoznu dozvolu od resornog ministarstva Vlade Republike Srbije i da o tome pisanim putem obavesti komitenta, da preuzme robu i izvrši sve aktivnosti u cilju realizacije izvoza, kao i da izvrši carinjenje robe saglasno važećim propisima.

Komisioni ugovori između Krušika i komisionara u najvećem broju slučajeva zaključuju se po cenama na paritetu franko-fabrika, dok komisionari sa krajnjim kupcem najčešće imaju zaključene ugovore na paritetu FCA aerodrom ili CIP aerodrom u zemlji krajnjeg korisnika. Razlika u ceni između cene iz komisionog ugovora sa Krušikom i cene iz ugovora sa krajnjim korisnikom jednaka je troškovima avionskog i drumskog transporta, osiguranja, špedicije i posrednika, pri čemu, prema mišljenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije kao nadležnog resornog organa, komisionar može ugovoriti prodaju komitentove robe na različitim paritetima, u skladu sa INCOTERMS pravilima (pravila u međunarodnoj trgovini koja, radi olakšanja spoljnotrgovinskog posla izdaje Međunarodna trgovinska komora sa sedištem u Parizu). Isporuka robe na paritetu EXW – Ex Works (franko fabrika) znači da je prodavac (komitent) dužan da stavi robu na raspolaganje kupcu (komisionaru) u svojoj fabrici, a da je kupac (komisionar) odgovoran za utovar robe, organizaciju i troškove transporta, kao i rizik od gubljenja i oštećenja robe, što svakako utiče na visinu navedenih troškova, odnosno pojavu razlike u ceni prema krajnjem kupcu. Na svakoj izvoznoj dozvoli navodi se vrednost robe iz komisionog ugovora sa proizvođačem Krušik, a kao posebna stavka na izvoznoj dozvoli navode se i konsultantski i svi ostali troškovi realizacije koji se tiču navedene razlike u ceni.

U konkretnom slučaju, koji je česta tema polemika u javnosti, komisionar GIM dostavio je Krušiku uz obračun izvoza kompletnu dokumentaciju koja se tiče izvoza naše robe – ugovore sa krajnjim kupcem, ugovore sa posrednikom, ugovore sa avio-prevoznikom, izvozne dozvole, avio-tovarne listove (AWB), JCI obrasce, fakture za avionski i drumski transport,  fakture za osiguranje,  fakture za usluge špedicije,  fakture posrednika i dokaze da su navedene fakture plaćene.

Pri tome, tri pomenuta komisionara (GIM, Krupnik i Jugoimport SDPR) nisu blagovremeno dostavljali obračune izvoza, te je Krušik prihode i potraživanja iskazivao na osnovu svojih faktura koje su ispostavljene na osnovu komisionih ugovora. Uvidom u JCI obrasce, koje su blagovremeno dostavljali svi komisionari i nakon kasnijeg kompletiranja dokumentacije sa dokumentovanim dokazima o dodatnim troškovima koje su komisionari imali u izvršenju posla, utvrđeno je da iznos prihoda i potraživanja iskazan na osnovu ispostavljenih faktura predstavlja realno iskazan iznos. Troškovi avio prevoza i posrednika dokumentovani su ugovorima i fakturama uz dokaze da su isti plaćeni.”

Sve napred navedeno je jasno uočljivo iz javno objavljenog izveštaja DRI, ali se zlonamernim interpretacijama njegovih pojedinih delova od strane narodnog poslanika Miroslava Aleksića i pojedinih medijskih kuća, ponovo vrše napadi na naše preduzeće i odbrambenu industriju u celini.

Iz tog razloga još jednom apelujemo na javnost, medije i pojedince da poslovanje Krušika ne koriste za svoje dnevno-političke razmirice i lične promocije, kao i da prestanu sa daljim objavljivanjem i zloupotrebom podataka, jer najveću štetu od toga trpe upravo Krušik i njegovi zaposleni”, navodi se u saopštenju HK Krušik vezano za izveštaj DRI.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.