Sednica Gradskog veća održana 4. jula

Usvojen je Pravilnik o organizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Ovim Pravilnikom uređuju se organizacione jedinice i njihov delokrug, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu u Gradskoj upravi grada Valjeva. Pravilnik obuhvata i radna mesta i njihovo razvrstavanje u Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2017. godinu. Utvrđen je korigovani budžetski suficit u iznosu od 156.385.239,07 dinara. Na računu gradskog budžeta prošle godine ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja u iznosu od 2.661.865.455,42 dinara, zatim primanja iz ostalih  prihoda budžetskih korisnika čini ukupan iznos od 2.950.270.505,47 dnara. Ukupni rashodi i izdaci, sa budžetskog računa od 2.631.407.145,66 dinara i rashodi i izdaci budžetskih korisnika iz ostalih izvora 178.591.683,24 bili su 2.809.998.828,90 dinara. Deo suficita od 65.273.747,25 dinara je takozvani namenski suficit (neutrošena sredstva u 2017. godini) i on se sastoji od 56.500.000 dinara, neutrošenih namenskih sredstava za projekat TIC, 617.405,91 dinar iznose neutrošena namenska sredstva dobijena od Ministarstva kulture za sprovođenje projekta Zavoda za zaštitu spomenika kulture za rekonstrukciju crkve Uspenje Presvete Bogorodice u Lipolistu – Šabac, iznos od 669.805,34 dinara su neutrošena namenska sredstva dobijena od Ministarstva kulture za sprovođenje projekta Međuopštinskog istorijskog arhiva i 2.970.000 dinara neutrošena namenska sredstva dobijena od Komesarijata za izbeglice RS.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o usvajanju strategije socijalne zaštite grada Valjeva 2018-2022. godine koji je detaljno obrazložio predsednik Saveta za socijalnu politiku Radoica Rstić. Rstić je naveo da je ovim strateškim dokumentom predviđen nastavak već postojećih i projektovanje novih usluga u ostvarivanju „primera dobre prakse“, po kojima je Valjevo uzor drugim lokalnim samoupravama. Nova prava i usluge predviđene novom Strategijom socijalne zaštite su porodični saradnik, pomoć u kući za stare na selu, klub za stare, pravo na besplatnu užinu za učenike osnovnih škola iz socijalno i materijalno ugroženih porodica i decu osetljivih kategorija.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o finansiranju troškova vantelesne oplodnje. Ovom odlukom se predlaže izmena koja je uslovljena odredbom Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu kojom je propisano da se pod lečenjem steriliteta  u smislu dijagnostike i lečenja steriliteta podrazumevaju i tri pokušaja vantelesne oplođenja kod žena do navršenih 42 godine života u momentu započinjanja postupka vantelesnog oplođenja. Zaključkom Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje vantelesne oplodnje predloženo je da se ovom odlukom omogući pokušaj vantelesne oplodnje na teret budžetaGgrada parovima koji i pored toga što imaju jedno ili više dece i pored želje da se ponovo ostvare kao roditelji, a koji iz formalnih razloga ne mogu da se uključe u VTO proces zbog izvesnih zdravstvenih problema koji se mogu prevazići u procesu vantelesne oplodnje.

Takođe je utvrđen i predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za kat. parcelu broj 7312/8 KO Valjevo. Cilj izrade Plana je utvrđivanje pravila uređenja i građenja u skladu sa raspoloživim prostorom i saglasno urbanističkom parametrima, koji se mogu razviti na predmetnoj lokaciji u skladu sa smernicama iz planskih dokumenata višeg reda i stvaranje planskog osnova za izdavanje odgovarajućih dozvola u skladu sa Zakonom.

Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proizvodni objekat u delu naseljenog mesta Mrčić skinut je sa današnjeg dnevnog reda, uz obavezu da za narednu sednicu Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine i Komisija za planove predloženi tekst odluke preciziraju u delu koji se odnosi na vrstu proizvodnog objekta, na koji se odnosi izrada plana detaljne regulacije.

 

Grad Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.