Održana sednica Gradskog veća

Šesnaest tačaka dnevnog reda uz još dve dopune i to predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2017. godinu i predlog rešenja za utvrđivanje pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta našlo se pred članovima Gradskog veća grada Valjeva na 47. redovnoj sednici Gradskog veća.

Članovi Gradskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2018. godinu. Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2018. godinu predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini. Njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja u 2018. godini i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini na teritoriji grada Valjeva, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Pravni okvir za donošenje ovog dokumenta predstavlja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu i Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Osnovni cilj LAPZ –a je povećanje zaposlenosti i to kroz stručnu praksu radi sticanja praktičnih znanja i veština za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa i to za lica sa najmanje srednjoškolskim obrazovanjem, bez obzira na godine života i javne radove, uključivanjem pre svega, teže zapošljivih grupa lica.

Nacionalna služba zapošljavanja filijala Valjevo ove godine realizuje programe stručne prakse samo za privatni sektor i sektore iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđa i prosvete. Iz tog razloga odlučeno je da se LAPZ-a 2018. pruži prilika za 65 nezaposlenih lica, od IV do VII stepena stručne spreme, koja nisu u mogućnosti da stručnu praksu t.j. pripravnički staž obave u privatnom i navedenim sektorima, a da to urade u sektorima korisnika budžetskih sredstava i to 40 lica sa sedmim stepenom, 10 lica sa šestim stepenom i 15 lica sa četvrtim stepenom stručne spreme.

Grad Valjevo ima veću potrebu za dodatnim angažovanjem nezaposlenih lica na održavanju i obnavljanju infrastrukture, poslova iz oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti kao i održavanja i zaštite životne sredine i prirode i drugih objekata od opšteg interesa. Iz tog razloga se Javni radovi nalaze u predlogu za ovu godinu, a oni doprinose očuvanju i unapređenju radnih sposobnosti nezaposlenih i imaju ograničeno vremensko trajanje maksimalno tri meseca. Odlukom o budžetu za 2018. godinu za realizaciju programa u okviru LAPZ –a planirana finansijska sredstva iznose 25.000.000,00 dinara.

Razmatran je i Izveštaj o sprovedenim merama poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu. ”Agrorazvoj-valjevske doline” doo Valjevo je u prošloj godini realizovalo ”Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva” u skladu sa Odlukom o obavljanju poslova za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja od februara 2017. godine. Ukupna planirana sredstva za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu od 16.000.000 dinara su realizovana u iznosu od 15.987.791 dinara, što iznosi 99,92 % realizacije.

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2018. godinu.

Takođe je utvrđen i predlog pravilnika o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi.

Na sednici razmatran je i predlog odluke o minimalnoj visini iznosa za investiciono i tekuće održavanje zgrada i iznosa za prinudno postavljenog upravnika. Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisano je da radi ostvarivanja javnog interesa jedinica lokalne samouprave donosi akt o minimalnoj visini iznosa o tekućem i investicionom održavanju zgrada, akt o visini iznosa naknada koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, kao i akt o minimalnoj visini izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada. Odbornici će konačnu reč na predlog ponuđene odluke dati na narednom skupštinskom zasedanju.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Cilj koji se želi postići predloženim izmenama i dopunama je unapređenje efikasnosti u rešavanju zahteva građana za naknadu štete, kao i veća kontrola opravdanosti tih zahteva.

Razmatran je i prihvaćen Izveštaj o ostvarivanju programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2017. godini.

Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode za Gornju Grabovicu. Cena usluge za isporuku vode u Gornjoj Grabovici iznosi 59, 51 dinar po kubnom metru i nova cena usluga primenjivaće se po dobijanju saglasnosti od strane Osnivača.

Doneta je odluka o raspisivanju javnog konkursa za postavljanje načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave grada Valjeva kao i rešenje o obrazovanju Komisije za izbor kandidata po raspisanom konkursu za postavljenje načelnika i zamenika načelnika Gradske uprave grada Valjeva. Komisiju čine gradonačelnik, član Gradskog veća i šef Odseka za ljudske resurse.

Odbijene su žalbe ”Autocobest’’ d.o.o. i ”Autocobestproduct’’d.o.o Mladenovac, i ’’Kopovi’’ a.d Ub izjavljene protiv rešenja Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove, Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda.

Razmatran je predlog i doneto rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.