Valjevski advokati protiv Nacrta Zakona o praničnom postupku – Građane pozvali da im se pridruže na protestu u četvrtak

Odbor advokata Valjevo pozvao je Valjevce da se pridruže protestu koji ovaj Odbor organizuje u znak protivljenja Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u četvrtak, 10. juna, u 14 časova na platou ispred spomenika proti Mateji Nenadoviću. Predsednik Odbora advokata Valjevo Maden Nikić i članovi IO ovog Odbora Jasmina Mihajlović i Radiša Matović su na konferenciji za medije naglasili da ne prihvataju Sporazum o  Nacrtu koji su 4. juna potpisali Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije. U obraćanju novinarima su pojasnili zašto se protive “spornom” Nacrtu, načinu na koji je sačinjen, ukazujući na njegove suštinske probleme, zbog kojeg bismo se, ukoliko bi postao Zakon, “suočavali sa ogromnim problemima u samom postupanju”. Ovdašnji Odbor advokata je izneo stav da nije za pregovore, jer to neće dovesti do promena samog Nacrta i da se zalaže da se on kompletno povuče iz procedure. Na konferenciji je takođe postavljeno pitanje zbog čega se uopšte Zakon o parničnom postupku menja, uz isticanje da je ovaj koji imamo dobar, jer omogućava potpunu zaštitu i prava stranaka u postupku i efikasno suđenje, ali da je problem što se on ne primenjuje. Poručeno je, između ostalog, da predviđena rešenja u Nacrtu ne dopinose ostvarivanju prava na pristup sudu, pravo na tužbu, koje mora biti praktično i ostvarivo, da bi pravna država funkcionisala, a građani bili zaštićeni, ali i da se na mnoga rešenja suda isključuje pravo na podnošenje žalbe, što može dovesti do raznih zlopupotreba i samovolje.

Sa konferencije za medije Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

Predsednik Odbora advokata Valjevo Mladen Nikić je “razjašnjavajući” situaciju  nastalu nakon održane Skupštine Advokatske komore Beograd istakao da u Advokatskoj komori Srbije i u svim područnima advokatskim komorama ne postoje struje, da je način odlučivanja takav da većina članova u organima Komore donosi određene odluke. On se osvrnuo na Sporazum koji su 4. juna potpisali ministarka pravde Maja Popović i predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac, istakavši da je većina advokata članova svih područnih komora, počev od Advokatskih komora iz Zaječara, Kragujevca, Šapca (kojoj pripada Odbor advokata Valjevo), kao i najbrojnije komore Beograda, smatrala i donela odluku da se problem ne može rešavati na način kako je to predloženo. Nikić je izneo stav advokata da je bilo kakvo pregovaranje oko takvog Nacrt zakona pogrešno, jer se Nacrt pregovorima ne može promeniti.

“Sporazumom je navedeno da se brišu samo 3 odredbe koje su pravile navodno problem. Dve od te tri su neustavne. Jedna je uslovljavanje suđenja plaćanjem sudske takse i to bi kao neustavna odredba bilo izbrisano iz Zakona, a drugo je retroaktivnost. Odredbe vezane za elektronsku komunikaciju su izbrisane, što je nemoguće u ovom trenutku da se obavi s obzirom na to da sajt “eSud” ne funkcioniše i pitanje je da li će uopšte moći da funkcioniše. Predstavljanje ovih ustupaka kao nekakve komoromise, ne može biti prihvaćeno od strane advokature. To nisu kompromisi, to je brisanje nečega što inače ne bi opstalo u Zakonu. O nekakvom rešenju problema potpisanim Sporazumom ne može ni biti govora”, kazao je Nikić.

Nikić je naglasio da ne zna razloge zbog čega se uopšte pristupilo izmenama Zakona o parničnom postupku, rekavši da sadašnji ima dobru sadržinu i da bismo sa njegovom primenom imali veoma efikasne sudove, efikasno suđenje i brz dolazak do presude.

“Radna grupa je dala razloge za izmenu Zakona i oni se odnose na interese otvaranja Poglavlja 23, vezano za akcioni plan za unpređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke po uslovima poslovanja i na efikasnost suda, u smislu elektronoske komunikacije dostavljanja poziva strankama i uopšte komunikacije suda sa strankama, advokatima i ostalim učesnicima u postupku. Ako je samo to bio razlog za izmenu Zakona, onda je potpuno nejasno zašto su suštinski važni instituti, kao što je revizija, koja je vanredno pravno sredstvao, odnosno način kontrole drugostepenog suda. Drugostepeni sud kad odluči o žalbi time se postupak završava, suđenja dalje nema, ali stranke su do sada imale pravo da putem revizije ispitaju i provere odluku drugostepenog suda”, pojasnio je Nikić.

Advokat Mladen Nikić, predsednik Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

On je još kazao da su drugi veliki problemi vezani za odsustvo realne kontrole nižestepenih sudova. “Ovakav Nacrt ostavlja širom otvorena vrata da sudije zloupotrebljavaju svoja ovlašćenja u toku postupka. Ne kažem da će to svi činiti, ali ta mogućnost ne sme da ostane da postoji”, rekao je predsednik Odbora advokata Valjevo.

Mladen Nikić ja ukazao i na spornost sastava Radne grupe koja je predložila i sačinila sporni Nacrt, imajuči u vidu da u tom procesu nije učestvovao  nijedan profesor Pravnog fakulteta sa katedre Građanskog procesnog prava, koji bi “po prirodi stvari i po svom znanju i zvanju trebalo da budu prvi učesnici sačinjavanja bilo kakavog Nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku”.

“Procesni zakoni isključivo služe da se štite prava stranaka u postupku, da se spreči bilo kakvo samovoljno postupanje bilo kog drugog učesnika u postupku, čime bi nečija prava bila veoma ozbiljno povređena”, naglasio je Nikić.

Sa konferencije za medije Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

Članovi IO Odbora advokata Valjevo Jasmina Mihajlović i Radiša Matović objasnili su problematiku Nacrta Zakona o parničnom postupku i na nekim od brojnih primera predočili da on predviđa mnoge izmene koje ne doprinose ostvarivanju i zaštiti prava građana.

“U sadašnjem Zakonu o parničnom postupku stranku je mogao da zastupa krvni srodnik u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug, dok je ovim Nacrtom to onemogućeno, odnosno brisano i navedeno da to može biti pružalac besplatne pravne pomoći. Dalje, kada stranka traži izuzeće ili isključenje sudije, sudija može rešenjem potiv kojeg nije dozvoljena posebna žalba, da odluči da nastavi sa radom. Takođe, može  novčano da kazni stranku ili punomoćnika, ako utvrdi da je zahtev za izuzeće očigledno neosnovan. Ako posumnja u istinitost punomoćja, sud će rešenjem naložiti punomoćniku da podnese overeno punomoćje, a protiv tog rešenja takođe nije dozvoljena žalba. To može predstavljati problem, naročito zbog odlaska građana u inostranstvo na privremen rad i nameće dodatane troškove za stranke”, navela je samo neke od primera Jasmina Mihajlović.

Ona je posebno naglasila da je Nacrtom propisano da tužilac, koji podnese dve ili više tužbi, i istakne više tužbenih zahteva, ima pravo na naknadu troškova samo onog parničnog postupka koji je prvi pokrenuo, pod uslovom da uspe u parnici.

“Tužilac će pak biti dužan da naknadi troškove tuženom svih kasnije pokrenutih postupaka, nezavisno od ishoda parnice, na primer raspoređivanje, otkaz, pa postupak za isplatu zarada i doprinosa. Važećim Zakonom o parničnom postupku previđeno je da se svi dokazi moraju navesti u tužbi, ili na prvom pripremnom ročištu, dok je Nacrtom predviđeno dostavljanje dokaz u tužbi, a na prvom ročištu samo ako učini verovatnim da bez svoje krivice nije mogao da ih upotrebi prilikom podnošenja tužbe”, pojasnila je Jasmina Mihajlović.

Advokat Jasmina Mihajlović, član IO Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

Mihajnlović je takođe istakla da su neprihvatljiva i nova rešenja koja se tiču vanrednih pravnih lekova.

“Do sada, stranka koja je na osnovu drugostepene pravosnažne presude izgbila spor, može reviziju izjaviti ako vrednost predmeta spora prelazi određeni iznos (40.000 evra u opštem parničnom postupku, odnosno 100.000 evra u privrednom sporu). Takođe revizija je dozvoljena i kad Apelacioni sud meritorno odluči u slučaju da je preinačio  (potvrdio) prvostepenu presudu, bilo iz drugih razloga. Prema Nacrtu, stranke više nemaju pravo na reviziju protiv drugostepene presude, ako je njome potvrđena prvostepena presuda, bez obzira kolika je vrednost spora. Uz ovo ograničenje, Nacrt nudi tzv. posebnu reviziju, koja više nije pravo stranke već ovlašćenje Vrhovnog kasacionog suda, jer nju odobrava taj sud samo u domenu materijalnog prava i to kao izuzetak”, upozorila je član IO Odbora advokata Valjeva Jasmina Mihajlović i dodala da ništa bolja i kvalitenija rešenja nisu predviđena ni za ostala vanedna pravna sredstva kao za Zahtev za preispitivanje pravosnažne sudske odluke, koji podnosi Republički javni tužilac po sopstvenoj inicijativi, ili po inicijativi povređen zakon na štetu javnog inetresa.

Advokat Radiša Matović, član IO Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

“U slučaju kada se na sudu utvrdi da je nekom radniku nezakonito dat otkaz, tada tom radniku sleduje podnošenje tužbe za naknadu štete za sve izgubljenje zarade i doprinose za period od dobijanja nezakonitog otkaza do vraćanja na rad. Sud uslovljava da se automatski plati taksa i možete misliti kako to  izgleda nekom ko nije radio više godina da treba da plati tu taksu. A, u slučaju ne plaćanja takse, tužba je povučena. Drugi problem je vezan za kumulaciju tužbenih zahteva, gde bi u tužbi za poništaj otkaza sada trebalo da platite poslodavcu troškove postupka iako ste dobili spor. Za poništaj otkaza ugovora o radu treba da istaknete tužbeni zahtev i za štetu koju ne znate ni koliko je, ni kolika će biti, niti dokle će biti taj period za koji se obračunava naknada štete. Što se tiče koncentracije dokaza, tu bi praktično trebalo u tužbi da navedete sve činjenice kojima zasnivate svoj zahtev. Zamislite da kao radnik potražujete od poslodavca naknade troškove prevoza i ne dostavljate npr. pismeni zahtev da ste se obratili poslodavcu smatrajući da to nije ni nužno dokazivati. I taj poslodavac u svom odgovoru na tužbu kaže da se radnik nije ni obratio pismenim zahtevom, a radnik to jeste učinio i ima taj zahtev. Ali, po novom ne može da dostavi u tom novom poostupku. Praktično, će biti prisiljen da povuče tužbu da bi podneo novu tužbu”, precizirao je član IO Odbora advokata Valjevo Radiša Matović.

On je naglasio da potpisanim Sporazumom između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde nisu isključne ni odredbe koje se odnose na isključenje sudije. Prema rečima Matovića, do sada je za predlog o izuzeću sudije odlučivalo neko treće, nepristrasno lice, a po novom će o izuzeću sudije odlučivati taj isti sudija čije se izuzeće tražilo, koji pritom odlučuje da li može da izrekne i  koliku novčanu kaznu za traženje njegovog izuzeća. Što se tiče revizije, odnosno žalbe na drugostepenu odluku, Matović je kazao da sada postoji neka mogućnost da se proveri rad tog drugostepenog suda i da nije mali broj slučajeva da i Vrhovni sud usvoji reviziju, akoi da se posle toga presudi u korist onog ko izjavljuje.

Na konferenciji za medije Odbora advokata Valjevo pojavili su se članovi udruženja boraca Gvozdeni puk Srbije, koji su predvođeni predsednik Dejanom Miloševićem advokatima uputili reči podrške, poručili im da istraju u svom zahtevu i da će ih svojim prisustvom podržati na protestu koji su najavili za četvrtak, ali i u svakom narednom.

Sa konferencije za medije Odbora advokata Valjevo / Foto: Valjevska posla

Na novinarsko pitanje kako je uopšte Advokatska komora Srbije pristala da potpiše Sporazum sa Ministarstvom pravde, ako je većina advokata i područnih komora u Srbiji bila protiv Nacrta Zakona, Nikić je objasnio da je tu uglavnom sporan Statutom, sa kojim problem nema jedino Advokatska komora Beograda, čiju Skupštinu čine svi advokati.

“Po našem Statutu mi biramo delegate koji glasaju po sopstvenoj savesti. Naš delegat je advokat Slavica Obradović i mi smo imali sastanak Odbora advokata Valjeva na kojem smo joj jasno stavili do znanja svoj stav i svoje mišljenje. Jednoglasna je odluka bila na tom sastanku da se Nacrt povuče iz procedure bez daljih pregovora, čak je i delegat kao član Odbora glasala za to. Šta se desilo posle na Upravnom odboru Advokatske komore Srbije, mi to ne znamo, jer nikada od našeg predstvanika nismo dobili obrazloženje zašto je došlo do toga. Mi smo imali posle sastanak Odbora adbokata i o tom sastanku je i naš delegat bio obavešten, međutim ona nije pristupila, tako da mi ne znamo šta su bili njeni razlozi da glasa za pregovore oko Nacrta Zakona, pojasnio je Mladen Nikić.

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je projekata “Da Valjevo prodiše”, “Da Valjevo prodiše - Faza dva”, “Valjevo ima rešenje za aerozagađenje” i "UdahnimO2", koji se na portalu valjevskaposla.info bave problemom aerozagađenja u Valjevu unazad 4 godine.