Građanske preporuke za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu čekaju odgovor!

U okviru projketa “Dišite pažljivo”, polovinom oktobra meseca organizacija iRevolucija predala je na pisarnicu Gradske uprave Valjevo dokument sa građanskim preporukama za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha u našem gradu. Dokument je adresiran na gradonačelnika Valjeva, Gradsko veće i Skupštinu grada i do sada iz Gradske uprave nema zvaničnog odgovora.

Disite-pazljivo-iRevolucija-preporuke-za-unapredjenje-monitoringa-1

Tim projekta “Dišite Pažljivo” je u dokumentu predložio 7 preporuka, uz podrobnu analizu zašto je svaka od navedenih preporuka značajna i neophodna da se primeni, kao i ukupnu vrednost i procenu troškova svake od njih. Preporuke su sledeće: unapređenje indikativnih merenja PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica, redovno informisanje građana u realnom vremenu o prisutnosti zagađujućih materija u vazduhu i vrednosti alergenih polena, postavljanje mobilne merne stanice, vanredna merenja zagađujućih materija, urgentno informisanje građana pogođenih najtoksičnijim vazduhom i visokim stepenom zagađujućih materija u vazduhu, unapređenje merenja zagađujućih materija i izrada zdravstvene procene građana Valjeva i posledica usled aerozagađenja!

“Državni monitoring zastupljen u Valjevu preko automatske stanice već je pokazao da je stanje alarmantno. Posebno imajući u vidu da je na tom mernom mestu uspostavljeno i kontinuarno uzorkovanje vazduha koje omogućava najpreciznije laboratorijsko detektovanje koncentracija PM čestica, kao i sadržaj teških metala u njima. Sekundarno, lokalna samouprava je u zakonskoj obavezi da vrši lokalni monotoring kvaliteta vazduha da bi povećali količinu informacija o eventualnoj prostornoj raspostranjenosti aerozagađenja, ili ako postoji sumnja da podaci iz državnog monitoringa nisu dovojni za kategorizaciju kvaliteta vazduha i izbor mera za poboljšanje stanja. Naši specifični ciljevi projekta jesu da uspostavimo kontinuirani nezavisni građanski monitoring kvaliteta vazduha, ali i da obezbedimo dostupnost informacija o zagađenju vazduha u realnom vremenu, prikazujući podatke o prosečnim časovnim i dnevnim vrednostima u saradnji sa lokalnim online medijima. Sa obzirom na to da Zakon o budžetskom sistemu kao i Zakon o lokalnoj samoupravi obezbeđuje učešće javnosti u pripremi budžeta, predlažemo da se u Odluku o budžetu Grada Valjeva za 2023. godinu opredele sredstva koja bi doprinela kvalitetnom monitoringu vazduha u Valjevu i višoj informisanosti građana”, ističe tim projekta “Dišite pažljivo”, koji iRevolucija sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Disite-pazljivo

U Preporuci 1  – Unaprediti indikativna merenja PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica, navodi se da je iRevolucija uz podršku Beogradske otvorene škole za potrebe kreiranja preporuka za unapređenje monitoringa za Valjevo, obavila konsultacije sa Joanna Casey, iz Fort Lewis univerziteta u vezi unapređenja indikativnog merenja i da je tom prilikom predstavljen problem sa najvećim emiterima PM10 i PM2.5 čestica, a to su individualna ložišta i HK Krušik.

“Predlog preporuke unapređenja indikativnog merenja je zasnovan na izboru mernih mesta koje se primarno nalaze u najugroženijim naseljima: Novo Naselje, Naselje Milorada Pavlovića, Naselje Zbratimljeni gradovi, Naselje Milivoja Bjelice i Kolubara 2. Ta naselja nalaze se odmah uz fabriku Krušik, najvećeg pojedinačnog zagađivača u Valjevu. Istovremeno, u tim naseljima se nalaze dečija igrališta, valjevska bolnica, obdaništa za decu, srednja škola… Nabavka mernih uređaja PurpleAir PA-II za indikativno merenje iznosi 259$ po jednom uređaju i u cenu je uračunata dostava za teritoriju Srbije. Po proceni tima 14 uređaja je dovoljno da pokrije uži i širi deo grada. Period implementacije sa održavanjem je 12 meseci. Svi uređaji treba da budu integrisani na jednoj od platformi poput Klimerka ili Senzor Komjuniti na kojoj će se emitovati prisutnost PM10 i PM2.5 čestica u, skoro pa realnom vremenu. Nakon povezivanja, podatke preuzima xEco.info i emituje ih na 7 valjevskih online portala. Veb lokacija za nabavku uređaja – https://www2.purpleair.com/”, precizira se u ovoj preporuci.

Predlog-mernih-mesta-za-postavljanje-PurpleAir-PA-II-mernih-uredaja-bez-koordinata

Preporuka 2 odnosi se na redovno informisanje građana u realnom vremenu o prisutnosti zagađujućih materija u vazduhu i vrednosti alergenih polena. To se prema ovoj preporuci može ostvariti uz pomoć integracije aplikacije (https://xeco.info/xeco/vazduh/) razvijene od strane NEA i xEco na sajt grada Valjeva. Navedeno je da bi ta usluga bila besplatna, kao i održavanje i rad aplikacije za naš grad za period od godinu dana.

Postavljanje mobilne merne stanice je Preporuka broj 3. Pojašnjeno je da se u našem gradu nalazi automatska merna stanica u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine, koja funkcioniše u sklopu državne mreže. Merna stanica je stacionarna i sa pozicijom uređaja koji se nalazi u užem centru grada ne može se adekvatno izmeriti prisutnost zagađujućih materija u vazduhu iz individualnih ložišta, u zimskom periodu, niti se sa sigurnošću može utvrditi da li je merno mesto pod uticajem svih zagađujućih materija u vazduhu, uključujući emitovanje iz HK Krušik kao najvećeg pojedinačnog zagađivač.

“Vrednost nabavke uređaja koji automatski detektuje PM 10 i PM 2.5 je oko 35.000 evra i on se mora postaviti u okviru mobilne stanice, odnosno mernog kontejnera da bude zaštićen od vlage. Ukupna minimalna vrednost izrade mobilne merne stanice za merenje PM2.5 i PM10 iznosi 3.540.000 dinara. Dodatni analizatori tmoduli za merenje CO2, prizemnog ozona, oksida azota i oksida sumpora iznose oko 2.000.000 po modulu. Za potrebe mobilnog merenja neophodno je u funkciju staviti priključno vozilo u kom se merni uređaj nalazi. Vrednost vozila je procenjena na iznos od 1.200.000 dinara, zbog prateće opreme kao što je klima, rek za uređaje, razvod potrebne strue i druge komponente. Održavanje merne stanice sa priključnim vozilom za jednu godinu iznosi oko 288.888 dinara. Mobilnu mernu stanicu može pribaviti Agencija za zaštitu životne sredine koja bi bila integrisana u okvire državne monitoring mreže”, precizirani su troškovivezano za ovu preporuku.

Vanredni monitoringa kvaliteta vazduha, koji iziskuje Preporuka 4, neophodno je vršiti za područja ugrožena kontinuiranim trovanjem vazduha izazvanih pažarima tokom prošle i ove godine godine na gradskoj deponiji udaljenoj na samo 2,5 km od centra grada, a to su primarno naselja Kolubara 1, Petnica, Beloševac, pojas industrijske zone između Beloševca i Mrčića, ali i ostali delovi grada. Ovde se procena troškova ne obračunava zbog zakonske obaveze Gradske uprave Valjevo.

Urgentno informisanje građana pogođenih najtoksičnijim vazduhom i visokim stepenom zagađujućih materija u vazduhu je Preporuka broj 5. Ukoliko se požar sa gradske deponije u Valjevu ponovi preporuka se ogleda u urgentnom informisanju i istovremeno zaštiti građana od najtoksičnije vrste vazduha. Informacije se mogu distribuirati putem oficijelnih kanala komunikacije Gradske uprave Valjevo na internetu, putem onlajn medija, lokalnih i regionalnih televizija, kao i radio stanica. Takođe, kada se granične vrednosti PM10 i PM2.5 čestica udvostruče u odnosu na prosečne tolerantne vrednosti. I u ovoj preporuci se navodi da se procena troškova ne obračunava zbog zakonske obaveze GU Valjevo.

Preporuka broj 6 odnosi se na unapređenje merenja zagađujućih materija.

“Do sada se u zvaničnim izveštajima ugovarača za monitoring kvaliteta vazduha nisu dobijali podaci koji ukazuju na prisutnost teških metala u vazduhu. Podaci dobijeni od HK Krušik, ukazuju da ta kompanija prosečno dnevno potrošnji oko 50 tona sirove Kolubare, što je 3-5 tona po satu, dok grad Valjevo nema jasnu projekciju broja individualnih ložišta, kao i energenta koji se koristi u domaćinstvma. Sa tim u vezi, prisutnost teških metala se dobija analizom PM 10 čestica koje pomenuti izvori zagađenja najviše emituju. Za ovu preporuku neophodno je ostvariti saradnju sa Agencijom za zaštitu životne sredine koja može da vrši analizu PM 10 čestica. Procena troškova se može unaprediti kroz postojeći monitoring kvaliteta vazduha i nisu potrebna dodatna sredstva”, precizira se u preporuci.

Poslednja preporuka je izrada zdravstvene procene građana Valjeva i posledica usled aerozagađenja. Ovde je proporučen angažman Zavoda za javno zdravlje Valjeva, kao i eksperata zaposlenih u toj instituciji, koji od 2010. do 2019. godine vrši monitoring kvaliteta vazduha.

“Zaposleni u ZZJZ imaju najviše iskustva i pristup podacima koji bi umnogome dali što precizniji presek postojećeg stanja. Analiza bi obuhvatala hronični i akutni uticaj aerozagađenja sa preporukama za unapređenje. Procena troškova je paušalno obračunata za angažman eksperta/eksperata, pripremu publikacije i prezentaciju i iznosi 660.000 dinara”, precizirano je.

M.P.M.

Vazduhograf-Valjevo-Aerozagadenje

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva “

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.