Održana osma sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na danas održanoj sednici, doneo sledeće naredbe:

Sednica štaba za vanredne situacije
NALAŽE SE:

1. Da se obezbede sredstva za nabavku 10 motornih leđnih prskalica. Navedene prskalice biće smeštene u Gradskoj upravi grada Valjeva i koristiće se za dezinfekciju prema iskazanim potrebama.

2. Da se obezbede sredstva za izvođenje radova u operacionom bloku Opšte bolnice Valjevo.

3. JKP “Vodovod- Valjevo” Valjevo da obezbedi:

• Praćenje kvaliteta sirove vode, vršenje pojačane interne laboratorijske kontrole vode svih vodovoda kojim upravlja, u skladu sa implementiranim standardima i sistemima, dosledno sprovođenje propisane procedure DHP i DPP i sistem HCCP, a po potrebi primenjivanje i korektivnih mera i vođenje propisane evidencije,
• Kontinuirano vodosnabdevanje potrošača zdravstveno ispravne i bezbedne vode za piće kako sa centralnog vodovoda u Valjevu i Divčibarama tako i iz seoskih vodovoda kojim upravlja (Kukalj, Prskavac, Valjevska Kamenica i dr.),
• Za naselje Balačka svakodnevno dovoljno vode iz cisterni i punjenjem postojećih rezervoara,
• Dnevno informisanje pisanim putem Štaba za vanredne situacije grada Valjeva o bezbednosti vodosnabdevanja na gradskom i seoskom području i eventualno preduzetim korektivnim merama

4. NALAŽE SE agresivnije istraživanje ostvarenih kontakata sa licima zaraženim virusom kovid-19, sledećim službama:
– Službi polivalentne patronaže koja preuzima poslove Zavoda za javno zdravlje Valjevo,
– MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi Valjevo i
– Opštoj bolnici Valjevo u toku dijagnostičkog postupka.

5. NALAŽE SE subjektima koji rade uslužne delatnosti da, u cilju sprečavanja kontakata osoblja sa asimptomatskim kliconošama, uvedu pojačane mere obezbeđenja postavljanjem fizičkih barijera između zaposlenih i korisnika usluga. Takođe se obavezuju da izvrše obuku zaposlenih o ponašanju za vreme vanrednog stanja, da im obezbede kompletnu zaštitnu opremu (kapa, maska, rukavice i mantil) i pojačaju mere higijene celokupnog prostora

6. NALAŽE SE osobama nad kojima se sprovodi zdravstveni nadzor da se ubuduće javljaju MUP-u Republike Srbije, Policijskoj upravi Valjevo koja treba da nastavi sa kontrolom lica koja se nalaze u izolaciji.

7. NALAŽE SE porodicama koje su u izolaciji da do kraja poštuju sve naložene mere i da se po potrebi obraćaju situacionom centru Grada radi nabavke potrebnih namirnica i lekova.

8. U Zaključku o obrazovanju stručno-operativnog tima za zaštitu i spasavanje od epidemija br. 112-422/20-04/1 od 15.03.2020. godine menja se Rukovodilac tima dr Marija Gavrilović, direktor Zavoda za javno zdravlje i za novog Rukovodioca imenuje dosadašnji član, dr Branka Antić, direktor Doma zdravlja Valjevo.
Ovlašćuje se dr Branka Antić da dosadašnje izveštaje o radu stručno-operativnog tima preuzme od dr Marije Gavrilović a da ih počev od 03.04.2020. godine sama priprema i daje odgovore na sva medicinska pitanja.

9. NALAŽE SE građanima da sprovode mere lične i uzajamne zaštite u stambenim zgradama.

10. NALAŽE SE upravnicima stambenih zgrada da sprovode mere lične i uzajamne zaštitu u stambenim zgradama za koje su odgovorni i da o preduzetim merama redovno izveštavaju Gradsku upravu grada Valjeva slanjem izveštaja na mejl [email protected]

11. PREPORUČUJE SE pregled potencijalnih lokacija i određivanje privremenih objekata – bolnica za prihvat pacijenata sa lakšom kliničkom slikom.

12. Nadležnom odeljenju Gradske uprave grada Valjeva da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije posebnog oblika gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva u cilju omogućavanja radnih obaveza i zadataka medicinskog i nemedicinskog osoblja koje je zaposleno u Opštoj bolnici Valjevo za vreme trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog epidemije zarazne bolesti COVID – 19 i to na liniji Iverak – Opšta bolnica Valjevo sa saobraćajnim preduzećem “Lasta” a. d. Beograd na osnovu zaključenog ugovora o javno – privatnom partnerstvu u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Valjeva.
13. Nadležnom odeljenju Gradske uprave grada Valjeva utvrđivanje relacije kojom će se obavljati prevoz, definisanje termina polazaka, obezbeđivanje neophodnih informacija i preduzimanje drugih mera koje će omogućiti funkcionisanje prevoza.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.