Na jučerašnjoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Valjeva načelnik Štaba Milan Mihajlović dao je pregled prognozirane i postojeće situacije u pogledu padavina i porast vodostaja na vodotokovima I i II reda. Naredbom Republičkog štaba za vanredne situacije proglašena je vanredna odbrana od poplava na vodotokovima I reda. Gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović kao komandant Štaba za vanredne situacije doneo je naredbu u kojoj se nalaže 7 mera.

Kolubara juče / foto: Dragan Krunić

Na teritoriji našeg grada za vode I reda zaduženi su JVP “Srbijavode” i PD “Erozija” Valjevo, a na vodama II reda Odeljenje za infrastrukturu i građevinsko zemljište Gradske uprave Valjevo. U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i upozorenja Sektora za vanredne situacije MUP-a, kojim se nalaže hitno preduzimanje preventivnih i operativnih mera odbrane od poplava, komandant Štab za vanredne situacije grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović doneo je sledeću naredbu.

1. Nalaže se JP Kolubara Valjevo da u skladu sa planom prati situaciju i u slučaju potrebe branu Stubo-Rovni stavi u zaštitnu funkciju uz prethodu konsultaciju sa sektorskim rukovodiocem JVP Srbija-Vode i štabom za vanredne situacije Grada Valjeva.
2. Nalaže se JKP “Vododvod Valjevo” da izvrši čišćenje sistema za odvođenje površinskih voda i to prioritetno na ugroženim područjima Grada Valjeva i omogući prihvat i proticanje površinskih voda koje mogu nastati usled ekstremno velikih kišnih padavina.
3. Nalaže se PZP Valjevo i Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu da izvrši čišćenje kanalske mreže na području Grada Valjeva i omogući prihvat i proticaj velikih voda u recipijent.
4. Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP Vodovod da na reci Krivošiji (vodotok drugog reda) u cilju zaštite ugroženih stambenih objekata na deonici neposredno iznad puta M4 izvrši postavljanje “zečijeg nasipa” i izvrši čišćenje nizvodno do ušća u reku Kolubaru. Takođe na deonici kod mosta na reci Krivošiji na putu za Zabrdicu postaviti “zečiji nasip”.
5. Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP “Vodovod Valjevo” da na reci Perajici izvrši čišćenje ispod i iznad M4 i omogući prihvat i proticaj velikih voda.
6. Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP “Vodovod Valjevo” da izvrši čišćenje kanalske mreže i cevovoda za odvođenje površinskih voda u reonu restorana Rašević i omogući oticanje površinskih voda u reku Kolubaru.
7. Nalaže se da Odsek za vanredne situacije uvede aktivno dežurstva u trajanju od 24 časa dnevno u čijem sastavu treba da budu predstavnici Odseka za vanredne situacije, Komunalne policije, Odeljenja za infrastrukturu i građevinsko zemljište i Centra za socijalni rad Grada Valjeva i određivanja broja koji će biti otvoren za pozive građana 224-728.

“Apeluje se na građane da svako u svom okruženju izvrši obezbeđenje ljudi i objekata. Za probleme na rečicama i putevima nadležan je Odsek za vanredne situacije i gradska javna preduzeća. Za spasavanje u slučaju ugroženosti objekata Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Naloženo je sprovođenje u delo svih preventivnih mera koje se sprovode neposredno pred proglašenje vanredne situacije. U slučaju potrebe građani se mogu javiti na dežurne telefone na broj 243-273 i na 064/8752756”, navodi se u saopštenju iz Kabineta gradonačelnika.