Izveštaji Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada

Izveštaj Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada Valjeva o dešavanjima na teritoriji Grada za 24.10.2017. godine:

Aktom Komandanta Štaba grada Valjeva od 23.10.2017. godine, javna preduzeća su obaveštena o nastupajućoj opasnoj pojavi i naloženo im je stavljanje službi u stanje pripravnosti. Takođe je naloženo Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da prikuplja informacije od značaja za procenu razvoja opasnosti i vrši izveštavanje javnih preduzeća koja su osposobljena za preduzimanje mera na zaštiti od poplava. Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu je obavestilo subjekte koji treba da preduzimaju mere na zaštiti od poplava o izgledima vremena za naredni period i potrebi stavljanja njihovih službi u stanje pripravnosti.

Izvršen je preventivni obilazak vodotokova II reda. U toku ove godine više puta je obavljen obilazak vodotokova i o uočenim nedostacima obaveštavano je Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu. Nije obavljena koordinacija sa P. D. „Erozija“ A. D. Valjevo.

Dan je protekao sa neprekidnim padanjem kiše pojačanog intenziteta. Na teritoriji grada palo je između 87 l/m2 (Hidrološka stanica kod Poljoprivredne škole) i 104 l/m2 (merna stanica u Lukavcu) kiše. Zabeležena je vremenska nepogoda (olujni vetar je oborio drvo na Divčibarama).

Kontrola vodotokova se odvijala radom na terenu i praćenjem rasta Kolubare na automatskoj hidrološkoj stanici kod Doma kulture. Porast nivoa vode na svim praćenim vodotokovima nije ukazivao da bi moglo doći do dostizanja upozoravajućih nivoa.

Kao posledica velikog priliva vode iz Bukovske reke došlo je do brzog nadolaska r. Gradac i oko 15,30 do izlivanja na lokaciji ispred nove brane, uzvodno od mosta Milovan Glišić. Stekao se utisak da je brana limitirala protok vode, tako da je došlo do podizanja nivoa i prelivanja na put za Aničiće i stvaranja paralelnog toka po parcelama fizičkih lica levom stranom obale. Nekih 20-tak metara ispod mosta voda se vraćala u svoje korito.

Na lice mesta su izašli službenici Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu i doneta je odluka da se angažuje mehanizacija Pr. „Ingrap-omni“ doo Beograd. Obavljeni su radovi radi zaštite imovine građana. Utovarivač je oštetio kameni nabačaj ispred mosta kako bi omogućio vodi da se odmah, pre mosta, vraća u korito. Izručena su dva kamiona rizle koja su trebala da zaštite put i pomenute parcele. Nažalost, jačina matice vodotoka je bila takva da mere nisu dale očekivani rezultat. Napravljena je procena da se ništa značajno ne može učiniti, a zbog nailaska mraka i bezbednosti izvršilaca, u 19,00 časova mašine su vraćene u bazu. Pokazalo se da je odluka bila ispravna jer je malo kasnije uočeno da je došlo do kidanja i polakog odnošenja deonice puta. Tek oko 23,00 časa konstatovana je stagnacija nivoa vode u Gradcu i polako opadanje nivoa. Oko 24,00 časova povukla se voda sa kote puta i tada je uočeno da nedostaje 20-30 metara puta za Aničiće a da je i suprotan pravac u prekidu od oko 5 metara. U saradnji sa Komunalnom policijom izvršeno je postavljanje trake na ogradi mosta radi upozorenja na obustavu saobraćaja.

U jednom trenutku je došlo do prekida saobraćajnice prema Konjičkom klubu, kada je došlo do izlivanja Gradca u dužini od oko 20-tak metara. Zadnje očitavanje letve, pre potapanja puta, je pokazivalo 150 cm (nivo redovne odbrane 175 cm).

Sledeće očitavanje letve je bilo oko 04,20 časova, kada je nivo pao na 78 cm.

Prilikom kontrole stanja u 06,00 časova, obavljen je prelazak preko oštećenog dela puta i stavljanje trake upozorenja sa te strane. Tom prilikom je izvršen obilazak Crpne stanice i dobijena informacija o stanju otežanom, ali ipak neprekidnom radu postrojenja. Odmah po svitanju uočen je kabal koji je po svojoj debljini ukazivao da se radi o 10 kV-om, a koji je bio ukopan pored puta, sada u matici reke. Posle komunikacije sa direktorom JKP „Vodovoda“ utvrđeno je da je reč o kablu koji napaja trafo-stanicu i crpno postrojenje. Stručne službe su upućene na teren.

Od 17,00 časova beleži se nagli porast Kolubare, od 30 do 64 cm u 00,30 časova, posle čega je vodostaj počeo da opada. Kontrolom Obnice (oko 20,00 časova) uočen je nivo od 100 cm (nivo redovne odbrane 200 cm). Porast Kolubare je proizveo maticu koja je nanela značajnu štetu na radovima kod „Austroterma“.

Obilazak vodotokova II reda, pokazao je da nema ozbiljnog povećanja nivoa vode a izlivanja su konstatovana na lokacijama koje su već evidentirane kao slabe tačke (Ul. Alekse Dundića, Ribnička, Rasinska i Orašačka ulica).

Odsek za vanredne situacije i poslove odbrane je neprekidno pratio stanje i mogućnost ugrožavanja ljudskih života. Samo se jedna sugrađanka javila da oseća nesigurnost i strah zbog nadolaska r. Gradac. Prilikom pokušaja da je posetimo, oko 23,00 časa, sama je predložila da ne dolazimo jer je videla da nivo polako opada.

Izveštaj sa sednice Štaba za vanredne situacije grada Valjeva – održane 25.10.2017. godine

Posle pročitanog izveštaja Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada Valjeva Gradonačelnik je zamolio predstavnike javnih preduzeća da daju informacije o funkcionisanju.

JKP Vodovod Valjevo je izvestio da nije ugroženo vodosnabdevanje Grada. Posle potapanja pumpi na PS Paklje izvršeno je isključivanje struje, pumpe su demontirane i poslate na remont. U ovom trenutku voda sa ovog izvorišta koristi se gravitacionim padom. Vodozahvat i PS Gradac su ugroženi jer je u prekidu put koji vodi ka njoj a naponski kabal je otkopan i nalazi se u matici reke.

ED Valjevo je izvestila da nema problema u snabdevanju korisnika izuzev u Dupljaju gde je ušla voda u trafostanicu. Očekuje se da i ovi korisnici najdalje za dva časa dobiju napajanje. Dalje je dao informaciju da PS Gradac ima i rezervno napajanje koje bi bilo aktivirano ako bi došlo do kidanja kabla kojim se trenutno snabdeva.

Načelnik Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu je izvestio Štab o oštećenju saobraćajnica posle mosta Milovan Glišić. Obavestio je prisutne da su u potpunom prekidu putevi iza mosta i da je komunikacija moguća samo peške, preko parcela privatnih vlasnika. Najavio je da odmah po smirivanju vodostaja, najverovatnije u toku sutrašnjeg dana, započinju radovi na sanaciji puta.

Dat je predlog da se uz saglasnost vlasnika izvrši uklanjanje ograda koje ometaju ulazak na njihove parcele radi dalje komunikacije.

Nakon obraćanja P. D. „Erozija“ A. D. Valjevo, predloženo je da se za sledeću sednicu pripremi izveštaj o šteti na delu Kolubare gde izvode radovi na uređenju vodotoka.

Predstavnici Doma Zdravlja, Bolnice i Apotekarske ustanove izvestili su Štab da nije bilo intervencija službi povodom dešavanja i da oni funkcionišu bez problema.

Odeljenje za vanredne situacije MUP-a je izvestilo da prognoza vremena ne najavljuje nove padavine tako da očekuju dalje padanje nivoa reke Gradac i stvaranje povoljnih uslova za sprovođenje sanacije.

Nakon svega iznetog, Komandant Štaba je predložio sledeće zaključke:

Nalaže se Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu da započne sa sanacijom puta čim se steknu uslovi i da se ona sprovede uz posebnu pažnju na kabal kojim se CS Gradac snabdeva električnom energijom.
Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da i dalje prati situaciju, komunicira sa Operativnim centrom i subjektima sistema zaštite i spasavanja i po potrebi izveštava Štab.
Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da preduzme sve potrebne mere u slučaju najave nove opasnosti.
Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da zatraži mišljenje stručnih lica o uticaju deponijske pregrade na pričinjena oštećenja puta.

 

Izveštaje pripremio Pavlović Aleksandar, šef odseka za vanredne situacije i poslove odbrane

 

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.