Javna rasprava završena bez odgovora da li je pogon za galvanizaciju fabrike Hansgrohe već izgrađen!

Juče je održana javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za galvanizaciju nemačke fabrike slavina Hansgrohe u Valjevu. Rasprava je trajala dva i po sata. Izrađivači Studije o proceni uticaja na životnu sredinu iz beogradske firme Envico prezentovali su Studiju zainteresovanoj javnosti koju su mahom činili predstavnici Lokalnog odgovora, RERI-ja, Lokalnog fronta i predstavnika drugih političkih partija članica koalicije “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”, lokalni ekološki aktivisti, članovi pokreta “Marš s Kolubare” i meštani Popučaka.

Javna rasprava Hansgrohe (12)

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za galvanizaciju firme Hansgrohe / Foto: Valjevska posla

Glavno pitanje, koje su prisutni građani postavili nakon dvadesetominutne prezentacije Studije, i koje je provejavalo do samog kraja javne rasprave, ticalo se da li je objekat pogona za galvanizaciju firme Hansgrohe već izgrađen. Predstavnici Lokalnog odgovora su u više navrata pokazivali fotografije i odštampani satelitski snimak sa tvrdnjom da se na njima vidi da objekat o kojem se govori već postoji. To je, kako su istakli, krivično delo, jer objekat ne može biti izgrađen bez građevinske dozvole, a za nju je prethodno potrebno da bude usvojena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, koja se tek prezentuje i o kojoj se vodi javna rasprava. Zbog toga, ali i pozivanja na nepostojeće dokumente (Plan kvaliteta vazduha), građani su tražili hitno odbacivanje ove Studije i izradu nove u skladu sa zakonom.

Pored spornog “bespravno izgrađenog” pogona za galvanizaciju, ostala pitanja prisutnih građana ticala su se uglavnom tretmana i kvaliteta otpadnih voda, njihovog ispuštanja u “nepostojeću” kanalizacionu mrežu, zatim sadržaja štetnih gasova i njihovog tretmana, kao i same lokacije odlaganja otpada. Na nekolicinu postavljenih pitanja izrađivači Studije odgovarali su sa “proverićemo” i “javićemo vam”.

Javna rasprava Hansgrohe (13)

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za galvanizaciju firme Hansgrohe / Foto: Valjevska posla

U uvodnom delu javne rasprave Verica Vidović, iz firme Envico, predstavila je moguće štetne uticaje prilikom procesa galvanizacije u novom pogonu Hansgrohe, kao i predviđene mere u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih uticaja na životnu sredinu, te predočila program praćenja uticaja na životnu sredinu. 
Tokom prezentacije, Vidović je objasnila da će se u okviru predmetnog procesa koristiti nikl i hrom za odlivke od mesinga i bakar za odlivke od cinka, kao i da galvanizacija bakrom obuhvata proces dekapiranja, odnosno uklanjanje nečistoća kiselinama, te da nakon galvanizacije bakrom sledi aktiviranje hroma, jer hrom pasivizira na vazduhu. Pojasnila je da pored standardne galvanizacije ima i kisela galvanizacija, kao i dekorativno hromiranje, koje će se raditi trovalentnim hromom, a ne šestovalentnim koji je veoma loš za životnu sredinu i zdravlje ljudi.
“U okviru projekta galvanizacije je postrojenje za prečišćavanje voda. U tom postrojenju sve vode će se prikupljati šaržno, neće biti mešanja voda iz različitih pogona. U postrojenju će se prečišćavati otpadne vode sa ispiranja, otpadne vode iz procesa galvanizacije, kao i otpadne vode iz procesa livenja. Takođe, u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda tretiraće se i gradska voda, odnosno vršće se demineralizacija te gradske vode kao priprema za proces galvanizacije. Svi procesi u postrojenju povezani su odsisnim sistemima za vazduh, tako da neće biti ispuštanje štetnih materija u postrojenju, a i opremljeni su skruberima preko kojih će se prečišćavati vazduh. I ta voda, jer su vodeni skruberi, će takođe ići u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Šaržni sistemi u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda su takođe povezani odsisnim sistemima”, rekla je Verica Vidović.
Verica Vidović - Envico - Javna rasprava Hansgrohe (9)

Verica Vidović, firma Envico, pred početak prezentacije Studije / Foto: Valjevska posla

Vidović je navela da je u slučaju neefikasnosti separatora ulja i lakih naftnih derivata moguće da dođe do povećane koncentracije zagađajućih materija u vazduh i usled smanjenja efikasnosti postrojenja za tretman otpadnih voda: “Treba da se vrši redovno održavanje i provera efikasnosti postrojenja za tretman opadnih voda, da se vrši redovan monitoring kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih voda, da se zabrani ispuštanju u javnu kanalizaciju opadnih voda koje sadrže hazardne supstance i da cevi za transport tih opadnih voda imaju atest o kvalitetu”.
Što se tiče podzemnih voda i zemljišta, štetni uticaji koji mogu da se jave na lokaciji projekta su, kako je Verica Vidović objasnila, nekontrolsano ispuštanje zagađajućih zauljenih atmosferskih otpadnih voda, neadekvatno privremeno skladištenje tehnoloških opadnih voda iz procesa galvanizacije, neadekvatno privremeno skladištenje opasnog otpada, kao i neadekvatno skladištenje i pretakanje hemikalija i sama upotreba hemikalija. Skrenula je pažnju da treba obezbediti obuku za upravljanje hemikalijama i odgovarajuće skladištenje i rukovanje tim hemikalijama, zatim da se hemikalije skladište na mestu sa odgovarajućom ventilacijom i tankvanom, da se pod skladišta hemikalija obloži nepropusnim materijalom, da se obezbedi odgovarajući sistem za odvod atmosferskih otpadnih voda…
Verica Vidović - Envico - Javna rasprava Hansgrohe (8)

Verica Vidović, firma Envico / Foto: Valjevska posla

Galvanizacijski mulj, izmenjivačke smole, filteri, rastvori i koncentrat iz katalizatora, otpad iz skrubera, mulj separatora ulja i naftnih derivata, otpad od ambalaže, reciklabilni otpad i komunalni otpad, navela je Vidović vrste otpada koji može da nastane iz tretmana otpadnih voda: “Sav nastali otpad treba da se sakuplja u odgovarajućim kontejnerima za tu namenu, da se privremeno sladišti na lokaciji, da se predaje operateru koji je zadužen za prikupljanje i tretman tog otpada, da se prema potrebi vrši uklanjanje natalaženog mulja iz tankova za mulj, galvanizacijskog mulja iz proizvoda tretmana odpadnih voda, kao i mulja iz separatora ulja i naftnih derivata”.
Vidović je na kraju govorila o neophodnosti monitoringa: “Predveđeno je da se vrši monitoring zagađajućih materija u vazduh ne tri emitera, takođe je predviđeno da se vrši i monitoring otpadnih voda pre mešanja sa ostalim otpadnim vodama, znači na nivou pogona, u postrojenju za prečišćavanje otpadnih vod, na ulazu postrojenja i nakon pročišćavanja. To je provera efikasnosti samog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, nakon prečišćavanja zauljenih atmosferskih otpadnih voda u separatoru i provera efikasnosti separatora. Vršiće se i monitoring otpadnih voda na dva piezometra koja su već izbušena na lokaciji, takođe obavljaće se i monitoring zemljišta i nivou buke”, kazala je Verica Vidović, iz firme Envico.
 - Hansgrohe

Vojkan Marić, direktor za operacije kompanije Hansgrohe / Foto: Valjevska posla

Vojkan Marić, direktor za operacije kompanije Hansgrohe, kazao je u svom obraćanju da je od opšteg intgeresa da svi dobro razumemo šta kompanija Hansrohe radi, na koji način implementira najsavremeniju tehnologiju u Valjevu i šta to znači za okruženje u kome svi živimo. Čim je Marić izgovorio rečenicu: “Tu smo da razjasnimo sva otvorena pitanja”, iz redova građana se čulo: “Otvoreno pitanje za vas kao investitora je da li je objekat već izgrađen?”
“U skladu sa rokovima isporuke nabavljena je određena oprema i konstrukcija, koje nisu u funkciji, niti su povezane, niti mogu da počnu uskoro da rade, imajući u vidu da Hansgrohe poštuje zakone svake zemlje u kojoj posluje, pa samim tim i veoma striktna pravila vezana za zakone zaštite životne sredine. Baš zato što je sva oprema nova, zato što je već sad Hansgrohe investirao više od 60 miliona evra, zato što ima poseban odnos prema okruženju u kome posluje, prema svojim zaposlenima, baš zbog toga, jedan deo opreme je i nabavljen. Opet ponavljam, niti je u funkciji, niti može biti, niti je to smisao i cilj bez javne rasprave i uvida”, kazao je Vojkan Marić.
Da li mislite da bi kompanija Hansgrohe štedela na tehnologiji koja je najsavremenija, najbolja za tretman i prečišćavanje otpadnih voda, upitao je Marić za govornicom.
“U skladu sa svim zakonskim procesima i precedurama, kompletno postrojenje za tretman otpadnih voda biće sastavni deo pogona za galvanizaciju i ispuštaće vodu u daleko boljem kvalitetu, a u skladu sa svim propisima od IV kategorije koju pominjete. Tehnološki jako složena postrojenje za proizvodnju, kao i za tretman otpadnih voda, su vrlo egzaktna inženjerska problematika i veoma je jasno u svetu šta su standardi koji mora da se ispoštaju. I ti standardi su stroži nego što su to lokalni zakoni”, istakao je Marić.
Na komentar građana da na predmetnoj lokaciji nema kanalizacione mreže, Marić je rekao da misli da ta informacija nije tačna i da kanalizaciona mreža postoji.
Vojkan Marić - Javna rasprava Hansgrohe (4)

Vladimir Pantić iz Lokalnog odgovora pokazuje fotografije i satelitski snimak / Foto: Valjevska posla

Građani su ponovo pokušali da dobiju odgovor da li je pogon već izgrađen i tražili da im Marić objasni šta se vidi na satelitskom snimku.
“Vidi se neka kutija, ja vam kažem da opreme nema, nema ničega unutra, objekat nije u funkciji”, kazao je Marić.
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu - Hansgrohe

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za galvanizaciju firme Hansgrohe / Foto: Valjevska posla

Udruženje Lokalni odgovor je zajedno sa Regulativnim institutom za obnovljivu energiju (RERI) iz Beograda prethodnih dana podneo zahtev da se izvrši vanredni inspekcijski nazor kako bi se utvrdilo da li je sporni pogon za galvanizaciju firme Hansgrohe već izgrađen. 

“Na javnoj raspravi nismo dobili jasan odgovor da li je objekat izgrađen ili ne, nego nam je predstavnik investitora rekao da se na geosnimku vidi nekakva kutija i da je pribavljena oprema za sprovođenje postupka galvanizacije. Ako se utvrdi da je objekat bespravno sagrađen, što je krivično delo, jasno je da ova Studija ne može biti usvojena. Postavlja se pitanje šta je smisao te Studije i da li će predviđene mere biti sprovedene i ko će kontrolisati da li se te mere iz Studije zaista sprovode”, naglasila je Slavica Pantić iz Lokalnog odgovora po završetku javne rasprave, naglašavajući da je takođe važno da Studija ne bude “iscepkana”, tj. da je neophodno da imamo kumulativno dejstvo i uticaj na životnu sredinu svih pogona koji rade u okviru fabrike Hansgrohe.

Slavica Pantić - Javna rasprava Hansgrohe

Slavica Pantić, Lokalni odgovor / Foto: Valjevska posla

Miloš Veljović, advokat RERI-ja, ukazao je na “brojne očigledne proceduralne nezakonitosti i materijalne nedostatke”. Smatra da će u ovoj situaciji Ministarstvo za zaštitu životne sredine izaći na teren, utvrditi nezakonitosti i da će predmetna Studija biti vraćena na doradu.

“Nismo dobili maltene ni jedan jasan i konkretan odgovor na konkretno izneta pitanja. Direktor firme Hansgrohe ne zna da li je objekat već izgrađen, odgovara politički, paušalno, neprecizno, nejasno. Organ koji vodi postupak dezavujiše javnost, odgovara takođe neprecizno, ne barata činjenicama. Stiče se utisak da oni jednostavno ovo doživljavaju kao jednu proceduru koju treba zadovoljiti, kao jedno čisto administrativno pitanje u nekom tom najgornjem smislu reči, i da to jednostavno nije od suštinske važnosti za građane Valjeva”, rekao je nakon završetka javne rasprave Miloš Veljović.
Miloš Veljović - Javna rasprava Hansgrohe (3)

Miloš Veljović, advokat i punomoćnik RERI-ja / Foto: Valjevska posla

Željko Trifunović, odbornik Lokalnog fronta u Skupštini grada, istakao je da je prvi put na nekoj javnj prezentaciji čuo da se autori Studije procene uticaj na životnu sredinu pozivaju na nepostojeći dokument.
“Sve što je rečeno i prikazano na javnoj prezentaciji i raspravi unelo je veliku sumnju da sa predmetnom Studijom nešto nije u redu. Oni se pozivaju na nepostojeće dokumente jer, kako su sami rekli, podatke su koristili iz Plana kvaliteta vazduha. Mi u Valjevu nemamo nijedan zvanično usvojen Plan kvaliteta vazduha, a pogotovo ne onaj koji je na snazi i koji se već sprovodi. Ako se pozivate na nepostojeći dokument, ova Studija je ništavna. Ovo je izigravanje države i društva i građana, i svih nas od strane nekih multinacionalnih kompanija, a pre svega od predstavnika vlasti. Takođe je rečeno da će se uzimati voda najboljeg kvaliteta iz gradskog vodovoda, a ispuštati otpadna voda koja će se prerađivati u nepostojećem postrojenju za prečišćavanje vode i ispuštati u nepostojeću kanalizacionu mrežu. A, investitor kaže da će ta otpadna voda svakako biti boljeg kvaliteta nego što nam je voda u Kolubari. Nemojte mi porediti sa Kolubarom! Onda uzimajte vodu iz Kolubare, a ne najkvalitetniju vodu u Srbiji, i ispuštati ono što praktično nije ni za kakvu upotrebu”, naglasio je posle održane javne rasprave Željko Trifunović izrazivši veliku zabrintost za biodiverzitet predmetnog područja.
Željko Trfinunović - Javna rasprava Hansgrohe (6)

Željko Trifunović, Lokalni front / Foto: Valjevska posla

Tokom prezentacije Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje pogona za galvanizacija kompanije Hansgrohe, posebno je skrenuta pažnja da se za ovaj projekat  izrađuje i pribavlja Integrisana IPPC dozvola. Ova dozvola predstavlja integrisan pristup kontroli zagađivanja koji podrazumeva svođenje na minimum potrošnje sirovina i energije, sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište, upravljanje otpadom i uzimanje u obzir prekograničnog konteksta. Njome se garantuje da novo fabričko postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Zoran Valjković i Jelena Lovre - Javna rasprava o Studiji procene uticaja - Hansgrohe (11)

Zoran Valjković i Jelena Lovre iz Odeljenja za procenu uticaja na životnu sredinu Ministarstva zaštite životne sredine / Foto: Valjevska posla

Na kraju javne rasprave, lično Zoranu Valjkoviću, načelniku Odeljenja za procenu uticaja na životnu sredinu Ministarstva zaštite životne sredine i predsedniku Tehničke komisije, postavljeno je pitanje od strane novinara da li Ministarstvo uopšte interesuje da li je objekat, koji je predmet Studije, izgrađen ili ne.
“Naravno da nas interesuje. Sa vanrednim inspekcijskim postupkom koji podrazumeva nadzor i kontrolu ima da se ustanovi šta se na toj lokaciji desilo, da li je građeno sa dozvolom ili bez”, odgovorio je Zoran Veljković.
M.P.M.
Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.

Leave a Reply