Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može” predstavila izborni program u oblastima: Gradska uprava, komunalna preduzeća, privreda i poljoprivreda

U finalu predstavljanja svog izbornog programa, koalicija “sVAnuće – Ujedinjeno Valjevo može” je na konferenciji za medije prezentovala plan za oblasti: Gradska uprava, komunalna preduzeća, privreda i poljoprivreda.

Svanuće - Ujedinjeno Valjevo može

Konferencija za medije izborne liste “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”/ Foto: Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”

Ivan Manić, kandidat za gradonačelnika koalicije, predstavio je rešenja za brojne probleme koje su uočili u radu Gradske uprave. Prema njegovim rečima, Gradska uprava je ključna za funkcionisanje grada i ona treba da bude po meri svih građana i privrede Valjeva. Naveo je da nije slučajno da će prva aktivnost novog gradonačelnika Valjeva biti upravo sastanak sa svim zaposlenim u Gradskoj upravi.

“Naš cilj je jasan, organizovaćemo transparentan i na zakonima zasnovan rad Gradske uprave, tako da građanima i privredi pruža profesionalne, kvalitetne i efikasne usluge i obezbedi uslove za dalji planski razvoj grada u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama. Uočili smo više problema u radu Gradske uprave – planski dokumenti za razvoj grada nedostaju ili kasne, a primena onih koji postoje se neadekvatno prati, netransparentnost rada različitih segmenata gradske uprave, loše upravljanje i politički uticaji na njeno funkcionisanje, neadekvatno planiranje i realizacija budžeta i javnih nabavki, neadekvatan nadzor nad realizacijom (pre svega) građevinskih projekata koji se finansiraju iz budžeta, neadekvatna struktura Gradske uprave koja ne odgovara potrebama grada Valjeva“, nabrojao je Manić i predstavio rešenja za koja će se koalicija “Ujedinjeno Valjevo može” zalagati kako bi se navedeni problemi u radu Gradsku uprave prevazišli:  

“Završićemo sve nedostajuće planske dokumente za razvoj grada, kontrolisati njihovu primenu i o tome redovno izveštavati građane. Sprovešćemo analizu rada svih odeljenja i službi Gradske uprave i oceniti rad rukovodilaca uz primenu profesionalnih kriterijuma. Uvešćemo jasne principe koordinacije rada različitih odeljenja i službi Gradske uprave i striktno pratiti i kontrolisati njihovo funkcionisanje uz redovno izveštavanje o njihovom radu. Osnažićemo rad službe za upravljanje ljudskim resursima kako bismo obezbedili striktnu primenu profesionalnih kriterijuma kod zapošljavanja, ocenjivanja učinka, napredovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u Gradskoj upravi kako bismo unapredili kvalitet usluga za građane i privredu. Svešćemo institut privremeno-povremenih poslova na minimum. Primenjivaćemo Lokalni antikorupcijski plan, posebno u delu koji se odnosi na javne nabavke i finansiranje projekata. U skladu sa zakonom ćemo primenjivati pravila finansijskog upravljanja i kontrole u radu organa Grada. Uvešćemo striktnu kontrolu procesa odabira nadzornih organa za realizaciju građevinskih aktivnosti, kao i strogu kontrolu njihovog rada. Formiraćemo Odeljenje za zaštitu životne sredine i sprovešćemo odluku o uvođenju institucije lokalnog Zaštitnika građana (ombudsmana), kako bi naši sugrađani dobili još jedan mehanizam za zaštitu svojih prava”, naveo je Ivan  Manić.

Ivan Manić - Svanuće (2)

Ivan Manić kandidat za gradonačelnika / Foto: Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”

Aleksandar Đukić je govorio o aktivnostima koje za cilj imaju profesionalizaciju upravljanja javnim komunalnim preduzećima, kako bi se povećala njihovu efikasnost, unapredio kvalitet usluga i obezbedio njihov dalji razvoj u skladu sa potrebama građana i privrede.
Đukić je prvo naveo neke od problema koji su zajednički za sva valjevska komunalna preduzeća (politički umesto profesionalnog menadžmenta, nedostatak dugoročnog planiranja u radu lokalnih javnih komunalnih preduzeća, loša opremljenost javnih komunalnih preduzeća sredstvima za rad, nedostatak koordinacije između javnih komunalnih preduzeća, loš kvalitet usluga) i predložio sledeće mere u toj oblasti:
“Analiziraćemo rad rukovodilaca javnih komunalnih preduzeća, javno prikazati ocene njihovog rada i sprovesti otvorene, nepristrasne i profesionalno vođene konkurse za izbor rukovodilaca tih preduzeća. Sprovešćemo otvorene i nepristrasne konkurse za izbor rukovodilaca javnih komunalnih preduzeća na bazi profesionalnih kriterijuma u onim preduzećima u kojima je to po zakonu moguće izvesti zbog dužine mandata već imenovanih direktora. Pri izboru direktora javnih preduzeća i članova nadzornih odbora striktno ćemo primenjivati procedure previđene u Lokalnom antikorupcijskom planu. Uvešćemo strogu kontrolu rada javnih komunalnih preduzeća, a pre svega u domenu planiranja, trošenja sredstava, zapošljavanja i pružanja usluga građanima i privredi. Uskladićemo razvojne planove javnih komunalnih preduzeća sa razvojnim planovima grada, redovno ćemo pratiti realizaciju tih planova i pružati podršku javnim komunalnim preduzećima u njihovoj primeni. U skladu sa razvojnim planovima javnih komunalnih preduzeća napravićemo prioritete za nabavku potrebne opreme i sredstava za rad i izveštavati javnost o nabavkama. Uvešćemo posebno telo za koordinaciju rada javnih komunalnih preduzeća kojim će rukovoditi gradonačelnik. Uvešćemo mehanizme za ocenu kvaliteta rad javnih komunalnih preduzeća koji će biti dostupni građanima i privredi”, kazao je Aleksandra Đukić.
Aleksandar Đukić - Svanuće (1)

Aleksandar Đukić / Foto: Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”

Govoreći o oblasti privrede, Marijana Milivojević je istakla da Valjevo mora da postane aktivni igrač na privrednom nebu Srbije i mesto na kojem postoje dobri uslovi za poslovanje, ali u skladu sa zakonima ove zemlje.
“Nas u Valjevu ne zanimaju prljave industrije, niti rudarenje. To odlučno naglašavamo. Naš cilj je da stvorimo podsticajnu atmosfere za razvoj preduzetništva na teritoriji Valjeva sa akcentom na domaće privredne subjekte. Naš grad mora da ima jasne strateške pravce razvoja u svim domenima, pa i u domenu privrednog razvoja i zato ćemo doneti Plan privrednog razvoja Grada Valjeva vodeći računa o svim specifičnostima našeg kraja. Reafirmisaćemo rad Privrednog saveta grada Valjeva (osim vesti da je oformljen 2021. godine ne postoje druge javno dostupne informacije o njegovim aktivnostima) kako bismo u saradnji sa privrednicima našeg grada kreirali podsticajnu atmosferu za razvoj poslovanja i ekonomski napredak. Nastavićemo razvoj industrijske zone i privlačenje investitora u nju. Radićemo na povećanju efikasnosti gradske administracije i lokalnih komunalnih preduzeća kako bi pružali bolje, efikasnije i jeftinije usluge privredi”, rekla je Marijana Milivojević.
Marijana Milivojević

Marijana Milivojević / Foto: Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”

Ona je posebno govorila o predlozima mera podrške za nove i već postoojeće preduzetnike: “Što se tiče novih preduzetnika, subvencionisaćemo deo kamata za poslovne bankarske kredite kao podršku mladima do 30 godina starosti koji pokreću svoja preduzeća. Uvešćemo podršku novim preduzetnicima kroz obezbeđenje besplatnih knjigovodstvenih usluga u trajanju od 6 meseci. Uvešćemo podršku za pokretanje sopstvenog posla u iznosu od 360.000 dinara na teritoriji grada uz obavezu da firma ima bar jednog zaposlenog radnika i da ne sme privremeno zatvoriti ili trajno prekinuti sa radom minimum jednu godinu od osnivanja. Što se tiče podrške već postojećim preduzetnicima, uvešćemo novčanu podršku lokalnim preduzetnicima za zapošljavanje lica sa l evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Pomoći ćemo lokalnim preduzetnicima da pod povlašćenim uslovima dobijaju lokacije za izgradnju novih proizvodnih postrojenja u industrijskoj zoni u Valjevu i priključke na komunalnu infrastrukturu. Smanjićemo firmarine i porez na imovinu preduzeća kao stimulans za otvaranje novih radnih mesta. U isto vreme ćemo povećati firmarine za kockarnice i kladionice”, naglasila je Marijana Milivojević.
U obasti poljoprivrede cilj je stvaranje uslova za modernu poljoprivrednu proizvodnju i pristojan život u valjevskim selima. O tome je na konferenciiji za medije govorio Goran Gavrilović. On je podsetio da je Grad Valjevo imao napravljenu Strategiju ruralnog razvoja za period 2012-2022, ali da nije poznato da li su i u kojoj meri realizovane aktivnosti predviđene tim dokumentom, jer vlast nije podnela nikakav izveštaj o tome.
Goran Gavrilović - Svanuće

Obraćanje Goraana Gavrilovića / Foto: Koalicija “Ujedinjeno Valjevo može”

“Jasno je da je stanje na seoskom području loše. Naročito u pogledu infrastrukture i uslova za život. Posetili smo više valjevskih sela i većina ima iste probleme – loše puteve, loše snabdevanje vodom i strujom, uslovljavanje da se nešto na selu uradi time da se glasa za vladajuću stranku. To mora da se promeni”, istakao je Goran Gavrilović, a kao prvu stavku na putu ka toj promeni naveo izradu Plana ruralnog razvoja.
“Napravićemo Plan ruralnog razvoja (prethodni je istekao još 2022.), kao najvažniji dokument delovanja Grada u oblasti razvoja poljoprivrede i sela. Takav plan obuhvata planove ne samo za razvoj poljoprivrede, već i za revitalizaciju sela i stvaranje uslova za pristojan život na selu. Nakon dolaska na vlast obići ćemo sva valjevska sela i u dogovoru sa stanovništvom napraviti jasan i javan višegodišnji plan ulaganja u infrastrukturu na seoskom području koji će biti dostupan javnosti i čije sprovođenje će građani moći da prate. To praktično znači da put i voda u selu više neće zavisiti od toga da li ste glasali za ovu ili onu stranku. Uvešćemo red i ukinuti ucenjivanje naših vrednih zemljoradnika. Mnogo je ljudi na selu koji su sami i kojima je potrebna pomoć. U saradnji sa ustanovama socijalne zaštite osmislićemo programe pomoć staračkim domaćinstvima (Služba za ruralnu pomoć) na seoskom području. Podsticaćemo ideje za razvoj seoskog turizma, kao vida dodatne zarade i plasmana proizvoda koje seoska domaćinstva prave. Valjevska sela su lepa i mogu da privuku dosta turista. I valjevskim selima je potrebno sVAnuće”, poručio je na kraju izlaganja Goran Gavrilović.
Facebook komentari

About Valjevo Vesti

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.

Leave a Reply