Održana 66. sednica Gradskog veća

Na 66. sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva. Zakonom o porezima na imovinu propisano je da prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Sednica Gradskog veća

Sednica Gradskog veća održana 20. novembra 2018. (foto: Grad Valjevo)

Utvrđen je predlog Odluke o davanju na upotrebu i privremeno korišćenje objekata br. 1 i br. 2 postojećih na katastarskoj parceli br.838/1 KO Tubravić Zemljoradničkoj zadruzi Brezovice-organik Brezovice, Brezovice bb. Zemljoradniča zadruga obratila se zahtevom za davanje na upotrebu i privremeno korišćenje nepokretnosti, koje su bile vlasništvo stečajnog dužnika A.D. „VIK“ Valjevo, a koje je Republika Srbija stekla u svojini, na osnovu rešenja Ministarstva finansija, Poreske uprave-Filijala Valjevo od 2006. godine i iste dala na privremeno korišćenje, čuvanje i upravljanje gradu Valjevu. U zahtevu je nevedeno da bi u objektima bila otvorena mlekara za proizvodnju organskog sira i kajmaka.

Takođe je utvrđen predlog izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini. U Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini tačka 2 menja se i glasi „Sredstva iz tačke 1 ovog programa koristiće se za finansiranje sledećih projekata i aktivnosti: Kontrola kvaliteta vazduha i merenje nivoa komunalne buke u gradu, Aktivnosti u ZPD „Klisura reke Gradac“, Uklanjanje divljih deponija sa teritorije grada Valjeva, Specijalizovane usluge-usklađivanje projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine, Mašine i oprema-aproprijacije je namenjena opremanjem JKP „Vodovod“, Zgrade i građevinski objekti-fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i projektovanje kišne i fekalne kanalizacione mreže i studija ekonomske isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda Divčibare i revizija projekta kanalizacije sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda Divčibare, Kapitalne subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama“.

Odbijena je žalba PP „Lord“ d.o.o. iz Valjeva izjavljena na Rešenje Gradske uprave grada Valjeva i prigovor Vladimira Andrejevića iz Valjeva izjavljen na Zaključak Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i objedinjenu proceduru.

Kabinet Gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.