Održana 72. sednica Gradskog veća

Na 72. sednici Gradskog veća razmatran je Izveštaj o izvršenju godišnjeg plana rada za 2017/2018. godinu Predškolske ustanove „Milica Nožica“ Valjevo. Predškolska ustanova „Milica Nožica“ u najvećoj meri u 2017/2018. godini ispunila je planirane aktivnosti stoji u izveštaju. U izveštajnom periodu delatnost Ustanove se odvijala kroz obezbeđenje dnevnog boravka i ishrane dece, kroz ostvarivanje vaspitno-obrazovne, preventivno-zdravstvene i socijalne funkcije, a sve kroz ostvarivanje celodnevnog, četvoročasovnog, povremenih i posebnih oblika rada sa decom uzrasta do polaska u osnovnu školu. Ustanova je organizovala rad sa decom u celodnevnom programu u 95 grupa sa 2189 dece, četvoročasovni oblik rada bio je organizovan u okviru 35 grupa sa 345-oro dece u šest vrtića u gradu i dva u selu, kao i prilagođenim prostorijama osnovnih škola. Program za decu na bolničkom lečenju realizovan je u okviru jedne grupe sa 15-oro dece. Vaspitno-obrazovni rad bio je organizovan u ukupno 131 grupi sa 2549-oro dece. Predškolska ustanova „Milica Nožica“ u potpunosti je ostvarila planirane zadatke i ciljeve planirane Godišnjim planom rada za 2017/2018. godinu, preduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u ostvarivanju delatnosti ustanove, predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Sa 72. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada za 2018/2019. godinu Predškolske ustanove “Milica Nožica”.

Razmatran je predlog rešenja o davanju saglasnosti na predlog Odluke o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku upisa dece u ustanovu. Pravilnikom iz 2013. godine i izmenama pravilnika iz 2015. godine bilo je predviđeno da se konkurs za prijem dece raspisuje jednom godišnje, tokom meseca marta i da traje najmanje 60 dana. Primenom pravilnika u praksi potvrdilo se da ovako dug rok za prijavljivanje dece doprinosi neefikasnosti konkursa i samim tim usporava sve ostale postupke prilikom odlučivanja, pa je predloženo da se konkurs za prijem dece objavljuje u lokalnim javnim glasilima tokom marta meseca i da bude otvoren najmanje 30 dana, kako bi na ovaj način doprineli efikasnosti rada i ubrzali sve faze postupka za donošenje odluke o upisu dece.

Sa 72. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Članovi Gradskog veća su razmatrali i predloge programa rada za 2019. godinu budžetskih ustanova Centra za socijalni rad “Kolubara” Valjevo, Doma zdravlja Valjevo, Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“, Narodnog muzeja Valjevo, Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ Valjevo, Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“, „Moderne galerije Valjevo“, Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Mića Trnavac“, Centra za kulturu Valjevo, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Valjevo, Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo i Ustanove za fizičku kulturu „Valis“. Na sve predloge programa rada pomenutih ustanova data je saglasnost.

Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog izmene i dopune plana generalne regulacije za Turistički centar Divčibare. Ponovne izmene se odnose na namenu sportskih kompleksa i objekata, kako bi se omogućila izgradnja zatvorenih sportskih terena (sportskih hala) nezavisno od procenta i zauzetosti parcele objektima sa pratećim komercijalnim i smeštajnim kapacitetom.

Sa 72. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Utvrđen je predlog Odluke o dimničarskim uslugama, a razlog za njeno donošenje sadržan je u potrebi usklađivanja materije koja se navedenom odlukom reguliše sa Zakonom o komunalnim delatnostima.Ovom odlukom se uređuju uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga, određuje vršilac ove komunalne delatnosti, propisuju prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, način finansiranja i obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju delatnosti, obaveze u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju usluge, mere zabrane, nadzor nad primenom ove odluke i novčane kazne za prekršaje koji su propisani ovom odlukom. Predviđene i određene kazne za prekršaje u pravilnom održavanju dimovodnih objekata, ložišnih uređaja kao i ventilacionih kanala i uređaja kreću se u rasponu od pet do sto hiljada dinara.

Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama Statuta Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ Valjevo, a odredbe se odnose na uslove za imenovanje i nadležnosti direktora biblioteke i usklađene su sa odredbama Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakona o zaposlenima u javnim službama i odredbama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Sa 72. sednice Gradskog veća (foto: Grad Valjevo)

Na zasedanju Gradskog veća razmatran je godišnji Izveštaj o realizaciji prispelih sredstava na račun budžeta Grada Valjeva od naplaćenih novčanih kazni za učinjene prekršaje u saobraćaju u 2018. godini, kao i predlog Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2019. godini, koji je pripremio Savet za bezbednost saobraćaja na putevima grada Valjeva. Ovim programom utvrđuje se namena i raspodela planiranih sredstava u budžetu grada Valjeva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 35.000.000,00 dinara.

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.