Održana 81. sednica Gradskog veća

Na 81. sednici Gradskog veća razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Zdravstvene ustanove Apoteka Valjevo za 2018. godinu. U Apoteci Valjevo se obavlja farmaceutska delatnost na primarnom nivou na području Kolubarskog upravnog okruga za grad Valjeva i opštine Lajkovac, Ljig, Mionicu, Ub i Osečinu i ista obuhvata promociju zdravlja, promet na malo lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije, izradu magistralnih, galenskih lekova i pomoćnih lekovitih preparata, davanje saveta pacijentima za pravilnu upotrebu lekova.

Mrežu poslovnih jedinica Apoteke Valjevo čini 9 ogranaka i 12 jedinica za izdavanje gotovih lekova koje se nalaze u šest opština Kolubarskog okruga. Sve apoteke ispunjavaju potrebne uslove koji su bliže određeni Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama, kako u pogledu prostora i opreme, tako i u pogledu potrebnog kadra. Ova ustanova je u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 689.384.174,47 dinara, a ukupni rashodi su iznosili 658.659.627,36 dinara. U prošloj godini zabeleženo je i pored teških uslova pozitivno poslovanje ove ustanove.

Članovi Gradskog veća danas su razmatrali izveštaje javnih komunalnih preduzeća o realizaciji programa i poslovanja za period 01.01. do 31.03.2019. godine. Svi razmatrani izveštaji su prihvaćeni od strane Gradskog veća i isti će biti razmatrani na narednoj sednici Skupštine grada Valjeva.

Na današnjoj sednici utvrđen je predlog zaključka o usvajanju operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2019. godinu, a takođe i predlog zaključka o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za ovu godinu. Prihvaćen je i Izveštaj o štabu za vanredne situacije grada Valjeva za 2018. godinu.

Utvrđen je predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa Bosis u naseljenom mestu Popučke.

Takođe je utvrđen i predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohoigijene. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Valjeva, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, finansiranje, način obezbeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalne delatnosti i obaveze u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju komunalne usluge, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu. Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta je predložila izmene. Imajući u vidu da pojedini sportski klubovi najveći deo svog budžeta izdvajaju za finansiranje hranarine sportistima u iznosu koji je veći od neoporezivog dela koji u ovom trenutku iznosi 9.784,00 dinara, predloženim izmenama se propisuje da se za ove namene mogu obezbediti i troškovi u visini najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta grada Valjeva za realizaciju aktivnosti koje su predviđene Godišnjim programom, u skladu sa propisima. Ovim izmenama se obezbeđuje racionalnije korišćenje sredstava za funkcionisanje kluba kroz realizaciju programskih aktivnosti.

Na 81. sednici Gradskog veća utvrđeni su: predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata, predlog odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu, kao i predlog dopune Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Komisija za utvrđivanje osnova i visine naknade šteta od ujeda pasa lutalica podnela je dva predloga za isplatu 66.200,00 dinara za odštetu usled uginuća domaćih životinja i 80.000,00 dinara zbog napada pasa lutalica.

 

Kabinet gradonačelnika

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.