Održana 82. sednica Gradskog veća

Na juče održanoj sednici Gradskog veća razmatran je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP “Vodovod-Valjevo” za 2019. godinu, predlog Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera, Predlog izmene i dopune plana generalne regulacije “Privredna zona”, predlog Odluke o određivanju procenta javnog kapitala grada Valjeva u privrednom društvu “Tehnohemija” Beograd koji se privatizuje i Predlog Pravilnika o izmenama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službe budžetske inspekcije grada Valjeva.

Program poslovanja JKP “Vodovod-Valjevo” usvojen je na sednici Skupštine grada Valjeva 1. marta 2019. godine, a razlog za njegovu izmenu i dopunu  su  opredeljena finansijska sredstva Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu za realizaciju Projekta “Magistralni vodovod Valjevo – Brankovina – prva faza”. U tu svrhu, na ime izgradnje održavanja gradske vodovodne mreže predviđena su sredstva u iznosu od 14.000.000,00 dinara, a takođe je iz sredstava ovog preduzeća opredeljen iznos od 1.040.000,00 dinara.

Odlukom o manjim montažnim objektima privremenog karaktera, koja je danas razmatrana, propisuju se uslovi i način postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama, balon hala sportske namene, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prevozu i plovila na vodnom zemljištu na teritoriji grada Valjeva. Odredbe ove odluke ne primenjuju se na postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera za vreme održavanja gradskih manifestacija.

Predsednik Radne grupe za izmenu Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera Svetislav Petrović, diplomirani inženjer saobraćaja, šef Odseka za urbanizam, saobraćaj i objedinjenu proceduru, detaljno je obrazložio ovu tačku dnevnog reda. Istakao je da se radi o potrebi usklađivanja odredaba odluke sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Predloženom odlukom preciznije je regulisano postavljanje objekata na javne i druge površine, a precizirani su i uslovi za postavljanje drugih montažnih objekata. Odredbama ove odluke propisano je da se manji montažni objekti postavljaju na osnovu programa koje donosi Gradsko veće. Prma rečima Petrovića, jedina promena koja je veoma bitna je da su nekada samo kiosci građeni na osnovu programa, a sada za sve manje montažne objekte treba da se rade programi postavljanja, a te programe postavljanja manjih montažnih objekata će donositi Gradsko veće i nakon usvojenog programa od strane Gradskog veća izdavaće se pojedinačna odobrenja za lokacije koje su na javnim površinama.

Utvrđen je predlog izmene i dopune plana generalne regulacije “Privredna zona”. Takođe je utvrđen i predlog odluke o određivanju procenta javnog kapitala grada Valjeva u privrednom društvu “Tehnohemija” Beograd, koji se privatizuje.

Članovi Gradskog veća su na jučerašnjoj sednici usvojili Pravilnik o izmenama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službe budžetske inspekcije grada Valjeva. U pravilniku vrši se izmena u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine u Odseku za zaštitu životne sredine, kod radnog mesta za monitoring i unapređenje životne sredine u zvanju mlađeg savetnika predlaže se promena uslova – kompetentnosti za popunjavanje navedenog radnog mesta. Umesto pravnih ili ekonomskih nauka stajaće društveno-humnanističke nauke.

Grad Valjevo

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.