Održana 90. sednica Gradskog veća

Na 90. sednici Gradskog veća razmatrano je 17 tačaka dnevnog reda. Članovi Gradskog veća su razmatrali predloge odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zdravstvenu zaštitu, za unapređenje stanovanja i za zapošljavanje Roma i Romkinja za period 2019-2023 godine.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

“Lokalni akcioni plan za zdravstvenu zaštitu Roma i Romkinja je dokument koji pruža aktivnu podršku Romima i Romkinjama za uključivanje u zdravstveni sistem, podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, pružanje  kvalitetne zdravstvene zaštite ovoj populaciji, posebno deci i ženama, preventivne nege i usluge zdravstvene zaštite pod istim uslovima pod kojima su one dostupne ostatku stanovništva, zatim uključivanje kvalifikovanih Roma i Romkinja u programe zdravstvene zaštite koji se odnose na njihovu zajednicu, kad god je to moguće.

Lokalni akcioni plan za unapređenje stanovanja Roma i Romkinja za period 2019-2023 godine, a prema Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2018-2025, najznačajniji problemi u vezi stanovanja Roma i Romkinja su nepostojanje urbanističko planske dokumentacije za romska naselja u jedinicama lokalne samouprave, neregulisan imovinsko-pravni status parcela i objekata, neopremljenost podstandardnih romskih naselja adekvatnom komunalnom infrastrukturom i drugim servisima, što ima za posledicu značajan procenat nepriključenja objekata na komunalnu infrastrukturu, zatim loš kvalitet postojećih objekata, fizička nebezbednost i loš stambeni komfor i neuređenost kao i nedostaci socijalnog stanovanja. Lokalnim akcionim planom utvrđuju se prioriteti u vezi stanovanja Roma i Romkinja u Valjevu i to kroz legalizaciju parcela i stambenih objekata u neformalnim romskim naseljima, zatim poboljšanje postojećih stambenih objekata sagrađenih od slabih materijala,opremanje naselja odgovarajućom komunalnom infrastrukturom i priključivanje stambenih objekata i unapređenje putne infrastrukture prema i unutar naselja i ulične rasvete.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Strategija naglašava da su oblasti rada i zapošljavanja za romsku populaciju od posebne važnosti, jer radom kojim se ostvaruje zarada i prihod, s jedne strane se utiče na povećanje ekonomske samostalnosti i ličnog i porodičnog standarda, a s druge strane, putem zapošljavanja, na poseban način se utiče na socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Prioriteti LAP-a za zapošljavanje Roma i Romkinja su: povećanje kapaciteta radno sposobnih Roma i Romkinja za zapošljavanje, povećanje stope zaposlenosti radno sposobnih Roma i Romkinja kroz javne radove, zapošljavanje u javnom sektoru i kroz samozapošljavanje i osnaživanje civilnog sektora u zapošljavanju Roma i Romkinja.

Ovi dokumenti predviđaju aktivnosti, očekivane rezultate aktivnosti, indikatore rezultata, sredstva verifikacije i nosioce aktivnosti. Za aktivnosti u ovoj godini nisu potrebna finansijska sredstva tako da Odlukom o budžetu za 2019. godinu i nisu planirana sredstva za realizaciju gore pomenutih lokalnih akcionih planova Roma i Romkinja. Za svaku narednu godinu sredstva će biti planirana u skladu sa odlukom o budžetu i planiranim aktivnostima za tu godinu.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Razmatrani su i usvojeni od strane Gradskog veća Izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ iz Valjeva, JKP „Vidrak“, JKP „Vodovod-Valjevo, JKP „Polet“ i JKP „Toplana-Valjevo“ za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine.

Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode za Valjevsku Kamenicu JKP „Vodovod-Valjevo“. Cena usluge za isporuku vode u Valjevskoj Kamenici iznosi 59,51 dinar po kubnom metru, bez obračunatog PDV-a, a nove cene usluga za isporuku vode primenjivaće se po dobijanju saglasnosti od strane osnivača.

Takođe su čanovi Gradskog veća su utvrdili i predlog izmene programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2019. godini.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Na današnjem zasedanju razmatran je i usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Po rečima zamenika načelnika Gradske uprave Dragane Đenić ovim pravilnikom se ne menja broj zaposlenih, već se u dva odeljenja zbog sticanja uslova menjaju zvanja zaposlenih.

Razmatrani su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Zoranu Piviću iz Veselinovaca biće isplaćeno 69.620,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja –umatičenih ovaca od ujeda pasa lutalica, a Miloju Petroviću iz Donje Grabovice, biće isplaćeno 51.320,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja-ovaca od ujeda pasa lutalica.

Gradsko veće, donelo je zaključak o raskidu Ugovora za izradu softverskog rešenja za vođenje katastra puteva / ulica sa kategorizacijom na teritoriji grada Valjeva, koji je Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove Valjevo zaključila sa grupom ponuđača koju čine privredna društva „Planet Soft“ doo Beograd, „Planet Soft“ doo Banja Luka, BiH i Inova „Informatički inženjering“doo Banja Luka 9. maja 2017. godine”, navodi se u saopštenju poslatom iz Kabineta gradonačelnika o održanoj 90. sednici Gradskog veća.

Autor: REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.
inegöl escort gemlik escort nilufer escort bursa escort bursa escort konya escort antalya escort escort bolu escort