Održana 90. sednica Gradskog veća

Na 90. sednici Gradskog veća razmatrano je 17 tačaka dnevnog reda. Članovi Gradskog veća su razmatrali predloge odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zdravstvenu zaštitu, za unapređenje stanovanja i za zapošljavanje Roma i Romkinja za period 2019-2023 godine.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

“Lokalni akcioni plan za zdravstvenu zaštitu Roma i Romkinja je dokument koji pruža aktivnu podršku Romima i Romkinjama za uključivanje u zdravstveni sistem, podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, pružanje  kvalitetne zdravstvene zaštite ovoj populaciji, posebno deci i ženama, preventivne nege i usluge zdravstvene zaštite pod istim uslovima pod kojima su one dostupne ostatku stanovništva, zatim uključivanje kvalifikovanih Roma i Romkinja u programe zdravstvene zaštite koji se odnose na njihovu zajednicu, kad god je to moguće.

Lokalni akcioni plan za unapređenje stanovanja Roma i Romkinja za period 2019-2023 godine, a prema Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2018-2025, najznačajniji problemi u vezi stanovanja Roma i Romkinja su nepostojanje urbanističko planske dokumentacije za romska naselja u jedinicama lokalne samouprave, neregulisan imovinsko-pravni status parcela i objekata, neopremljenost podstandardnih romskih naselja adekvatnom komunalnom infrastrukturom i drugim servisima, što ima za posledicu značajan procenat nepriključenja objekata na komunalnu infrastrukturu, zatim loš kvalitet postojećih objekata, fizička nebezbednost i loš stambeni komfor i neuređenost kao i nedostaci socijalnog stanovanja. Lokalnim akcionim planom utvrđuju se prioriteti u vezi stanovanja Roma i Romkinja u Valjevu i to kroz legalizaciju parcela i stambenih objekata u neformalnim romskim naseljima, zatim poboljšanje postojećih stambenih objekata sagrađenih od slabih materijala,opremanje naselja odgovarajućom komunalnom infrastrukturom i priključivanje stambenih objekata i unapređenje putne infrastrukture prema i unutar naselja i ulične rasvete.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Strategija naglašava da su oblasti rada i zapošljavanja za romsku populaciju od posebne važnosti, jer radom kojim se ostvaruje zarada i prihod, s jedne strane se utiče na povećanje ekonomske samostalnosti i ličnog i porodičnog standarda, a s druge strane, putem zapošljavanja, na poseban način se utiče na socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Prioriteti LAP-a za zapošljavanje Roma i Romkinja su: povećanje kapaciteta radno sposobnih Roma i Romkinja za zapošljavanje, povećanje stope zaposlenosti radno sposobnih Roma i Romkinja kroz javne radove, zapošljavanje u javnom sektoru i kroz samozapošljavanje i osnaživanje civilnog sektora u zapošljavanju Roma i Romkinja.

Ovi dokumenti predviđaju aktivnosti, očekivane rezultate aktivnosti, indikatore rezultata, sredstva verifikacije i nosioce aktivnosti. Za aktivnosti u ovoj godini nisu potrebna finansijska sredstva tako da Odlukom o budžetu za 2019. godinu i nisu planirana sredstva za realizaciju gore pomenutih lokalnih akcionih planova Roma i Romkinja. Za svaku narednu godinu sredstva će biti planirana u skladu sa odlukom o budžetu i planiranim aktivnostima za tu godinu.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Razmatrani su i usvojeni od strane Gradskog veća Izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ iz Valjeva, JKP „Vidrak“, JKP „Vodovod-Valjevo, JKP „Polet“ i JKP „Toplana-Valjevo“ za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine.

Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o ceni vode za Valjevsku Kamenicu JKP „Vodovod-Valjevo“. Cena usluge za isporuku vode u Valjevskoj Kamenici iznosi 59,51 dinar po kubnom metru, bez obračunatog PDV-a, a nove cene usluga za isporuku vode primenjivaće se po dobijanju saglasnosti od strane osnivača.

Takođe su čanovi Gradskog veća su utvrdili i predlog izmene programa korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2019. godini.

90. sednica Gradskog veća / Foto: Grad Valjevo

Na današnjem zasedanju razmatran je i usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva. Po rečima zamenika načelnika Gradske uprave Dragane Đenić ovim pravilnikom se ne menja broj zaposlenih, već se u dva odeljenja zbog sticanja uslova menjaju zvanja zaposlenih.

Razmatrani su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Zoranu Piviću iz Veselinovaca biće isplaćeno 69.620,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja –umatičenih ovaca od ujeda pasa lutalica, a Miloju Petroviću iz Donje Grabovice, biće isplaćeno 51.320,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja-ovaca od ujeda pasa lutalica.

Gradsko veće, donelo je zaključak o raskidu Ugovora za izradu softverskog rešenja za vođenje katastra puteva / ulica sa kategorizacijom na teritoriji grada Valjeva, koji je Gradska uprava za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove Valjevo zaključila sa grupom ponuđača koju čine privredna društva „Planet Soft“ doo Beograd, „Planet Soft“ doo Banja Luka, BiH i Inova „Informatički inženjering“doo Banja Luka 9. maja 2017. godine”, navodi se u saopštenju poslatom iz Kabineta gradonačelnika o održanoj 90. sednici Gradskog veća.

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.