Zbog ujeda platili 44 miliona!

Neke procene kažu da bi izgradnja još jednog azila za napuštene pse u Valjevu koštala dvostruko manje od godišnje isplate odštete građanima koje su napale lutalice.
U pro­te­klih ne­što vi­še od dve i po go­di­ne, za na­kna­du šte­te od uje­da pa­sa lu­ta­li­ca i sud­ske tro­ško­ve po tom osno­vu iz bu­dže­ta gra­da Va­lje­va i sa ra­ču­na Jav­nog ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „Vi­drak” is­pla­će­no je ukup­no pre­ko 44 mi­li­o­na di­na­ra.
Valjevo

Česta slika u centru Valjeva (foto: O. Banović)

Do sre­di­ne av­gu­sta iz grad­ske ka­se, za sud­ske pre­su­de i van­sud­ska po­rav­na­nja sa oni­ma ko­ji su ima­li bli­ske su­sre­te sa če­tvo­ro­no­žnim lu­ta­li­ca­ma, oti­šlo je 3,72 mi­li­o­na di­na­ra, dok ci­fra za ko­ju je ostao „kra­tak” JKP „Vi­drak”, ko­ji oba­vlja ko­mu­nal­nu de­lat­nost zo­o­hi­gi­je­ne u gra­du, još uvek ni­je po­zna­ta, ali si­gur­no ni­je ma­la.

Ovo su po­da­ci iz „In­for­ma­ci­je u ve­zi sa re­ša­va­njem pro­ble­ma pa­sa lu­ta­li­ca i ma­ča­ka u gra­du Va­lje­vu”, ko­je je Ode­lje­nje za lo­kal­ni raz­voj, pri­vre­du i ko­mu­nal­ne po­slo­ve pri­pre­mi­lo za Skup­šti­nu gra­da.

U in­for­ma­ci­ji sto­ji da se iz go­di­ne u go­di­nu po­ve­ća­va broj od­štet­nih zah­te­va po osno­vu uje­da pa­sa lu­ta­li­ca, što za po­sle­di­cu ima i ve­će tro­ško­ve ko­je grad Va­lje­vo i JKP „Vi­drak” mo­ra­ju da is­pla­te po osno­vu pre­su­da i van­sud­skih po­rav­na­nja.

Ne­zva­nič­ne pro­ce­ne ka­žu da bi adap­ta­ci­ja i pro­ši­re­nje po­sto­je­ćeg ili iz­grad­nja još jed­nog, no­vog azi­la za pse u Va­lje­vu ko­šta­la upo­la ma­nje od is­pla­te od­štet­nih zah­te­va zbog uje­da pa­sa lu­ta­li­ca na go­di­šnjem ni­vou.

Na osno­vu ras­po­lo­ži­vih po­da­ta­ka, Ode­lje­nje za lo­kal­ni raz­voj, pri­vre­du i ko­mu­nal­ne po­slo­ve pred­la­že da se iz­ra­di Stra­te­gi­ja za re­ša­va­nje pro­ble­ma na­pu­šte­nih pa­sa lu­ta­li­ca u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja ko­jom bi se de­fi­ni­sa­le me­re za sma­nje­nje po­pu­la­ci­je na­pu­šte­nih pa­sa na te­ri­to­ri­ji Va­lje­va, da se pro­ši­ri po­sto­je­ći ili iz­gra­di no­vi obje­kat azi­la za pse, da se Slu­žba zo­o­hi­gi­je­ne JKP „Vi­drak” do­dat­no opre­mi i ka­drov­ski oja­ča, da se una­pre­di po­stu­pak mir­nog re­ša­va­nja spo­ro­va za na­dok­na­du šte­te gra­đa­ni­ma ko­ji su se na­šli na me­ti pa­sa lu­ta­li­ca.

„Re­ži­ra­ni” uje­di pa­sa?
U in­for­ma­ci­ji ko­ju su nad­le­žni iz Grad­ske upra­ve pri­pre­mi­li za Skup­šti­nu gra­da na­vo­di se da se u po­stup­ci­ma ko­ji se pred su­dom vo­de po tu­žba­ma gra­đa­na zbog uje­da pa­sa lu­ta­li­ca u ve­ći­ni slu­ča­je­va da­je se pu­na ve­ra is­ka­zu tu­ži­o­ca, bez ob­zi­ra na ne­do­sta­tak sve­do­ka, ne­pot­pu­nu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju i kraj­nje sum­nji­ve okol­no­sti do­ga­đa­ja. Dru­gim re­či­ma, ja­sno je da ima i onih ko­ji na raz­ne na­či­ne uspe­šno „re­ži­ra­ju” uje­de pa­sa, sa­mo da bi na­pla­ti­li šte­tu iz grad­ske ka­se. Sud, ne­ret­ko, usva­ja tu­žbe­ne zah­te­ve bez ozbilj­ni­je ana­li­ze do­ka­za, što ima sve te­že po­sle­di­ce po bu­džet Va­lje­va, sa­op­šti­li su nad­le­žni iz Grad­ske upra­ve.
Slobodan Ćirić (Izvor: Politika, www.politka.rs)
Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.