Na 76. sednici Gradskog veća razmatran je i utvrđen Predlog Statuta grada Valjeva, na koji je Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dalo saglasnost uz obavezu da se u određenom roku navedeni nedostaci otklone, a druge odredbe predloga Statuta ostanu nepromenjenje. U članu 28. Predloga statuta reči: „najstariji odbornik“ zamenjuju se rečima „najstariji kandidat za odbornika novog saziva“, dok u članu 37 tačka 59, kod nadležnosti Skupštine grada, iza reči: „drugih delova naseljenih mesta“, dodaju se reči: uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave“, radi usaglašavanja sa članom 93 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi. U članu 53 tačka 21 brišu se reči: „donosi odluku o proglašenju vanredne situacije u Gradu u skladu sa zakonom“, a u članu 103 stav 2 iza reči „predsednik i“ briše se reč „najmanje“. U članu 7. stav 3 Predloga statuta navedeno je da se oblik i način upotrebe grba i zastave Grada utvrđuju odlukom Skupštine Grada, pa je potrebno da se u Statut unesu odredbe o izgledu grba i zastave, a član 9 treba dopuniti sledećim stavom: „Praznik Grada utvrđuje se Statutom, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave“. Iako je praznik utvrđen, ova odredba je neophodna u slučaju da dođe do potrebe izmene, odnosno ustanovljenja novog praznika.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije Grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije Grada Valjeva. Prema rečima načelnice Gradske uprave Jelice Panjković – Tešić izmene se odnose u Odeljenju za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove tako što se jedno radno mesto podiže u više zvanje, a u Zajedničkom javnom pravobranilaštvu dodaje se na postojeće stanje još jedan izvršilac, a to je u skladu sa skupštinskom odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.

Data je saglasnost na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Predragu Kuzmanoviću iz Žabara koji je podneo zahtev za naknadu štete nastale usled uginuća domaćih životinja /ovaca/ od ujeda pasa lutalica biće isplaćeno na ime naknade 62.850,00 dinara.

 

Kabinet gradonačelnika