Obavestenje o izboru facilitatora za zapošljavanje

Na osnovu javnog poziva koji je raspisao Grad Valjevo za upražnjeno radno mesto – facilitator za rad sa romskom zajednicom, Obaveštavamo Vas da je na osnovu Odluke komisije, u radni odnos je stupila osoba koja je zadovoljila kriterijume komisije.

Zaduženja Facilitora uklјučuju:

• Promovisanje zapošljavanja u romskoj zajednici I aktivno uključivanje u mere zapošljavanja
• Saradnja sa potencijalim poslodavcima
• Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
• Facilitacija komunikacije između zajedice I potecijalih posodavaca
• Organizacija radionica za korisnike
• Redovno izveštavanje o učinku
• Saradnja sa ostalim članovima projektnog tima I aktivno učešće na sastancima
• Redovna poseta romskim naseljima
· Drugi poslovi u skladu sa zahtevima projekta


Zaposleni zasniva radni odnos Ugovorom o radu na period od 9 meseci, zaključno sa 03.09.2020.godine.

Uloga i značaj facilitatora za zapošljavanje

Facilitator zapošljavanja ima središinju ulogu u projektu. Njegov položaj neće biti važan samo iz perspektive trenutnih aktivnosti veći u dugoročnom smislu.

On održava redovne kontakte sa romskom zajednicom , pre svega mladim Romima i Romkinjama radi promovisanja zapošljavaja i aktivnog uključivanja u društvo. Stvara kotakt sa preduzećima, institucijama. Dakle njegova uloga ide u dva smera – uspostavljanje veze poslodavca i potencijalnih praktikanata i jačanje individualizacija mogućnosti podrške zaposlenima /NSZ/ – potencijalnih praktikanata.

Na osnovu GAP analize koja je radjena u okviru ovog programa, neke od osnovih preporuka jesu:

  1. Informisati romsku zajednicu o svim mogućnnostima koje mogu koristiti.
  2. Kroz podršku je važno pružiti dodatnu „mentorsku“ podršku i baviti se pojedinačim slučajevima od početka do održivog zaposlenja.
  3. Diskriminacija je najveći problem sa kojim se suočava romska zajednica. Neophodnno je pokreuti mere ekonomskog osnaživanja same zajednice.
  4. Unapređenje procesa pojedinaca: Projekat u saradji sa nacionalnom službom za zapošljavanje bi trebalo da sprovodi kvalitetnije procedure unutar zajednice za posebne grupe ( mladi, Romknjie, lica sa višom ili visokom stručnom spremom, starija lica, preduzetnici i druge) kako bi se omogućilo preciznije usmeravanje mera podrške
  5. Prikupljanja podataka o broju, obrazovnom statusu i prioritetim problemima lokalne romske zajedice u oblasti zapošljavanja, posebno kroz pružanje direktne podrške nezaposlenim licima romske nacionalnosti u vidu iformacija o slobodnim radnnim mestima na tržištu rada
  6. Učestvovanje u promociji primera dobre prakse (kompanije koje zapošljavaju mlade Rome i Romkinje ), kroz promovisanje dobrih primera
  7. Za određeni broj Roma, posebno mladih pokrenuti programe stažiranja ili radne prakse uz stalnu podršku Projekta i mentora/facilitatora

Do sada je ostvaren kotakt sa odredjenim brojem renomiranih valjevskih kompanija koje bi imale kapaciteta za učešće, gde im je predstavljan program i koja bi njihova uloga bila.

 Moramo da pohvalimo firme koje su do sada kontaktirane i sa kojima je obavljen razgovor jer su veoma pozitivno reagovali na samu ideju programa.

Takodje, mora da se napomene kao veoma važna stavka da je potrebno po objavljivanju konkursa da se prijavi što veći broj kompanija i što više Roma i Romkinja koji su u potrazi za poslom.

Mi na ovaj način omogućavamo onima koji nemaju radno iskustvo, da ga steknu i nauče određeni posao za koji su zaiteresovani i stvore sebi veću mogućnost zapošljivosti.

Više informacija možete dobiti putem telefona na broj 014/502-603 ili putem e-maila : [email protected]

Facebook komentari

About REDAKCIJA VALJEVSKA POSLA

Početkom 2016. godine sa radom je počeo novi gradski portal na adresi www.valjevskaposla.info, koji je za vrlo kratko vreme, zbog svoje nepristrasnosti i objektivnosti, zabeležio izuzetnu posećenost i zadobio naklonost građana Valjeva. Cilj portala nije samo objavljivanje vesti, već i interakcija sa sugrađanima kroz različite sadržaje.