Sistem finansijskog upravljanja i kontrole – zakonska obaveza koja se retko primenjuje

O značaju i ulozi sestema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) malo se govori u javnosti i velika je nepoznanica, kako za pružaoce lokalnih javnih usluga (gradske i opštinske uprave, javna komunalna preduzeća i javne ustanove), koji imaju zakonsku obavezu da ga primenjuju, tako i za građane i pravna lica kao korisnike tih usluga. To je potvrđeno u Izveštaju o analizi rezultata istraživanja o oceni kvaliteta pruženih usluga i stanju primene sistema FUK u poslovanju pružalaca lokalnih javnih usluga, koje je u okviru projekta Centra za održivi lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) sprovedeno u tri okruga Zapadne Srbije. Rezultate tog istraživanja, vršenog na teritoriji Mačvanskog, Kolubarskog i Zlatiborskog okruga, predstavio je u prostorijama VIPOS-a, dr Slobodan Ilić, autor projekta “Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor”, koji COR realizuje uz podršku Programa DEMCOM 2019 i američke ambasade u Srbiji. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje stepena uvedenosti i primene sistema FUK kod pružalaca lokalnih javnih usluga, kao i da se vidi kako korisnici ocenjuju kvalitet tih usluga. Prezentujući Izveštaj, Ilić je istakao da su rezultati zabrinjavajući i vrlo interesantni za kreatore ekonomske politike.

Tokom predstavljanja Izveštaja o analizi rezultata istraživanja o oceni kvaliteta pruženih usluga i stanju primene sistema FUK u poslovanju pružalaca lokalnih javnih usluga / Foto: COR

Od posmatranih 27 pružalaca lokalnih javnih usluga (11 javno komunalnih preduzeća, 12 javnih ustanova i 4 jedinice lokalne samouprave) sa teritorije pomenuta tri okruga, samo 26 % je uvelo FUK, koji je inače zakonska obaveza. Kod polovine ispitanika od tih 26% FUK postoji samo na papiru, što znači da samo 15% ima uveden FUK koji se zaista primenjuje. Polovine ispitanika iz kategorije korisnika lokalnih javnih usluga nikada nije čula, ne zna ili vrlo malo zna o finansijskom upravljanju i kontroli. Između 60% i 70% ispitanika ne zna da pružaoci lokalnih javnih usluga imaju zakonsku obavezu da u svom poslovanju primene sistem FUK,  pri čemu 68% ispitanika su oni koji ne znaju da zbog toga što nije primenjen FUK oni koriste manje efikasne i skuplje lokalne javne usluge, da su u njima višestruko veće šanse za nastanak korupcije (68%), da su poslovanje i rad pružalaca javnih usluga potpuno netransparetni (67%), da je nad njihovim poslovanjem i radom otežan i neadekvatan nadzor osnivača (67%), odnosno otežan je nadzor javnosti nad trošenjem javnih resursa (66%).

“Na pitanje zašto se sistem FUK funkcionalno ne primenjuje, pružaoci lokalnih javnih usluga uglavnom su odgovarali da ne znaju zašto on i praktično ne funkcioniše. Da su se ralno izjasnili zašto nije uveden, rezultati bi bili još tragičniji. Vrlo je interesantno da je značajan procenat ispitanika među korisnicima usluga (56%) iskazalo zainteresovanost za uvođenje sankcija za rukovodioce koji ne ispunjavaju zakonski propisanu obavezu za primenu sistema FUK, dok je protiv toga bilo samo 11% ispitanika. Od 27 pružalaca usluga, njih 17 izjavilo je da njihovo rukovodstvo i zaposleni nisu imali obuku po uvođenju i primeni sisteme FUK, dok je 15% ispitanika odgovorilo da ne zna. To “ne znam” u najvećem broju slučajeva se odnosi da nisu imali obuku, što znači da skoro 80% ispitanika  nisu imali nikavu obuku u oblasti FUK”, precizirao je dr Slobodan Ilić.

Dr Slobodan Ilić, autor projekta “Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor” / Foto: Slobodan Ćirić

On je izneo podatke kako su korisnici usluga ocenili pružene usluge javnih komunalnih preduzeća, javnih ustanova i gradskih/opštinskih uprava i šta su im najveći problemi u komunikaciji sa njihovim predstavnicima.

“Najbolje ocenjeni kod javnih komunalnih usluga sa prosečnom ocenom 3.59 su preduzeća koja se bave snabdevanjem toplotnom energijom i prirodnim gasom, a najlošije oni koji pružaju parking usluge (prosečna ocena 3). Kada je reč o javnim uslugama, najbolje se ocenjuje ponuda i usluga biblioteke (4.19), a najlošije programi, ponude i usluge u oblasti sport i rekreacije (3.40). Što se tiče komunikacije i saradnje sa pružaocima usluga, 3 najveće prepreke koje prednjače među ponuđenih 6 su obimna dokumentacija koju treba priložiti (prosečna ocena 2, 54), nedostatak informacija o procedurama i dokumentima (2,65) i komplikovane i nerazumljive procedure (2,71)”, naveo je Ilić.

Ilić je istakao da je jedna od najvažnijih stvari u procesu finansijskog upravljanja i kontrole identifikacija rizika, koji onemogučavaju ostvarenje ciljava ovih institucija, kao i definisanje strategija kako će se upravljati tim rizicima. “S tim u vezi 16 pružalavca lokalnih javnih usluga (59%) su rekli da kod njih nisu sačinili i usvojili registar rizika, a njih 14 ( 52%) su rekli da nisu sačinini i usvojili strategiju upravljanja rizicima. Takođe, 15 pružalaca usluga (55%) su rekli da nisu sačinili registar procesa, a njih 44% nije ni započelo sa identifikacijom i popisom poslovnih procesa. Ako nemate identifikovane i popisane poslovne procese onda je potpuno razumljivo da ne možete da radite po procedurama, a onda je potpuno razumljivo da možete da radite na način koji ne odgovara korisnicima lokalnih javnih usluga”.

Dr Slobodan Ilić prilikom predstavljanja Izveštaja i rezultata istraživanja / Foto: COR

Ilić je još naveo podatke da skoro polovina nije ni imenovala radnu grupa zaduženu za uvođenje sistema FUK, niti je sačinila i usvojila plan aktivnosti za njegovo uvođenje, a više od 40% nije ni imenovalo rukovodioca zaduženog za uvođenje sistema FUK. Skoro polovina pružaoci lokalnih javnih usluga se izjasnilo da ne dostavlja godišnji izveštaj o sistemu FUK, što je zakonski obavezno. “Zbog svega toga, razumljivo je zašto su često građani ipravna lica kao korisnici nezadovoljni sa pružaocima lokalnih javnih usluga, i tim pre je sistem FUK nešto što bi značajno promenilo stvari”, zaključio je dr Slobodan Ilić.

Ilić se posebno zahvalio jedinicama lokalne samouprave Šabac, Valjevo, Loznica i Užice, kao i predstavnicima opština Mionica, Osečina, Lajkovac, Čajetina i Bajina Bašta na učešću i pruženoj pomoću u ovom istraživanju, bez kojeg ne bi bilo ni Izveštaja o analizi rezultata.

U pripremi Izveštaja, pored autora dr Slobodan Ilić, učestvovali su i Nenad Mihilović, koji je koordinator Projekta i članovi Projektnog tima dr Momčilo Vasiljević i Slavica Ilić.

Izvor: www.fukzasve.rs

Centar za održivi lokalni i regionalni razvoj Šušeoka (COR) je nevladina organizacija koja je osnovana pre 8 godina na teritoriji Kolubarskog okruga. Od tada je realizovan veliki broj projekata, a u poslednje 3 godine 2 projekta realizovano je uz podršku sredstava Vlade SAD. Projekat “Uvedite FUK – sprečite korupciju, netranspar i loš nadzor” počeo je sa realizacijom u septembru 2019. i trajaće do kraja maja ove godine. Projekat je nastavak prethodno odobrenog projekta takođe podržanog sredstvima Vlade SAD, koji se odnosio na trošenje lokalnih budžeta i koji je bio realizovan samo u Kolubarskom okrugu.

 

Facebook komentari

About Marija Petrović - Marković

Iako po struci diplomirani novinar, novinarstvom se bavi iz ljubavi honorarno, na „hajdučki i uskočki" način iz sfere kulture, gde joj je radna matica. Kao student novinarstva krajem 1999. godine počela da radi u informativnoj redakciji rwgionalne Vujić televizije Valjevo (VTV), čiji je deo novinarskog tima bila 4 godine. Potom bila novinar-urednik u informativnoj redakciji Regionalne Televizije Valjevo (TVA) skoro 2 godine. Tokom 2004. i 2005. godine živela u Londonu i u tom periodu imala novinarsko mentorstvo na Channel 4 News od strane poznate britanske novinarke Darshne Soni. Po povratku iz Londona kratko vreme bila u informativnoj redakciji TV B92. U okviru projekta TV Training bila stipendista Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope, a potom i stipendista Fondacije Konrad Adenauer. Njeni tekstovi objavljivani su u nedeljniku „Napred“, „Reviji Kolubara“ i „Tešnjarskom glasonoši“. Od osnivanja portala valjevskapola.info 2016. godine radi kao novinar-urednik ove medijske kuće. Autor je više projekata, među kojima su "Da Valjevo prodiše", "UdahnimO2", Vazduhograf" i drugi, koji se na portalu Valjevska posla podrobno bave problemom aerozagađenja u Valjevu od 2017. godine. Dobitnica je Nagrade grada Valjeva za oblast Informisanje i društveno angažovanje u 2019. godini.